ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

moult

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -moult-, *moult*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
moult[VI] ลอกคราบ, See also: สลัดขน, Syn. molt
moult[VT] ลอกคราบ, See also: สลัดขน, Syn. molt

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
moult(โมลทฺ) vi.,vt.,n. =molt (ดู) ., See also: moulter n.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Moultingการลอกคราบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Moult.ลอกคราบ As You Were (2010)
No, I'm moulting. Means I'm ready to mate.ข้าสลัดขนส่งสัญญาณพร้อมผสมพันธุ์ Rango (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
MOULTON    M OW1 L T AH0 N
MOULTRIE    M OW1 L T R IY0
MOULTHROP    M AW1 L TH R AH0 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
moult    (v) mˈoult (m ou1 l t)
moults    (v) mˈoults (m ou1 l t s)
moulted    (v) mˈoultɪd (m ou1 l t i d)
moulting    (v) mˈoultɪŋ (m ou1 l t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
休み[やすみ, yasumi] (n) (1) rest; recess; respite; (2) vacation; holiday; absence; suspension; (3) dormancy (of a silkworm prior to moulting); (P) [Add to Longdo]
脱皮[だっぴ, dappi] (n,vs) (1) ecdysis; shedding (of skin); sloughing; molting; moulting; casting off; (2) freeing oneself; breaking with (convention, etc.); (P) [Add to Longdo]
抜け替わる[ぬけかわる, nukekawaru] (v5r) to shed; to moult; to fall out [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Molt \Molt\, Moult \Moult\, v. t.
   To cast, as the hair, skin, feathers, or the like; to shed.
   [1913 Webster] Molt

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Molt \Molt\, Moult \Moult\, n.
   The act or process of changing the feathers, hair, skin,
   etc.; molting.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Molt \Molt\, Moult \Moult\, v. i. [imp. & p. p. {Molted} or
   {Moulted}; p. pr. & vb. n. {Molting} or {Moulting}.] [OE.
   mouten, L. mutare. See {Mew} to molt, and cf. {Mute}, v. t.]
   [The prevalent spelling is, perhaps, {moult}; but as the {u}
   has not been inserted in the otherwords of this class, as,
   bolt, colt, dolt, etc., it is desirable to complete the
   analogy by the spelling {molt}.]
   To shed or cast the hair, feathers, skin, horns, or the like,
   as an animal or a bird. --Bacon.
   [1913 Webster] Molt

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Moult \Moult\ (m[=o]lt), v. & n.
   See {Molt}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 moult
   n 1: periodic shedding of the cuticle in arthropods or the outer
      skin in reptiles [syn: {molt}, {molting}, {moult},
      {moulting}, {ecdysis}]
   v 1: cast off hair, skin, horn, or feathers; "our dog sheds
      every Spring" [syn: {shed}, {molt}, {exuviate}, {moult},
      {slough}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top