ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

miler

M AY1 L ER0   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -miler-, *miler*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
miler[N] ผู้วิ่งแข่งในระยะทางเป็นไมล์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
miler(ไม'เลอะ) n. นักวิ่งระยะทางหนึ่งไมล์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดูดซึม[v.] (dūtseum) EN: absorb ; suck up ; soak up   FR: absorber ; assimiler
เรียน[v.] (rīen) EN: learn ; study   FR: étudier ; apprendre ; assimiler
ย่อย[v.] (yǿi = yøi) EN: digest   FR: digérer ; assimiler

CMU English Pronouncing Dictionary
MILER    M AY1 L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
miler    (n) mˈaɪlər (m ai1 l @ r)
milers    (n) mˈaɪləz (m ai1 l @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
マイラー[, maira-] (n) miler [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 miler
   n 1: (used only in combinations) the length of something in
      miles; "the race was a 30-miler"
   2: a runner in a one-mile race

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top