ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

naivety

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -naivety-, *naivety*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
naivety[N] ความซื่อตรง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Brainwashed into naivety by an old man with a murderous obsession.ล้างสมองความถูกต้องโดยชายแก่ ที่หลงไหลการฆาตรกรรม Hot Fuzz (2007)
That's why people say this is the naivety of men.นี่แหละน๊า คนถึงชอบพูดว่ามันคือความซื่อตรงของผู้ชาย Episode #1.2 (2009)
Your naivety would be charming if it wasn't so dangerous.ความซื่อไร้เดียงสาของเจ้าช่างจับใจ ถ้ามันไม่ได้อันตรายกับตัวเจ้า With All My Heart (2012)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
naivety (n) nˈaɪˈiːvətiː (n ai1 ii1 v @ t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
蒲魚[かまとと, kamatoto] (n) (1) (uk) feigning innocence, ignorance or naivety; (2) someone (esp. a woman) pretending to be innocent, ignorant or naive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 naivety \na*iv"e*ty\, Naivety \Na"["i]ve`ty\, n.
   Na["i]vet['e]. --Carlyle.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 naivety
   n 1: lack of sophistication or worldliness [syn: {naivete},
      {naivety}, {naiveness}] [ant: {mundaneness}, {mundanity},
      {sophistication}, {worldliness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top