ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

marigold

M EH1 R AH0 G OW2 L D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -marigold-, *marigold*, marigol
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
marigold(n) ต้นไม้ประเภทดาวเรือง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
marigold(แม'ริโกลดฺ) n. พืชดาวเรืองโดยเฉพาะจำพวก Tagetes
african marigoldn. ชื่อพรรณไม้ดอกของเม็กซิโก (Aztec marigold, big marigold)

English-Thai: Nontri Dictionary
marigold(n) ดอกดาวเรือง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Marigold Hotel is full up.โรงแรมมาริโกลด์ มีแขกพักเต็ม The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)
Who had the chance to say, when she left her home for the Best Exotic Marigold Hotel as others will do "Why die here "when I can die there?"และมีโอกาสพูด เมื่อจากบ้าน ไปยังโรงแรมเบสต์ เอ็กซอติก มาริโกลด์ว่า.. ซึ่งคนอื่นๆ จะทำเหมือนกัน ฉันจะตายที่นี่ทำไม The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)
Are we going to the Best Exotic Marigold Hotel, madam?ไปที่โรงแรมเบสต์ เอ็กซอติก มาริโกลด์ ใช่มั้ยครับมาดาม The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)
- Is this the Marigold Hotel?- ที่นี่โรงแรมมาริโกลด์ใช่มั้ยครับ The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)
Like lemmings they come to the cliff edge that is the Best Exotic Marigold Hotel.เหมือนหนูที่ต้องกระโจนลงผา คนเราอดไม่ได้ ที่จะมาที่โรงแรมเบสต์ เอ็กซอติก มาริโกลด์ The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)
...I must tell you, the reception cannot take place at the Best Exotic Marigold Hotel.ผมต้องบอกว่างานเลี้ยงนี้ ไม่สามารถ มีขึ้นที่โรงแรมเบสต์ เอ็กซอติก มาริโกลด์ The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)
...to the Second Best Exotic Marigold Hotel!สู่โรงแรมเบสต์ เอ็กซอติก มาริโกลด์ที่ 2 The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
marigoldThe marigold rises with the sun.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดาวเรือง(n) marigold, See also: calendula officinalis, Example: รอบเสาธงเด็กๆ ปลูกดอกดาวเรืองเหลืองอร่าม, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Tagetes erecta Linn. ในวงศ์ Compositae ดอกเป็นกระจุกสีเหลือง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาวเรือง[dāoreūang] (n) EN: African marigold ; Aztec marigold ; Big marigold ; American marigold  FR: souci [ m ] ; oeillet d'inde [ m ]
ดาวเรืองฝรั่งเศส[dāoreūang Farangsēt] (n, exp) EN: French marigold
ดอกดาวเรือง[døk dāoreūang] (n) EN: marigold  FR: souci [ m ] ; oeillet d'inde [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MARIGOLD M EH1 R AH0 G OW2 L D
MARIGOLDS M EH1 R AH0 G OW2 L D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
marigold (n) mˈærɪgould (m a1 r i g ou l d)
marigolds (n) mˈærɪgouldz (m a1 r i g ou l d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
マリーゴールド[mari-go-rudo] (n) marigold [Add to Longdo]
金盞花[きんせんか, kinsenka] (n) marigold; Calendula officinalis [Add to Longdo]
孔雀草[くじゃくそう;クジャクソウ, kujakusou ; kujakusou] (n) (1) (uk) (See マリーゴールド) marigold (esp. the French marigold, Tagetes patula); (2) (See ハルシャ菊) plains coreopsis (Coreopsis tinctoria); (3) (See 孔雀羊歯) northern maidenhair (Adiantum pedatum) [Add to Longdo]
万寿菊[まんじゅぎく;マンジュギク, manjugiku ; manjugiku] (n) (uk) French marigold (Tagetes patula) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Marigold \Mar"i*gold\, n. [Mary + gold.] (Bot.)
   A name for several plants with golden yellow blossoms,
   especially the {Calendula officinalis} (see {Calendula}), and
   the cultivated species of {Tagetes}.
   [1913 Webster]
 
   Note: There are several yellow-flowered plants of different
      genera bearing this name; as, the {African marigold} or
      {French marigold} of the genus {Tagetes}, of which
      several species and many varieties are found in
      gardens. They are mostly strong-smelling herbs from
      South America and Mexico: {bur marigold}, of the genus
      {Bidens}; {corn marigold}, of the genus {Chrysanthemum}
      ({Chrysanthemum segetum}, a pest in the cornfields of
      Italy); {fig marigold}, of the genus
      {Mesembryanthemum}; {marsh marigold}, of the genus
      {Caltha} ({Caltha palustris}), commonly known in
      America as the {cowslip}. See {Marsh Marigold}.
      [1913 Webster]
 
   {Marigold window}. (Arch.) See {Rose window}, under {Rose}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 marigold
   n 1: any of various tropical American plants of the genus
      Tagetes widely cultivated for their showy yellow or orange
      flowers

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top