ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bigoted

B IH1 G AH0 T IH0 D   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bigoted-, *bigoted*, bigot, bigote
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bigoted[ADJ] ซึ่งหัวดื้อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bigoted(บิก'กะทิด) adj. หัวดื้อ,ดื้อรั้น,มีทิฐิ,มานะ, Syn. narrow-minded

English-Thai: Nontri Dictionary
bigoted(adj) คลั่งศาสนา,หัวดื้อ,หัวรั้น,มีทิฐิมานะ,ดันทุรัง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Could have been worse. Could have put me on with a bigoted jerk. Hold it there, boy!ผมว่านี่ก็ไม่เลวนะ เสียอย่างเดียวคือ โดนไอ้ทึ่มหัวขี้เลื่อยไล่จับน่ะครับ Mannequin (1987)

CMU English Pronouncing Dictionary
BIGOTED    B IH1 G AH0 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bigoted    (j) bˈɪgətɪd (b i1 g @ t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[, kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to,adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P) [Add to Longdo]
頑陋[がんろう, ganrou] (adj-na,n) stubborn and mean; obstinate and bigoted [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bigoted \Big"ot*ed\, a.
   Obstinately and blindly attached to some creed, opinion
   practice, or ritual; unreasonably devoted to a system or
   party, and illiberal toward the opinions of others. "Bigoted
   to strife." --Byron.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Prejudiced; intolerant; narrow-minded.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bigoted
   adj 1: blindly and obstinately attached to some creed or opinion
       and intolerant toward others; "a bigoted person"; "an
       outrageously bigoted point of view"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top