Search result for

nostalgia

(33 entries)
(0.0076 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nostalgia-, *nostalgia*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nostalgia[N] ความอาลัยอาวรณ์, See also: ความรู้สึกโหยหา, ความคิดถึง, Syn. longing
nostalgia[N] โรคคิดถึงบ้าน, Syn. homesickness, loneliness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nostalgia(นอสแทล'เจีย) n. การครุ่นคิดอยากให้กลับมาซึ่งประสบการณ์,สิ่งของหรือความคุ้นเคยในอดีต, See also: nostalgic adj.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nostalgia; homesicknessอาการคิดถึงบ้าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Allow me a trip down nostalgia lane. - All right, fine. But no hugs.อนุญาตให้หนูเดินทางลงตรอกที่คิดถึงนะคะ ก็ได้ แต่ไม่มีการกอดกันนะ In the Realm of the Basses (2009)
But, yeah, I think it's safe to say that the nostalgia has officially begun." แอบเห็น ชัค แบส ที่ฝรั่งเศส ชัค แบส ที่เยอร์มัน The Goodbye Gossip Girl (2009)
Ahh, nostalgia's a bitch.อู้ยย ยายแก่โหยหาสวรรค์หาย Miss Mystic Falls (2010)
Nostalgia, curiosity, et. Cetera.คิดถึงบ้านมั้ง และความสงสัยด้วย The Return (2010)
I'm just here for one last bit of nostalgia.ฉันมาพักที่นี่เพื่อรำลึกความหลังน่ะ The Innkeepers (2011)
Like a nostalgia for the present, I couldn't shake it.เราควรไปดูวิลกับโซอี้มั้ย? The Art of Getting By (2011)
It's nostalgia.การรำลึกความหลัง Chupacabra (2011)
You've erased any nostalgia I had for you, Dean.เจ้าทำลายเยื่อใยที่ข้าเคยมีให้เจ้า ดีน Meet the New Boss (2011)
You up for a little nostalgia?อยากจะรื้อฟื้นความหลังเล็กๆน้อยๆมั้ย? The Three Bad Wolves (2011)
Okay, well, let's try and keep that sort of charming nostalgia out of our sales pitch.โอเค อืม จะพยายาม นึกถึงความหลังอันมีเสหน่ห์นั่น นอกจากคือสนามธุรกิจของเรา And the Pretty Problem (2011)
They bring a sense of whimsy and nostalgia.มันให้ความรู้สึกแปลกๆ และทำให้คิดถึงบ้านน่ะ And the Disappearing Bed (2011)
He says you have to nostalgia something you've never been before.มันกำลังบอกว่านายกำลังคิดถึงบ้านที่นายไม่เคยมี The Mechanic (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
NOSTALGIA    N AO0 S T AE1 L JH AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nostalgia    (n) (n o1 s t a1 l jh @)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ノスタルジー[, nosutaruji-] (n) nostalgia (ger [Add to Longdo]
ノスタルジア[, nosutarujia] (n) nostalgia; (P) [Add to Longdo]
押し寄せる;押寄せる;押しよせる[おしよせる, oshiyoseru] (v1,vi) to advance on; to close in; to march on; to descend on (the enemy); to move towards; to surge forward (crowd, wave of nostalgia, wave, etc.); to rush for (the door); to inundate; to overwhelm; to push aside [Add to Longdo]
懐旧[かいきゅう, kaikyuu] (n,adj-no) recalling the old days; nostalgia; reminiscences [Add to Longdo]
懐郷[かいきょう, kaikyou] (n) nostalgia; homesickness; longing for home [Add to Longdo]
懐古[かいこ, kaiko] (n,adj-no) recalling the old days; nostalgia; reminiscences [Add to Longdo]
懐古趣味[かいこしゅみ, kaikoshumi] (n,adj-no) nostalgia for the good old days; retro-culture [Add to Longdo]
郷愁[きょうしゅう, kyoushuu] (n) nostalgia; homesickness; (P) [Add to Longdo]
昔を懐かしむ[むかしをなつかしむ, mukashiwonatsukashimu] (exp,v5m) to view the past with nostalgia [Add to Longdo]
望郷[ぼうきょう, boukyou] (n) homesickness; nostalgia [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
眷眷之心[juàn juàn zhī xīn, ㄐㄩㄢˋ ㄐㄩㄢˋ ㄓ ㄒㄧㄣ, ] nostalgia; home-sickness; longing for departed beloved [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 nostalgia \nos*tal"gi*a\, n. [NL., fr. Gr. ? a return home + ?
   pain.]
   1. (Med.) Homesickness; esp., a severe and sometimes fatal
    form of melancholia, due to homesickness.
    [1913 Webster]
 
   2. A sentimental yearning to return to an earlier time
    remembered as happier or more pleasant, or a former place
    evoking happy memories; a longing to experience again a
    former happy time; as, a nostalgia for the brotherhood of
    the Woodstock music festival; a nostalgia for the
    comradeship of one's college friends.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nostalgia
   n 1: longing for something past

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 nostalgia
   nostalgia
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 nostalgia
   nostalgia
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top