ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nappe

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nappe-, *nappe*
Possible hiragana form: なっぺ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nappe[N] สายน้ำไหลจากเขื่อน
napped[ADJ] ซึ่งงีบหลับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
genappe yarn(จะแนพ') n. เส้นด้านสำหรับผ้าเสื้อละเอียดและเรียบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nappeชั้นหินทบตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
nappenappe, แผ่นน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, he waited in line for 14 hours, while you napped in a lawn chair, he got in a fight with a Klingon when he stepped out of line to pee and you wouldn't wake up to vouch for him,ขณะนายงีบบนเก้าอี้ผ้าใบ เขาทะเลาะกับเจ้าคลิงออน ตอนออกจากคิวไปฉี่ The 21-Second Excitation (2010)
Impotent sadists like Robert Napper typically take their frustration out on their victims.มักจะระบายความโกรธใส่เหยื่อ Sense Memory (2011)
Who waked the giant that napped in America?ใครในอเมริกาจะปลุกยักษ์ให้ตื่นได้ Captain America: The First Avenger (2011)
We're both big nappers.พวกเราเก่งนอน กันทั้งคู่เลย The Secret Life of Pets (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จี้[v.] (jī) EN: hijack ; kidnap ; intimidate ; threaten   FR: détourner ; kidnapper ; intimider ; menacer ; braquer (fam.)
คนลักพาตัว[n.] (khon lak phātūa) EN: kidnapper   FR: kidnappeur [m]
ลักพา[v.] (lakphā) EN: abduct ; kidnap ; carry   FR: enlever ; kidnapper
ผ้าปูโต๊ะ[n.] (phāpūto) EN: tablecloth   FR: nappe [f]
ผู้ลักพาตัว[n. exp.] (phū lak phātūa) EN: kidnapper   FR: kidnappeur [m]
ปลาแดง[n. exp.] (plā daēng) EN: red snapper   
ราดหน้า[v.] (rāt nā) FR: napper ; recouvrir

CMU English Pronouncing Dictionary
NAPPED    N AE1 P T
NAPPER    N AE1 P ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
napped    (v) nˈæpt (n a1 p t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
オキフエダイ[, okifuedai] (n) blacktail snapper (Lutjanus fulvus) [Add to Longdo]
カナッペ;カナペ[, kanappe ; kanape] (n) canape (piece of furniture, small open sandwich) (fre [Add to Longdo]
ナップ;ナッペ[, nappu ; nappe] (n) nappe [Add to Longdo]
浦内笛鯛[うらうちふえだい;ウラウチフエダイ, urauchifuedai ; urauchifuedai] (n) (uk) Papuan black snapper (Lutjanus goldiei) [Add to Longdo]
横条笛鯛[よこすじふえだい;ヨコスジフエダイ, yokosujifuedai ; yokosujifuedai] (n) (uk) spotstripe snapper (species of fish, Lutjanus ophuysenii) [Add to Longdo]
休載[きゅうさい, kyuusai] (n,vs) nonappearance in print [Add to Longdo]
胡麻笛鯛[ごまふえだい;ゴマフエダイ, gomafuedai ; gomafuedai] (n) (uk) mangrove jack (Lutjanus argentimaculatus); mangrove red snapper [Add to Longdo]
勾引し;勾引[かどわかし, kadowakashi] (n) (uk) kidnapper [Add to Longdo]
冴えない;冱えない[さえない, saenai] (exp,adj-i) (1) dark; dull; sullen; (2) unsatisfactory; dissatisfying; (3) unattractive; unappealing; (4) boring; uninteresting [Add to Longdo]
四條笛鯛[よすじふえだい;ヨスジフエダイ, yosujifuedai ; yosujifuedai] (n) (uk) bluestripe snapper (Lutjanus kasmira); bluestripe seaperch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nappe \Nappe\, n. [F. nappe cloth, sheet. See {Napery}.] (Geom.)
   Sheet; surface; all that portion of a surface that is
   continuous in such a way that it is possible to pass from any
   one point of the portion to any other point of the portion
   without leaving the surface. Thus, some hyperboloids have one
   nappe, and some have two.
   [1913 Webster]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 nappe /nap/ 
  table-cloth

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top