Search result for

myself

(43 entries)
(0.0232 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -myself-, *myself*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
myself[PRON] ตัวของฉัน, See also: ตัวของฉันเอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
myself(ไม'เซลฟฺ) pron. ตัวของฉัน,ฉันเอง pl. ourselves

English-Thai: Nontri Dictionary
myself(pro) ตัวของฉันเอง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- I was best friends for years with this girl that was just like Blair, and it was subtle, but I was always having to make myself less sparkly so that she wouldn't feel insecure.กับพวกผู้หญิงคล้ายๆกับแบลร์มานานหลายปี มันมีเล่ห์เหลี่ยม แต่ฉันก็พยายามทำให้ฉันเด่นน้อยที่สุด The Serena Also Rises (2008)
I really opened myself up to you.ฉันเปิดเผยทุกอย่างกับเธอ The Ex-Files (2008)
I have to make myself presentable.มันก็อยู่ที่การนำเสนอ The Dark Night (2008)
Actually, I was looking for him myself.ที่จริงต้องเป็นฉันนะที่ตามหาเขา The Dark Night (2008)
All I had to do was just be myself, and Catherine loved me.ที่ฉันต้องทำทั้งหมดคือเป็นตัวของฉันเอง และแคทเธอรีนรักฉัน Never Been Marcused (2008)
Well, I don't have to explain myself to you.ไงดีละ ... ฉันคงไม่จำเป็นต้องอธิบายตัวฉันให้เธอรู้แล้วล่ะ Never Been Marcused (2008)
I would have relaxed and dropped the manipulative plotting and devoted myself to being the best girlfriend ever.ฉันควรจะรู้สึกเบาใจ และ ลดความพยายามที่จะปรับตัวไปแล้ว ฉันวางบทและทุ่มเทตัวของฉันเพื่อที่จะเป็น แฟนที่ดีที่สุด ที่เค้าเคยมี Never Been Marcused (2008)
I have to present myself as a crown jewel, surrounded by other smaller, slightly flawed gems, but quality stones nonetheless.ฉันต้องทำให้ตัวเองเป็นเป็นราชินี อยู่ท่ามกลางคนที่ธรรมดากว่า เป็นเพชรมีตำหนิ ก็ดีกว่าเป็นหินดี... แต่ไร้ค่านะ Never Been Marcused (2008)
Well, I think I could find some way to entertain myself. Really?อืม ผมคิดว่าผมหาทางให้ความสุขแก่ตัวเองได้ละ จริงเหรอ Never Been Marcused (2008)
Well, I've just been trying to distract myself the best I can.ผมพยายามหลีกเลี่ยงไม่คิดถึงมัน ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ Never Been Marcused (2008)
I'd want to make that decision myself.ผมจะเลือกตัดสินใจด้วยตัวเอง O Brother, Where Bart Thou? (2008)
Thank you, but I'll do it myself. I have to get back.ขอบคุณ แต่ฉันฟังคนเดียวดีกว่า ฉันต้องกลับล่ัะ O Brother, Where Bart Thou? (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
myselfI'm old enough to live by myself.
myselfShe will help me choose myself a new car.
myselfI bought this book for myself, not for my wife.
myselfI found myself bored by the book.
myselfI had to bite my lip to prevent myself from laughing.
myselfI really enjoyed myself tonight.
myselfI can't make myself understood in German.
myselfDisguise myself as a doctor.
myselfI myself didn't have to go and meet him there.
myselfWhen I came to, I found myself lying on the floor.
myselfI can't bring myself to do such a thing.
myselfI awoke to find myself lying on the floor.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉันเอง[X] (chan ēng) EN: myself   FR: moi-même ; personnellement

CMU English Pronouncing Dictionary
MYSELF    M AY2 S EH1 L F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
myself    (prp) (m ai1 s e1 l f)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
自分[じぶん, jibun] Thai: ตัวเอง English: myself

Japanese-English: EDICT Dictionary
お言葉;御言葉[おことば;みことば(御言葉), okotoba ; mikotoba ( okotoba )] (exp) (1) availing myself of your kind offer; taking you at your word; (n) (2) (みことば only) God's word; word of God [Add to Longdo]
俺様;己様[おれさま, oresama] (pn,adj-no) I, myself (pompously) [Add to Longdo]
我が身;わが身;我身(io)[わがみ, wagami] (n) (1) myself; oneself; (pn) (2) (arch) I; me; (3) (arch) (fam) you (referring to one's inferior) [Add to Longdo]
我ながら;我乍ら[われながら, warenagara] (adv) even if I say so myself; for me (to do such a thing) [Add to Longdo]
我人[われひと, warehito] (n) myself and others [Add to Longdo]
我輩;吾輩;我が輩;吾が輩;わが輩[わがはい, wagahai] (pn,adj-no) (1) (arch) (male) I (nuance of arrogance); me; myself; (2) we; us; ourselves [Add to Longdo]
吾が身[あがみ, agami] (pn) (1) (arch) you; (2) (arch) (original meaning) (See 我が身・1) myself; oneself [Add to Longdo]
[わたし(P);わたくし(P), watashi (P); watakushi (P)] (pn,adj-no) I (mainly used by working men); myself [Add to Longdo]
私自身[わたしじしん;わたくしじしん, watashijishin ; watakushijishin] (n) myself [Add to Longdo]
自分[じぶん, jibun] (pn,adj-no) (1) myself; yourself; oneself; himself; herself; (2) I; me; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
我自己[wǒ zì jǐ, ㄨㄛˇ ㄗˋ ㄐㄧˇ, ] myself; my own [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Myself \My*self"\, pron.; pl. {Ourselves}.
   I or me in person; -- used for emphasis, my own self or
   person; as I myself will do it; I have done it myself; --
   used also instead of me, as the object of the first person of
   a reflexive verb, without emphasis; as, I will defend myself.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top