ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

multiplication table

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -multiplication table-, *multiplication table*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
multiplication table[N] สูตรคูณ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
multiplication tableสูตรคูณ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
multiplication table๑. ตารางการคูณ๒. สูตรคูณ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Multiplication table 10x in its totality delivered to me tomorrow morning.ตารางสูตรคุณแม่สิบทั้งหมด เอามาส่งให้ฉันตอนเช้าพรุ่งนี้ Doubt (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
multiplication tableThe children are learning the multiplication tables by heart.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สูตรคูณ[N] multiplication table, Example: น้องของฉันท่องสูตรคูณให้ฟังก่อนนอนทุกวัน, Count unit: แม่, Thai definition: ตารางแสดงผลคูณของจำนวนเลข

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สูตรคูณ[n. exp.] (sūt khūn) EN: multiplication table   FR: table de multiplication [f]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乘法表[chéng fǎ biǎo, ㄔㄥˊ ㄈㄚˇ ㄅㄧㄠˇ, ] multiplication table [Add to Longdo]
九九乘法表[jiǔ jiǔ chéng fǎ biǎo, ㄐㄧㄡˇ ㄐㄧㄡˇ ㄔㄥˊ ㄈㄚˇ ㄅㄧㄠˇ, ] multiplication table [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
九九(P);九々[くく, kuku] (n) multiplication table; times table; (P) [Add to Longdo]
九九の表;九々の表[くくのひょう, kukunohyou] (n) multiplication table [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Multiplication \Mul`ti*pli*ca"tion\, n. [L. multiplicatio: cf.
   F. multiplication. See {Multiply}.]
   1. The act or process of multiplying, or of increasing in
    number; the state of being multiplied; as, the
    multiplication of the human species by natural generation.
    [1913 Webster]
 
       The increase and multiplication of the world.
                          --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   2. (Math.) The process of repeating, or adding to itself, any
    given number or quantity a certain number of times;
    commonly, the process of ascertaining by a briefer
    computation the result of such repeated additions; also,
    the rule by which the operation is performed; -- the
    reverse of division.
    [1913 Webster]
 
   Note: The word multiplication is sometimes used in
      mathematics, particularly in multiple algebra, to
      denote any distributive operation expressed by one
      symbol upon any quantity or any thing expressed by
      another symbol. Corresponding extensions of meaning are
      given to the words multiply, multiplier, multiplicand,
      and product. Thus, since [phi](x + y) = [phi]x + [phi]y
      (see under {Distributive}), where [phi](x + y), [phi]x,
      and [phi]y indicate the results of any distributive
      operation represented by the symbol [phi] upon x + y,
      x, and y, severally, then because of many very useful
      analogies [phi](x + y) is called the product of [phi]
      and x + y, and the operation indicated by [phi] is
      called multiplication. Cf. {Facient}, n., 2.
      [1913 Webster]
 
   3. (Bot.) An increase above the normal number of parts,
    especially of petals; augmentation.
    [1913 Webster]
 
   4. The art of increasing gold or silver by magic, --
    attributed formerly to the alchemists. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   {Multiplication table}, a table giving the product of a set
    of numbers multiplied in some regular way; commonly, a
    table giving the products of the first ten or twelve
    numbers multiplied successively by 1, 2, 3, etc., up to 10
    or 12. Called also a {times table}, used by students in
    elementary school prior to memorization of the table.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top