ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

脱皮

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -脱皮-, *脱皮*
Japanese-English: EDICT Dictionary
脱皮[だっぴ, dappi] (n,vs) (1) ecdysis; shedding (of skin); sloughing; molting; moulting; casting off; (2) freeing oneself; breaking with (convention, etc.); (P) [Add to Longdo]
脱皮動物[だっぴどうぶつ, dappidoubutsu] (n) ecdysozoan (any animal of the superphylum Ecdysozoa, inc. arthropods, nematodes, etc.) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The snake sheds its skin.蛇は脱皮した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wise guy? Skin him[CN] 有衣脱衣,没衣脱皮,上 Dirty Tiger, Crazy Frog (1978)
He's finally shed his skin. He's free.[JA] やがて"脱皮"して "自由"になったがね Fast (2016)
That's enough. Get out before you get all pruny and stuff.[CN] 你再泡就要脱皮 Mulan (1998)
Today, the desert broiled you raw.[CN] 今天,沙漠把你烤脱皮 Bite the Bullet (1975)
And gave some back. Her knuckles are badly skinned.[CN] 并且奋力反抗了 她的指节严重脱皮 Watch (2006)
So today we're talking about the mechanism behind molting, so essentially why animals molt.[JA] 今日は脱皮の話をしょう なせ動物は悦皮をするのガ Vampire (2011)
And on the face, an exfoliating gel scrub.[CN] 再用脱皮液擦面 American Psycho (2000)
Each day I would dispose of as much loose skin, fingernails and hair as possible.[CN] 我每天必须尽量除去脱皮 指甲屑和毛发 Gattaca (1997)
Any nausea?[CN] 不会持续很久的 已经开始脱皮 Raw (2016)
Recovering from a chemical fruit acid peel.[CN] 正在治疗化学性果酸脱皮 Confessions of a Shopaholic (2009)
You're just molting.[CN] 只是在脱皮而已 61* (2001)
They planted that. When they tore what was left of it down.[CN] 之前树被烧脱皮之后 就改种了雪松 From Time to Time (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top