ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nodule

N AA1 JH UW0 L   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nodule-, *nodule*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nodule[N] ตุ่มเล็กๆ, See also: ปุ่มเล็กๆ, ส่วนที่บวม, Syn. tubercle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nodule(นอด'ดิว) n. ปุ่มเล็ก,ปมเล็ก,ตุ่มเล็ก

English-Thai: Nontri Dictionary
nodule(n) ปมเล็ก,ตุ่มเล็กๆ,ปุ่มเล็กๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
noduleเป็นปม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
noduleก้อนทรงมน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
nodule, secondary; center, germinal; centre, germinalศูนย์ผลิตลิมโฟไซต์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nodule; nodulusปุ่มเล็ก, ปุ่มย่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
nodulesปมรากถั่ว, ปมขนาดเล็กที่รากถั่ว เป็นที่อาศัยของแบคทีเรียตรึงไนโตรเจน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Vocal nodules.โวคอลโหนด Pitch Perfect (2012)
Manganese nodules, small rocks like this one, are scattered over much of the deep sea floor.ก้อนแมงกานีสหินเล็ก ๆ เช่นนี้ มีการกระจายไปทั่วมาก ของพื้นทะเลลึก Unafraid of the Dark (2014)
These nodules grow in partnership with bacteria by taking up minerals dissolved in the seawater.ก้อนเหล่านี้เจริญเติบโตได้ใน ความร่วมมือกับแบคทีเรีย โดยการขึ้นแร่ธาตุที่ ละลายในน้ำทะเล Unafraid of the Dark (2014)
Researchers found telltale traces of this iron in a thin layer below the surface of the manganese nodules.ในชั้นบาง ๆ ใต้พื้นผิว ของก้อนแมงกานีส Unafraid of the Dark (2014)
They used the known rate of growth of the nodules to date that layer and to connect it to the fate of a star that perished eons ago.พวกเขาใช้เป็นที่รู้จักกันอัตรา การเจริญเติบโตของก้อน วันที่ชั้นนั้นและเพื่อเชื่อมต่อ กับชะตากรรมของดาวที่ เสียชีวิตมหายุคที่ผ่านมา Unafraid of the Dark (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
NODULE    N AA1 JH UW0 L
NODULES    N AA1 JH UW0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nodule    (n) nˈɒdjuːl (n o1 d y uu l)
nodules    (n) nˈɒdjuːlz (n o1 d y uu l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
结节[jié jié, ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] nodule; tubercle, #15,349 [Add to Longdo]
[yóu, ㄧㄡˊ, ] nodule; wart, #23,037 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
マンガンノジュール;マンガン・ノジュール[, mangannoju-ru ; mangan . noju-ru] (n) manganese nodule [Add to Longdo]
マンガン団塊[マンガンだんかい, mangan dankai] (n) manganese nodule [Add to Longdo]
結節[けっせつ, kessetsu] (n,vs,adj-no) knot; nodule; tubercule; node [Add to Longdo]
根粒;根瘤[こんりゅう, konryuu] (n) root nodule [Add to Longdo]
根粒菌[こんりゅうきん, konryuukin] (n) root nodule bacteria [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nodule \Nod"ule\ (n[o^]d"[-u]l), n. [L. nodulus, dim. of nodus
   knot: cf. F. nodule.]
   A rounded mass or irregular shape; a little knot or lump.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nodule
   n 1: a small node
   2: small rounded wartlike protuberance on a plant [syn:
     {nodule}, {tubercle}]
   3: (mineralogy) a small rounded lump of mineral substance
     (usually harder than the surrounding rock or sediment)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top