ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

internuncio

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -internuncio-, *internuncio*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
internuncio[N] อัครสมณทูตขององค์สันตะปาปา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
internuncio(อินเทอนัน'ซิโอ) n. ทูตผู้แทนขององค์สันตะปาปา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We are but the internuncio of the one who presides over all.หากแต่เป็นเพียงตัวแทนของผู้ที่ปกครองเราทุกคน The Disir (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัครสมณทูต[N] internuncio, Count unit: องค์, Thai definition: ทูตที่สันตะปาปาทรงแต่งตั้งไปประจำรัฐหนึ่ง

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Internuncio \In`ter*nun"ci*o\, n.; pl. {Internuncios}. [L.
   internuntius; inter between + nuntius, nuncius, messenger:
   cf. It. internunzio. See {Nuncio}.]
   [1913 Webster]
   1. A messenger between two parties. --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   2. A representative, or charg['e] d'affaires, of the pope at
    a foreign court or seat of government, ranking next below
    a nuncio.
    [1913 Webster]
 
   Note: This title was formerly given also to the Austrian
      envoy at Constantinople.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 internuncio
   n 1: (Roman Catholic Church) a diplomatic representative of the
      Pope ranking below a nuncio

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top