Search result for

mesa

(45 entries)
(0.0197 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mesa-, *mesa*
Possible hiragana form: めさ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mesa[N] ภูเขามียอดแบนและลาดชันด้านข้างแถบตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกา, Syn. plateau, tableland

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mesalliance(เมซะไล'อันซ) n. การแต่งงานกับผู้มีฐานะด้วยกว่า
amesace(เอม' เซส, แอม') n. ambsace
namesake(เนม'เซค) n. ผู้มีชื่อเหมือนของคนอื่น,ผู้ที่มีชื่อเหมือนกัน
timesaving(ไทม'เซวิง) adj. ประหยัดเวลา,ย่นเวลา., See also: timesaver n.

English-Thai: Nontri Dictionary
namesake(n) คนชื่อซ้ำกับคนอื่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mesaภูเขายอดราบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
mesarchเมสอาร์ก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mesalamineเมซาลามีน [TU Subject Heading]
Mesangeal Scarringการเพิ่มจำนวนของมีแซงเจียลเซลล์ [การแพทย์]
Mesangial Cellsมีแซงเจียลเซลล์ [การแพทย์]
Mesangiumมีแซงเจียม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They went and built the whole thing there in Mesa County and I look pretty damn stupid.พวกนั้นไปสร้างแบบเดียวกันที่เมืองอื่น แล้วพ่อก็เลยดูกลายเป็นคนโง่. Legion (2010)
- The top of Arizona... - I needed to know more. - Was it a very high mesa?บุคคลระดับสูงของอริโซน่า... โอเค ไม่ไหวละ กูขอลาออก ดูเหมือนว่ากรีนเดลจะเป็นหนี้คุณ อย่างใหญ่หลวงเลย Competitive Ecology (2011)
In Mesa.ที่เมซ่าค่ะ Foundation (2012)
Slower than our machines back at the mesa, but it will render a host in a few days.ช้ากว่าเครื่องมือของเราที่เมซซ่า แต่นี่คงจะสร้างโฮสต์ขึ้นได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า Trompe L'Oeil (2016)
I gave him Dumbledore's mesageฉันส่งข้อความของดัมเบิลดอร์ให้น่ะ Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
They found body parts out on Mesa Luna Road.พบชิ้นส่วนร่างกายที่ถนนเมซา ลูนา In the Valley of Elah (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกกินแมลงอกเหลือง[n. exp.] (nok kin malaēngok leūang) EN: Striped Tit Babbler   FR: Timalie à gorge striée [f] ; Burong à collier [m] ; Timalie mésangée [f]
นกติ๊ดหัวแดง[n. exp.] (nok tit hūa daēng) EN: Black-throated Tit   FR: Mésange à tête rousse [m] ; Orite à tête rousse
นกติ๊ดแก้มเหลือง[n. exp.] (nok tit kaēm leūang) EN: Yellow-cheeked Tit   FR: Mésange à dos tacheté [f] ; Mésange royale [f] ; Mésange à joues jaunes [f]
นกติ๊ดคิ้วเหลือง[n. exp.] (nok tit khiu leūang) EN: Yellow-browed Tit   FR: Mésange modeste [f] ; Mésange d’orient [f] ; Mésange de forêt [f]
นกติ๊ดหน้าแดง[n. exp.] (nok tit nā daēng) EN: Fire-capped Tit   FR: Rémiz tête de feu [m] ; Rémiz à front rouge [m] ; Mésange à couronne flammée [f]
นกติ๊ดสุลต่าน[n. exp.] (nok tit sunlatān) EN: Sultan Tit   FR: Mésange sultane [f]
นกติ๊ดแท้[n.] (nok tit thaē) EN: tit   FR: mésange [f]
นกติ๊ดใหญ่[n. exp.] (nok tit yai) EN: Great Tit   FR: Mésange charbonnière [f] ; Grande Charbonnière [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MESA    M EY1 S AH0
MESA'S    M EY1 S AH0 Z
MESABA    M EH0 S AA1 B AH0
MESAROS    M EY0 S AA1 R OW0 Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
お嫁さん[およめさん, oyomesan] (n) bride [Add to Longdo]
お姫様抱っこ;お姫様だっこ;お姫さま抱っこ;お姫さまだっこ;御姫様抱っこ;御姫様だっこ[おひめさまだっこ, ohimesamadakko] (n,vs) (col) (See 横抱き) carrying a person in one's arms [Add to Longdo]
パルメザンチーズ[, parumezanchi-zu] (n) Parmesan cheese [Add to Longdo]
メシア(P);メサイア;メシヤ[, meshia (P); mesaia ; meshiya] (n) Messiah; (P) [Add to Longdo]
燕去り月;燕去月[つばめさりづき, tsubamesariduki] (n) (See 葉月) eighth lunar month [Add to Longdo]
嫁さん[よめさん, yomesan] (n) (col) wife [Add to Longdo]
勤め先[つとめさき, tsutomesaki] (n) place of work; (P) [Add to Longdo]
御姫様;お姫様[おひめさま, ohimesama] (n) spoiled girl; hothouse flower; princess [Add to Longdo]
召される[めされる, mesareru] (v1,vt) (1) (hon) to do; (2) to eat; to drink; (3) to put on; to wear; (4) to buy; (5) to ride; (6) to catch (a cold); to take (a bath); to tickle (one's fancy); to put on (years); to commit (seppuku); (suf,v1) (7) (arch) (hon) honorific suffix used after the -masu stem of a verb [Add to Longdo]
振り込め詐欺[ふりこめさぎ, furikomesagi] (n) remittance fraud; bank transfer scam [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 mesa \me"sa\ (m[asl]"s[.a]), n. [Sp.]
   A high tableland; a plateau on a hill. [Southwestern U.S.]
   --Bartlett.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mesa
   n 1: flat tableland with steep edges; "the tribe was relatively
      safe on the mesa but they had to descend into the valley
      for water" [syn: {mesa}, {table}]
   2: a city in Arizona just to the east of Phoenix; originally a
     suburb of Phoenix

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 MESA
     MetaEmailSearchAgent (WWW, Internet)
     

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 mesa
   bench; easel; tressle; workbench
   table
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 mesa
   table
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top