ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

naivete

N AA0 IY2 V AH0 T EY1   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -naivete-, *naivete*
Possible hiragana form: ないう゛ぇて
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
naivete(นาอีฟเท') n. ความง่าย ๆ ซื่อ ๆ ,ความไม่มีเล่ห์เหลี่ยมหรือมารยา

English-Thai: Nontri Dictionary
naivete(n) ความเชื่อง,ความซื่อ,ความไร้เดียงสา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Guys, you realize you're exploiting the naiveteพวกเธอรู้ใช่มั้ยว่า เรากำลังล้อเล่นกับความซื่อ The Science of Illusion (2010)
Do you actually have the naivete to believe that waking me in the middle of the night and threatening me is the correct path to getting your way?คุณรู้บ้างไหมว่า การมาหาผมตอนดึกดื่น และมาข่มขู่อย่างเนี้ย เป็นวิธีที่ดี ในการขอความช่วยเหลือ? Sweet Baby (2012)
I hear a chunk. So I suppose, in my naivete,ผมได้ยินเสียงสะดุด ด้วยความที่ผมไม่รู้ Rabid Dog (2013)
Childish naivete, or defeated cynicism? Ouch. Please, sign the Milk warrant, Judge.อ่อนหัด หรือเย็นชาขี้แแพ้ กรุณาลงนามออกหมาย ชาร์ล มิิลค์ ด้วยค่ะท่าน Days of Wine and Roses (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
naiveteNaivete is his only merit.

CMU English Pronouncing Dictionary
NAIVETE    N AA0 IY2 V AH0 T EY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
naivete    (n) naɪˈiːvɪtiː (n ai ii1 v i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
純情[じゅんじょう, junjou] (adj-na,n) pure heart; naivete; self-sacrificing devotion; (P) [Add to Longdo]
人擦れ;人摺れ[ひとずれ, hitozure] (n,adj-no) (1) sophistication; wordly wisdom; (vs) (2) to lose one's innocence; to get sophisticated; to get to know the world by being in contact with people; to lose one's naivete [Add to Longdo]
素朴(P);素樸[そぼく, soboku] (adj-na,n) simplicity; artlessness; naivete; (P) [Add to Longdo]
稚気[ちき, chiki] (n) childishness; naivete [Add to Longdo]
天真[てんしん, tenshin] (adj-na,n) naivete [Add to Longdo]
天真流露[てんしんりゅうろ, tenshinryuuro] (n) manifestation (revelation) of one's natural sincerity (naivete) [Add to Longdo]
天真爛漫[てんしんらんまん(uK), tenshinranman (uK)] (adj-na,adj-t,adv-to,n) naivete; simplicity; innocence [Add to Longdo]
童心[どうしん, doushin] (n) child's mind; childlike innocence; naivete; (P) [Add to Longdo]
猫かぶり;猫被り(oK)[ねこかぶり, nekokaburi] (n,vs) feigned innocence or naivete; beguiling innocence; wolf in sheep's clothing [Add to Longdo]
朴直[ぼくちょく, bokuchoku] (adj-na,n) simplicity; honesty; naivete [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Naivet'e \Na`["i]ve`t['e]"\, n. [F. See {Na["i]ve}, and cf.
   {Nativity}.]
   1. The state or quality of being naive; lack of
    sophistication or worldliness.
 
   Syn: naivete, naiveness.
     [1913 Webster + WordNet 1.5 + PJC]
 
        A story which pleases me by its na["i]vet['e] --
        that is, by its unconscious ingenuousness. --De
                          Quincey.
     [1913 Webster]
 
   2. An act displaying naivete; a naive remark or action.
    [PJC] naivety

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 naivete
   n 1: lack of sophistication or worldliness [syn: {naivete},
      {naivety}, {naiveness}] [ant: {mundaneness}, {mundanity},
      {sophistication}, {worldliness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top