Search result for

nand

(47 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nand-, *nand*, nan
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nand(แนนด์) ไม่และตัวดำเนินการตรรกะ (logical operator) ตัวหนึ่งซึ่งจะให้สัญญาณเป็น "จริง" ถ้าสัญญาณเข้าทางใดทางหนึ่งหรือทั้งสองทางเป็น "เท็จ" และถ้าสัญญาณเข้าทั้งคู่เป็น "จริง" สัญญาณผลออกจะเป็น "เท็จ"
anandrous(แอแนน' ดรัส) adj. ไร้เกสรตัวผ
gynandry(จิแนน'ดรี) n. สภาพที่เป็นกะเทยเทียม (pseudohermaphroditism), Syn. gynandrism
monandrous(มะแนน'ดรัส) n. เกี่ยวกับการมีสามีคนเดียว, (ดอก) ซึ่งมีเกสรตัวผู้เดียว, (ต้น) ซึ่งมีดอกดังกล่าว
monandry(มะแนน'ดริ) n. การมีสามีคนเดียว
ordinand(ออร์ดิแนนดฺ') n. ผู้สมัครชิงตำแหน่งสมณศักดิ์หรือตำแหน่งทางศาสนา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
NANDแนนด์ [มีความหมายเหมือนกับ alternative denial] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The son of prime minister Nandu Banarjee.ลูกชายของนายกรัฐมนตรี นันดู บาร์นเนอจี S.O.B. (2009)
This includes Naveen Banarjee, son of Prime Minister Nandu Banarjee, who is scheduled to be the event's keynote speaker.นี่รวมถึง นาวีน บาเนอร์จี ลูกชายของนายกฯ Nandu Banerjee ุถูกกำหนดให้เป็นผู้พูดคนสำคัญ S.O.B. (2009)
Naveen Banerjee, the son of Prime Minister Nandu Banerjee.นาวีน บาเนอร์จี ลูกชายของนายกรัฐมนตรี นันดู บาเนอร์จี Cowboys and Indians (2009)
Nandu reached out.นันดูโทรมา Cowboys and Indians (2009)
Nandu, let's take a breath here.นันดู ตั้งสติก่อนเถอะ Cowboys and Indians (2009)
No, of course, Nandu. It...ไม่, แน่นอน, แนนดู Rates of Exchange (2009)
I'm sorry, my name is Nandu. How is that possible?ไม่ใช่ค่ะ,ฉันชื่อนันทุ Zone of Exclusion (2012)
Veronique and Nandu together today, it was...เวโรนิคกับนันทุ อยู่ด้วยกันในวันนี้,มันเป็น.. Zone of Exclusion (2012)
Veronique, Nandu, Simrin.เวโรนิค,นันทุ,ซิมริน Zone of Exclusion (2012)
That's Veronique and Nandu's birthday,คือวันเกิดของเวโรนิค และนันทุ Zone of Exclusion (2012)
I need to talk to Veronique or Nandu. I need to go. But...ผมต้องคุยกับเวโรนิค หรือนันทุ,ผมต้องไปแล้ว Zone of Exclusion (2012)
An hour later, we had Nandu.ชั่วโมงต่อมา เธอคลอดนันดู Zone of Exclusion (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อานันท์ ปันยารชุน[n. prop.] (Ānān Panyārachun) EN: Anand Panyarachun   FR: Anand Panyarachun
เฟร์นานโด อลอนโซ่[n. prop.] (Fēnāndō Alønsō) EN: Fernando Alonso   FR: Fernando Alonso
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา[org.] (Mahāwitthayālai Rātchaphat Sūan Sunanthā) EN: Suan Sunandha Rajabhat University   FR: université Rajabhat Suan Sunandha [f]
ทำขวัญนาค[v. exp.] (thamkhwan nāk) EN: perform the rite of reminding an ordinand to be grateful to his parents   

CMU English Pronouncing Dictionary
NANDI    N AA1 N D IY0
NANDO    N AE1 N D OW0
NANDITA    N AA0 N D IY1 T AH0
NANDAIME    N AE1 N D EY2 M
NANDONET    N AE1 N D OW0 N EH0 T

German-Thai: Longdo Dictionary
Auseinandersetzung(n) |die, pl. Auseinandersetzungen, über eine Sache| การอภิปรายถกเถียง, การโต้แย้ง, การเถียงกัน , See also: S. Diskussion, Streit

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nandu {m} [ornith.]Greater Rhea [Add to Longdo]
Nandaysittich {m} [ornith.]Nanday Conure [Add to Longdo]
Nanderbarsch {m} (Nandus nandus) [zool.]black tiger fish [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いったい何なんですか[いったいなんなんですか, ittainannandesuka] (exp) what is it exactly?; what is it precisely [Add to Longdo]
いつ何どき;何時何時;何時なんどき;いつ何時[いつなんどき, itsunandoki] (adv) (uk) at any time; every moment [Add to Longdo]
そうなんです[, sounandesu] (int) (col) yes; that is so [Add to Longdo]
そうなんですか[, sounandesuka] (exp) (See そうなんです,そうなんですけどねぇ) is that so? [Add to Longdo]
そうなんですけどねぇ[, sounandesukedonee] (exp) that may be so [Add to Longdo]
だから何だ[だからなんだ, dakarananda] (exp) so what!; who gives a damn? [Add to Longdo]
でなくて何だろう[でなくてなんだろう, denakutenandarou] (exp) (uk) if not ... then what is it?; (this) is nothing other than ... [Add to Longdo]
なのだ;なんだ;なのです;なんです[, nanoda ; nanda ; nanodesu ; nandesu] (aux) it is assuredly that ...; can say with confidence that ... [Add to Longdo]
なんぞ;なぞ;なんど[, nanzo ; nazo ; nando] (prt,n-suf) (col) (See 等・など) et cetera; etc.; and the like; and so forth [Add to Longdo]
なんだよおい;なんじゃらほい[, nandayooi ; nanjarahoi] (int) What! [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
否定積[ひていせき, hiteiseki] non-conjunction, NAND operation, NOT-BOTH operation [Add to Longdo]
否定論理積[ひていろんりせき, hiteironriseki] non-conjunction, NAND operation, NOT-BOTH operation [Add to Longdo]
否定論理積素子[ひていろんりせきそし, hiteironrisekisoshi] NAND gate, NAND element [Add to Longdo]
ナンド[なんど, nando] NAND [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
難題[なんだい, nandai] schwierige_Frage, schwierige_Aufgabe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top