ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nuncio

N AH1 N S IY0 OW0   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nuncio-, *nuncio*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nuncio[N] ผู้แทนพระสันตะปาปาในต่างประเทศ, Syn. diplomat

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
internuncio(อินเทอนัน'ซิโอ) n. ทูตผู้แทนขององค์สันตะปาปา

English-Thai: Nontri Dictionary
nuncio(n) ทูตของสันตะปาปา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nuncioเอกอัครสมณทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
nuncioเอกอัครสมณทูต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอกอัครสมณทูต[N] nuncio, Count unit: คน, Thai definition: สมณทูตอันดับหนึ่งที่สันตะปาปาทรงแต่งตั้งไปประจำสำนักของประมุขของอีกรัฐหนึ่ง เพื่อเป็นตัวแทนทางการทูต รวมทั้งทำหน้าที่ดูแล และประสานงานกับคาทอลิกในส่วนที่เกี่ยวกับศาสนา, Notes: (อังกฤษ)

CMU English Pronouncing Dictionary
NUNCIO    N AH1 N S IY0 OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nuncio    (n) nˈʌnsɪəʴə (n uh1 n s i@ @)
nuncios    (n) nˈʌnsɪəʴuz (n uh1 n s i@ u z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nuncio \Nun"ci*o\, n.; pl. {Nuncios}. [It. nunzio, nuncio, fr.
   L. nuncius, nuntius, messenger; perh. akin to novus new, E.
   new, and thus, one who brings news. Cf. {Announce}.]
   [1913 Webster]
   1. A messenger. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. The permanent official representative of the pope at a
    foreign court or seat of government. Distinguished from a
    legate a latere, whose mission is temporary in its nature,
    or for some special purpose. Nuncios are of higher rank
    than internuncios.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nuncio
   n 1: (Roman Catholic Church) a diplomatic representative of the
      Pope having ambassadorial status [syn: {nuncio}, {papal
      nuncio}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top