Search result for

maverick

(31 entries)
(0.0216 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -maverick-, *maverick*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
maverick[N] ผู้เป็นอิสระ, See also: ผู้ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด, ผู้แยกตัว, Syn. nonconformist, loner
maverick[N] สัตว์ที่ยังไม่ได้ตีตรา (โดยเฉพาะลูกวัวที่แยกจากแม่)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
maverick(แมฟ'เวอริค,แมฟ'ริค) n. วัวที่ยังไม่ตีตรา,ผู้เป็นอิสระและ แยกตัวจากเพื่อนฝูง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
maverickนักการเมืองหัวแข็ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Is it like Maverick in Top Gun?เหมือนมาเวอริค ในเรื่องท็อปกัน ? Wanted (2008)
Real maverick. Also a bit of a head case.เป็นคนที่ทวนกระแส มีจิตใจไม่ปกตินิดหน่อย New York Sucks (2009)
Finally muzzles the maverick physician.อัยการดิ๊ก ทอมป์สัน ได้เพียงแต่หวังว่า... ...ลูกเต๋าที่เค้าโยนไป จะมีแต้มที่เหนือกว่าคุณหมอหัวแข็งคนนี้ You Don't Know Jack (2010)
But in any group,no matter how restrictive,the freethinkers,the mavericks, the rebels with leadership quality find ways to declare their distinctiveness.แต่ในกลุ่มไหนๆ ไม่ว่าจะเข้มงวดเท่าไร คนที่มีความคิดอิสระ พวกขบถ ที่มีความเป็นผู้นำ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
Of course it does. Jennings is a Maverick.มีสิครับ เจนนิงส์เป็นคนไม่มีฝักฝ่าย Need to Know (2010)
This kind of maverick action outside the plan is troublesome.การทำอะไรนอกแผนแบบนี้ จะทำให้เกิดปัญหาได้นะ Episode #1.14 (2010)
You know, fluffito, the truth is for wild maverick outcasts like us who cannot be tamed this place sucks!ความจริงที่ว่าเราเป็นสัตว์ป่า \ มันเชื่องไม่ได้ ที่นี่ห่วยแตก ! \ Happy Feet Two (2011)
No. The guy's gone totally maverick.ไม่ หมอนี่จะกลายเป็นหมาไม่มีเจ้าของ อย่างแน่นอน Hermanos (2011)
Maverick and Iceman at the end of Top Gun.มาเวริคกับไอซ์แมน ในตอนจบของท็อปกัน The Sue Sylvester Shuffle (2011)
I'm just checking the mavericks score.ผมกำลังตรวจสอบคะแนนทีมมาเวอร์ริคอยู่ครับ Veiled Threat (2011)
Your stage is waiting for you, Maverick.ทุกคนกำลังรอคุณอยู่นะ มาเวอริค Transilience Thought Unifier Model-11 (2012)
Let's get out of here, Maverick.ออกไปจากที่นี่กันเถอะ \ มาเวอริค Transilience Thought Unifier Model-11 (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระแสทวน[N] maverick, See also: nonconformist, one who acts independently, one who does not act like others, Example: กระแสทวนเหล่านี้เป็นกระแสทวนที่มีอยู่จริงตามวิวัฒนาการของสังคม, Thai definition: แนวความคิดหรือการกระทำที่สวนทางกับแนวความคิด หรือการกระทำของคนหมู่มาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระแสทวน[n. exp.] (krasaē thūan) EN: maverick ; nonconformis ; one who acts independently ; one who does not act like others   

CMU English Pronouncing Dictionary
MAVERICK    M AE1 V ER0 IH0 K
MAVERICK    M AE1 V R IH0 K
MAVERICKS    M AE1 V ER0 IH0 K S
MAVERICKS    M AE1 V R IH0 K S
MAVERICK'S    M AE1 V ER0 IH0 K S
MAVERICK'S    M AE1 V R IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
maverick    (n) (m a1 v @ r i k)
mavericks    (n) (m a1 v @ r i k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
異端児[いたんじ, itanji] (n) nonconformist; dissenter; maverick; enfant terrible [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
矫情[jiǎo qíng, ㄐㄧㄠˇ ㄑㄧㄥˊ, / ] maverick; deliberately unconventional; to conceal the whole story [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Maverick \Mav"er*ick\, v. t.
   To take a maverick. [Western U. S.]
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Maverick \Mav"er*ick\, n.
   In the southwestern part of the united States, a bullock or
   heifer that has not been branded, and is unclaimed or wild;
   -- said to be from Maverick, the name of a cattle owner in
   Texas who neglected to brand his cattle.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 maverick
   adj 1: independent in behavior or thought; "she led a somewhat
       irregular private life"; "maverick politicians" [syn:
       {irregular}, {maverick}, {unorthodox}]
   n 1: someone who exhibits great independence in thought and
      action [syn: {maverick}, {rebel}]
   2: an unbranded range animal (especially a stray calf); belongs
     to the first person who puts a brand on it

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top