ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

neck and neck

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -neck and neck-, *neck and neck*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
neck and neck[IDM] คู่คี่กันมาก (ในการแข่งขัน) (คำไม่เป็นทางการ), See also: สูสีกันมาก
neck and neck[ADV] ใกล้มาก
neck and neck[SL] เกือบจะเท่ากัน, See also: สูสี, มีคะแนนเท่าๆ กัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jones and Hagen were neck and neck....โจนส์กับเฮเก้นคู่คี่สูสีกัน The Legend of Bagger Vance (2000)
And we're running neck and neck... A Scottish man against a Yank.เราวิ่ง กัน คอต่อคอ สก๊อต กับ แยงกี้ Made of Honor (2008)
Put you neck and neck with sullivan,ตกลงมาเกือบจะเท่ากันกับซัลลิแวน The Grandfather: Part II (2009)
Excuse me, grandfather. Can i speak with you for a moment? Zogby has them neck and neck.ขอโทษครับ คุณปู่ ขอผมคุยด้วยหน่อยคับ ซอกบี้สูสีกันมากคับ The Grandfather: Part II (2009)
They're one, two. Now neck and neck.พวกมันเป็นที่หนึ่ง ที่สอง ตอนนี้คู่คี่แล้วครับ Dentist of Detroit (2011)
In the race for suckiest night of my life, tonight was officially neck and neck with my honeymoon.ในคืนที่แย่ที่สุดของชีวิตฉัน คืนนี้แทบสูสีกับคืนฮันนีมูน Forced Family Fun: Part 1 (2011)
You're essentially neck and neck.อะไร? ฉันแค่ไม่เคยเห็นคุณประหม่า The Birkin (2012)
Griffin and Walker are neck and neck.กริฟฟินและวอคเกอร์กำลังคู่คี่กันมาก Bury the Lede (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
neck and neckThe horses are coming down the track and it's neck and neck.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คู่คี่ [v.] (khūkhī) EN: close ; be about equal ; nearly equal ; be neck and neck   FR: être au coude à coude

Japanese-English: EDICT Dictionary
保革伯仲[ほかくはくちゅう, hokakuhakuchuu] (n,vs) conservatives and reformists being neck and neck; balanced conservative and progressive strengths [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Neck \Neck\ (n[e^]k), n. [OE. necke, AS. hnecca; akin to D. nek
   the nape of the neck, G. nacken, OHG. nacch, hnacch, Icel.
   hnakki, Sw. nacke, Dan. nakke.]
   1. The part of an animal which connects the head and the
    trunk, and which, in man and many other animals, is more
    slender than the trunk.
    [1913 Webster]
 
   2. Any part of an inanimate object corresponding to or
    resembling the neck of an animal; as:
    (a) The long slender part of a vessel, as a retort, or of
      a fruit, as a gourd.
    (b) A long narrow tract of land projecting from the main
      body, or a narrow tract connecting two larger tracts.
    (c) (Mus.) That part of a violin, guitar, or similar
      instrument, which extends from the head to the body,
      and on which is the finger board or fret board.
      [1913 Webster]
 
   3. (Mech.) A reduction in size near the end of an object,
    formed by a groove around it; as, a neck forming the
    journal of a shaft.
    [1913 Webster]
 
   4. (Bot.) the point where the base of the stem of a plant
    arises from the root.
    [1913 Webster]
 
   {Neck and crop}, completely; wholly; altogether; roughly and
    at once. [Colloq.]
 
   {Neck and neck} (Racing), so nearly equal that one cannot be
    said to be before the other; very close; even; side by
    side.
 
   {Neck of a capital}. (Arch.) See {Gorgerin}.
 
   {Neck of a cascabel} (Gun.), the part joining the knob to the
    base of the breech.
 
   {Neck of a gun}, the small part of the piece between the
    chase and the swell of the muzzle.
 
   {Neck of a tooth} (Anat.), the constriction between the root
    and the crown.
 
   {Neck or nothing} (Fig.), at all risks.
 
   {Neck verse}.
    (a) The verse formerly read to entitle a party to the
      benefit of clergy, said to be the first verse of the
      fifty-first Psalm, "Miserere mei," etc. --Sir W.
      Scott.
    (b) Hence, a verse or saying, the utterance of which
      decides one's fate; a shibboleth.
 
         These words, "bread and cheese," were their neck
         verse or shibboleth to distinguish them; all
         pronouncing "broad and cause," being presently
         put to death.           --Fuller.
 
   {Neck yoke}.
    (a) A bar by which the end of the tongue of a wagon or
      carriage is suspended from the collars of the
      harnesses.
    (b) A device with projecting arms for carrying things (as
      buckets of water or sap) suspended from one's
      shoulders.
 
   {On the neck of}, immediately after; following closely; on
    the heel of. "Committing one sin on the neck of another."
    --W. Perkins.
 
   {Stiff neck}, obstinacy in evil or wrong; inflexible
    obstinacy; contumacy. "I know thy rebellion, and thy stiff
    neck." --Deut. xxxi. 27.
 
   {To break the neck of}, to destroy the main force of; to
    break the back of. "What they presume to borrow from her
    sage and virtuous rules . . . breaks the neck of their own
    cause." --Milton.
 
   {To harden the neck}, to grow obstinate; to be more and more
    perverse and rebellious. --Neh. ix. 17.
 
   {To tread on the neck of}, to oppress; to tyrannize over.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 neck and neck
   adv 1: even or close in a race or competition or comparison;
       "the horses ran neck and neck"; "he won nip and tuck"
       [syn: {neck and neck}, {head-to-head}, {nip and tuck}]
   adj 1: inconclusive as to outcome; close or just even in a race
       or comparison or competition; "as they approached the
       finish line they were neck and neck"; "the election was a
       nip and tuck affair" [syn: {neck and neck}, {head-to-
       head}, {nip and tuck}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top