ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nostalgia

N AO0 S T AE1 L JH AH0   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nostalgia-, *nostalgia*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nostalgia[N] ความอาลัยอาวรณ์, See also: ความรู้สึกโหยหา, ความคิดถึง, Syn. longing
nostalgia[N] โรคคิดถึงบ้าน, Syn. homesickness, loneliness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nostalgia(นอสแทล'เจีย) n. การครุ่นคิดอยากให้กลับมาซึ่งประสบการณ์,สิ่งของหรือความคุ้นเคยในอดีต, See also: nostalgic adj.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nostalgia; homesicknessอาการคิดถึงบ้าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nostalgia completely gone.งั้นโรคคิดถึงอดีตของผมก็หายละ Chuck Versus the First Date (2008)
Oh, I have really played up the whole nostalgia angle.โอ้ ฉันคิดไว้ว่าจะทำธีมแบบรำลึกความหลัง Back in Business (2008)
- Allow me a trip down nostalgia lane. - All right, fine. But no hugs.อนุญาตให้หนูเดินทางลงตรอกที่คิดถึงนะคะ ก็ได้ แต่ไม่มีการกอดกันนะ In the Realm of the Basses (2009)
But, yeah, I think it's safe to say that the nostalgia has officially begun." แอบเห็น ชัค แบส ที่ฝรั่งเศส ชัค แบส ที่เยอร์มัน The Goodbye Gossip Girl (2009)
Like a nostalgia for the present, I couldn't shake it.เราควรไปดูวิลกับโซอี้มั้ย? The Art of Getting By (2011)
You've erased any nostalgia I had for you, Dean.เจ้าทำลายเยื่อใยที่ข้าเคยมีให้เจ้า ดีน Meet the New Boss (2011)
Okay, well, let's try and keep that sort of charming nostalgia out of our sales pitch.โอเค อืม จะพยายาม นึกถึงความหลังอันมีเสหน่ห์นั่น นอกจากคือสนามธุรกิจของเรา And the Pretty Problem (2011)
He says you have to nostalgia something you've never been before.มันกำลังบอกว่านายกำลังคิดถึงบ้านที่นายไม่เคยมี The Mechanic (2011)
Looks like you two share a nostalgia for long-lost loves.เหมือนว่าเธอทั้งคู่แบ่งปันความคิดถึงทีมีต่อกันหลังจากไม่ได้เจอกันมาแสนนาน Monstrous Ball (2012)
No, nostalgia compensates for the lack of flavors and stimulates the brain to recreate all the missing pieces.ไม่คิดถึงชดเชย สำหรับการขาดของรสชาต และช่วยกระตุ้นสมองให สร้างทุกชิ้นส่วนที่ขาดหายไป. The Family (2013)
Yeah, I think I've had about all the nostalgia I can take.ฉันว่าฉันก็หายคิดถึง บ้านแล้วล่ะ There's Bo Place Like Home (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
NOSTALGIA N AO0 S T AE1 L JH AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nostalgia (n) nˈɒstˈælʤə (n o1 s t a1 l jh @)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
眷眷之心[juàn juàn zhī xīn, ㄐㄩㄢˋ ㄐㄩㄢˋ ㄓ ㄒㄧㄣ, ] nostalgia; home-sickness; longing for departed beloved, #954,318 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ノスタルジー[, nosutaruji-] (n) nostalgia (ger [Add to Longdo]
ノスタルジア[, nosutarujia] (n) nostalgia; (P) [Add to Longdo]
押し寄せる;押寄せる;押しよせる[おしよせる, oshiyoseru] (v1,vi) to advance on; to close in; to march on; to descend on (the enemy); to move towards; to surge forward (crowd, wave of nostalgia, wave, etc.); to rush for (the door); to inundate; to overwhelm; to push aside [Add to Longdo]
懐旧[かいきゅう, kaikyuu] (n,adj-no) recalling the old days; nostalgia; reminiscences [Add to Longdo]
懐郷[かいきょう, kaikyou] (n) nostalgia; homesickness; longing for home [Add to Longdo]
懐古[かいこ, kaiko] (n,adj-no) recalling the old days; nostalgia; reminiscences [Add to Longdo]
懐古趣味[かいこしゅみ, kaikoshumi] (n,adj-no) nostalgia for the good old days; retro-culture [Add to Longdo]
郷愁[きょうしゅう, kyoushuu] (n) nostalgia; homesickness; (P) [Add to Longdo]
昔を懐かしむ[むかしをなつかしむ, mukashiwonatsukashimu] (exp,v5m) to view the past with nostalgia [Add to Longdo]
望郷[ぼうきょう, boukyou] (n) homesickness; nostalgia [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 nostalgia \nos*tal"gi*a\, n. [NL., fr. Gr. ? a return home + ?
   pain.]
   1. (Med.) Homesickness; esp., a severe and sometimes fatal
    form of melancholia, due to homesickness.
    [1913 Webster]
 
   2. A sentimental yearning to return to an earlier time
    remembered as happier or more pleasant, or a former place
    evoking happy memories; a longing to experience again a
    former happy time; as, a nostalgia for the brotherhood of
    the Woodstock music festival; a nostalgia for the
    comradeship of one's college friends.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nostalgia
   n 1: longing for something past

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 nostalgia
  nostalgia

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 nostalgia
  nostalgia(nostalgio)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top