ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nondescript

N AA1 N D AH0 S K R IH1 P T   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nondescript-, *nondescript*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nondescript[ADJ] ซึ่งมีลักษณะไม่น่าสนใจ, Syn. dull

English-Thai: Nontri Dictionary
nondescript(adj) พันทาง,จัดเข้าพวกไม่ได้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We do, however, have this bag here of nondescript beans...ไม่ได้ระบุเมล็ดที่มาจาก It's a Wonderful Lie (2008)
No, no, no, she won't. I'm very nondescript.เธอไม่ ฉันไม่มีรายละเอียด Not Cancer (2008)
Kind of nondescript, really.ดูไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ Chuck Versus First Class (2010)
It's totally nondescript, as you can see.คุณอยากรู้มั๊ย ผมมองเขาเป็นใคร ริกกี้ มาร์ติน The Proof in the Pudding (2010)
My guess was in a nondescript car, and until this morning that was just a theory.ฉันคิดไม่ตกในเรื่องรถนี่,และจนถึงเช้านี้. นั่นเป็นเพียงแค่ทางทฤษฎี. Supply and Demand (2011)
For the past century, we've learned to accept that we live in a nondescript region of a backwater galaxy in a Universe that is unimaginably vast.สำหรับศตวรรษที่ผ่านมา เราได้เรียนรู้ที่จะยอมรับว่าเรามีชีวิต อยู่ ในภูมิภาคอึมครึมของกาแล็คซี่นิ่ง Is There an Edge to the Universe? (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อึมครึม[ADJ] nondescript, Example: บรรยากาศทางการเมืองในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีลักษณะอึมครึม โดยพร้อมที่จะมีความเปลี่ยนแปลงทั้งในระบบและนอกระบบได้ตลอดเวลา, Thai definition: ภาวะนิ่งงัน ยังไม่ปรากฏเหตุการณ์ชัดเจน
อึมครึม[ADJ] nondescript, Example: บรรยากาศทางการเมืองในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีลักษณะอึมครึม โดยพร้อมที่จะมีความเปลี่ยนแปลงทั้งในระบบและนอกระบบได้ตลอดเวลา, Thai definition: ภาวะนิ่งงัน ยังไม่ปรากฏเหตุการณ์ชัดเจน

CMU English Pronouncing Dictionary
NONDESCRIPT    N AA1 N D AH0 S K R IH1 P T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nondescript    (n) nˈɒndɪskrɪpt (n o1 n d i s k r i p t)
nondescripts    (n) nˈɒndɪskrɪpts (n o1 n d i s k r i p t s)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 nondescript \non"de*script\, a. [Pref. non- + L. descriptus
   described.]
   1. Not hitherto described; hence, of no recognizable type or
    class; odd; abnormal; unclassifiable.
    [1913 Webster]
 
   2. Dull or uninteresting; undistinguished.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nondescript \Non"de*script\, n.
   A thing not yet described; that of which no account or
   explanation has been given; something abnormal, or hardly
   classifiable.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nondescript
   adj 1: lacking distinct or individual characteristics; dull and
       uninteresting; "women dressed in nondescript clothes"; "a
       nondescript novel" [syn: {characterless}, {nondescript}]
   n 1: a person is not easily classified and not very interesting

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top