ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

microscope

M AY1 K R AH0 S K OW2 P   
66 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -microscope-, *microscope*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
microscope[N] กล้องจุลทรรศน์, See also: เครื่องจุลทรรศน์, Syn. photomicroscope, ultramicroscope

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
microscope(ไม'โครสโคพ) n. เครื่องจุลทรรศน์

English-Thai: Nontri Dictionary
microscope(n) กล้องจุลทรรศน์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
microscope, phase-contrast; microscope, phase; microscope, phase-differenceกล้องจุลทรรศน์วัฏภาค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
microscope, phase-difference; microscope, phase; microscope, phase-contrastกล้องจุลทรรศน์วัฏภาค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
microscope, phase; microscope, phase-contrast; microscope, phase-differenceกล้องจุลทรรศน์วัฏภาค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
microscopeกล้องจุลทรรศน์, อุปกรณ์ที่ใช้ส่องดูวัตถุขนาดเล็กซึ่งมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นหรือเห็นไม่ชัด  โดยขยายภาพของวัตถุให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและช่วยให้เห็นรายละเอียดเพิ่มขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Microscopesกล้องจุลทรรศน์ [TU Subject Heading]
Microscopesกล้องจุลทรรศน์ [การแพทย์]
Microscopes, Binocularกล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา, กล้องจุลทรรศน์สองตา [การแพทย์]
Microscopes, Compoundกล้องจุลทรรศน์แบบเชิงซ้อน [การแพทย์]
Microscopes, Dual-Binocularกล้องจุลทรรศน์สองตาสองชุด [การแพทย์]
Microscopes, Electronอีเล็กตรอนไมโครสโคป, กล้องจุลทรรศน์อีเล็กตรอน, จุลทรรศน์อีเล็กตรอน, กล้องจุลทรรศน์ชนิดพิเศษ, กล้องจุลทรรศน์แบบอิเล็กตรอน, กล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอน, การตรวจโดยนับอนุภาคโดยตรงจากกล้องจุลทรรศน์อีเล็, จุลทรรศน์อีเล็คตรอน, กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน [การแพทย์]
Microscopes, Fluorescenceกล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนส์ [การแพทย์]
Microscopes, Fluorescentกล้องจุลทรรศน์แบบเรืองแสง [การแพทย์]
Microscopes, Innertedกล้องจุลทรรศน์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, I hope it's better than that fusion place you took me to, where I needed this microscope to find the food.ดี ฉันหวังว่ามันคงจะดีกว่า ที่ที่คุณเคยพาฉันไป The Offer (2015)
I am under a microscope here, all right?ผมอยู่ภายใต้การเพ่งเล็ง เข้าใจมั๊ย? 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2014)
I need a microscope to know for sure, but the texture appears accurate.ผมต้องการกล้องจุลทรรศน์ เพื่อให้แน่ใจ แต่สำหรับเนื้อนั้นปรากฎว่าถูกต้อง The Perfect Mark (2013)
I used the atomic force microscope in the material science lab and wrote our initials in a heart 1/1,000 the size of a grain of sand.ฉันใช้กล้องจุลทรรศน์พลังอะตอม ในแล็บวัสดุศาสตร์ เขียนชื่อย่อเรา เป็นรูปหัวใจขนาดเศษหนึ่งส่วนพันของเม็ดทราย The Tangible Affection Proof (2013)
Take Mr. March over to Fong's, we have a microscope for you to look at, okay?เรามีกล้องจุลทรรศน์ให้คุณใช้ ตกลงนะครับ ดีครับ ดี Kalele (2012)
About how my relationships suffered under the microscope of "Gossip Girl,"เกี่ยวกับสถานะความสัมพันธ์ของฉัน ใต้การส่องทางไกลของกอซซิป เกิร์ล Father and the Bride (2012)
But I do have a state-of-the-art two-photon microscope and a place to stay in Riyadh for the winter.แต่ฉันมีกล้องส่องทูโพรตอนชั้นเยี่ยม และที่พักในริยาร์ดในหน้านาว The Benefactor Factor (2011)
(Mark) All right, let's bring that microscope in and get you started.เอาละ ลากกล้องไมโครสโคปเข้ามาได้ และถึงตาคุณเริ่มผ่าได้แล้ว With You I'm Born Again (2010)
Particle Accelerators are like giant microscopes that let us peer into the subatomic world.ที่ช่วยให้เรามองเข้า ไปในโลกโมเลกุล พวกเขาทำลายลงไปใน เรื่องส่วนประกอบที่เล็กที่สุด What Are We Really Made Of? (2010)
If you remember way back in High School, when you looked through the microscope and you said, "wow, look at all that stuff -- how neat it is,"เมื่อคุณมองผ่าน กล้องจุลทรรศน์ และคุณกล่าวว่า "ว้าวดูที่ ทุกสิ่งที่ว่าเรียบร้อยก็เป็น" What Are We Really Made Of? (2010)
So, this is our advanced photon source -- a microscope that's about a half a mile around, and it contains 33 stations where 33 individual experiments can go on measuring tiny structures of whatever these guys feel happy measuring.ดังนั้นนี้เป็นแหล่งที่มา ของโฟตอนขั้นสูงของเรา กล้องจุลทรรศน์ที่ เกี่ยวกับครึ่งไมล์รอบ ๆ และจะมี 33 สถานี What Are We Really Made Of? (2010)
In the cooler but no less scenic city of Geneva, Switzerland, researchers are peering through the most advanced scientific microscope in human history -- the LHC, or Large Hadron Collider.ที่จะผูกทุกอย่างร่วมกัน ศูนย์กลางของการ กระทำในการล่าฮิกส์ เป็นครึ่งหนึ่งทั่วโลกจาก ชายหาดของการ์เร็ต Is There a Creator? (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
microscopeDo you know the difference between a microscope and a telescope?
microscopeDo you know who invented the microscope?
microscope"Do you mind my borrowing your microscope?" "No, not at all."
microscopeGerms can only be seen with the aid of a microscope.
microscopeHe looked at the slide under the microscope.
microscopeHe was looking through a microscope.
microscopeSet the focus of a microscope.
microscopeThere may be microscopes involved, bringing us ever closer to the heart of the matter; but even microbiology is objective, adding to knowledge by putting space between an object and its observer.
microscopeThis microscope magnifies objects by 100 times.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กล้องขยาย[N] microscope, Syn. กล้องจุลทรรศน์, Example: การตรวจด้วยกล้องขยายจะมองเห็นเชื้อราชัดเจนมาก, Count unit: กล้อง, ตัว, Thai definition: เครื่องมือที่เลนส์กำลังขยายสูงสำหรับขยายภาพ
กล้องจุลทรรศน์[N] microscope, Syn. กล้องขยาย, Example: ปาราสิตเป็นเชื้อโรคมีขนาดเล็กมากมองดูด้วยตาเปล่าไม่เห็นต้องอาศัยกล้องจุลทรรศน์ขยายให้ใหญ่ขึ้นจึงจะเห็นตัวเชื้อโรคได้, Count unit: กล้อง, ตัว, Thai definition: เครื่องมือที่เลนส์กำลังขยายสูงสำหรับขยายภาพ
จุลทรรศน์[N] microscope, Syn. กล้องจุลทรรศน์, Example: การตรวจหาเชื้อโรคโดยจุลทรรศน์ทำให้มองเห็นเชื้อโรคได้ชัดเจนมาก, Count unit: กล้อง, Thai definition: กล้องขยายดูของเล็กให้เห็นเป็นของใหญ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุลทรรศน์[n.] (junlathat) EN: microscope   FR: microscope [m]
กล้อง[n.] (klǿng) EN: [classifier : cameras ; binoculars ; telescopes ; microscopes]   FR: [classificateur : appareils photographiques ; jumelles ; télescopes ; microscopes]
กล้องจุลทรรศน์[n.] (klǿngjunlathat) EN: microscope   FR: microscope [m]
กล้องจุลทรรศน์แบบใช้อิเล็กตรอน[n. exp.] (klǿngjunlathat baēp chai ilektrøn) EN: electron microscope   FR: microscope électronique [m]
กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง[n. exp.] (klǿngjunlathat baēp chai saēng) EN: light microscope   FR: microscope optique [m]
กล้องขยาย[n.] (klǿng khayāi) EN: microscope   FR: microscope [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MICROSCOPE    M AY1 K R AH0 S K OW2 P
MICROSCOPES    M AY1 K R AH0 S K OW2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
microscope    (n) mˈaɪkrəskoup (m ai1 k r @ s k ou p)
microscopes    (n) mˈaɪkrəskoups (m ai1 k r @ s k ou p s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
显微镜[xiǎn wēi jìng, ㄒㄧㄢˇ ㄨㄟ ㄐㄧㄥˋ, / ] microscope, #15,693 [Add to Longdo]
显镜[xiǎn jìng, ㄒㄧㄢˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] microscope; same as 顯微鏡|显微镜 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mikroskop {n} | Mikroskope {pl}microscope | microscopes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イオン顕微鏡[イオンけんびきょう, ion kenbikyou] (n) ion microscope [Add to Longdo]
スライドガラス[, suraidogarasu] (n) microscope slide (wasei [Add to Longdo]
マイクロスコープ;ミクロスコープ[, maikurosuko-pu ; mikurosuko-pu] (n) (ミクロスコープ from German) microscope [Add to Longdo]
位相差顕微鏡[いそうさけんびきょう, isousakenbikyou] (n) phase-contrast microscope [Add to Longdo]
共焦点レーザ走査型顕微鏡[きょうしょうてんレーザそうさがたけんびきょう, kyoushouten re-za sousagatakenbikyou] (n) confocal laser scanning biological microscope [Add to Longdo]
共焦点走査型顕微鏡[きょうしょうてんそうさがたけんびきょう, kyoushoutensousagatakenbikyou] (n) confocal scanning microscope [Add to Longdo]
顕微鏡[けんびきょう, kenbikyou] (n) microscope; (P) [Add to Longdo]
限界顕微鏡[げんかいけんびきょう, genkaikenbikyou] (n) high magnification microscope [Add to Longdo]
限外顕微鏡[げんがいけんびきょう, gengaikenbikyou] (n) ultramicroscope [Add to Longdo]
光学顕微鏡[こうがくけんびきょう, kougakukenbikyou] (n) optical microscope [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Achromatic \Ach`ro*mat"ic\, a. [Gr. 'achrw`matos colorless; 'a
   priv. + chrw^ma, chrw`matos, color: cf. F. achromatique.]
   1. (Opt.) Free from color; transmitting light without
    decomposing it into its primary colors.
    [1913 Webster]
 
   2. (Biol.) Uncolored; not absorbing color from a fluid; --
    said of tissue.
    [1913 Webster]
 
   {Achromatic lens} (Opt.), a lens composed usually of two
    separate lenses, a convex and concave, of substances
    having different refractive and dispersive powers, as
    crown and flint glass, with the curvatures so adjusted
    that the chromatic aberration produced by the one is
    corrected by other, and light emerges from the compound
    lens undecomposed.
 
   {Achromatic prism}. See {Prism}.
 
   {Achromatic telescope}, or {microscope}, one in which the
    chromatic aberration is corrected, usually by means of a
    compound or achromatic object glass, and which gives
    images free from extraneous color.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Microscope \Mi"cro*scope\, n. [Micro- + -scope.]
   An optical instrument, consisting of a lens, or combination
   of lenses, for making an enlarged image of an object which is
   too minute to be viewed by the {naked eye}.
   [1913 Webster]
 
   {Compound microscope}, an instrument consisting of a
    combination of lenses such that the image formed by the
    lens or set of lenses nearest the object (called the
    objective) is magnified by another lens called the ocular
    or eyepiece.
 
   {Oxyhydrogen microscope}, and {Solar microscope}. See under
    {Oxyhydrogen}, and {Solar}.
 
   {Simple microscope}, or {Single microscope}, a single convex
    lens used to magnify objects placed in its focus.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 microscope
   n 1: magnifier of the image of small objects; "the invention of
      the microscope led to the discovery of the cell"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top