Search result for

longitude

(44 entries)
(0.0243 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -longitude-, *longitude*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
longitude[N] เส้นแวง, See also: เส้นลองจิจูด, Syn. long

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
longitude(ลอง'จิทูด) n. ระยะตามยาวของพื้นผิวโลก,ระยะตามยาว

English-Thai: Nontri Dictionary
longitude(n) เส้นลองจิจูด,เส้นแวง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
longitudelongitude, เส้นแวง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They just used latitudes. No longitudes.เขาใช้แต่เส้นรุ้ง ไม่ใช้เส้นแวง London. Of Course (2009)
96 degrees longitude.ลองติจูดที่ 96 องศา Ben 10: Alien Swarm (2009)
Christopher Garvin, on the 13th day of September, 2027, aboard U.S.S. Jimmy Carter, appeared at the Equator at latitude zero, longitude 180, entering into our royal domain, and having been inspected and found worthyคริสโตเฟอร์ การ์วิน วันที่ 13 กันยายน 2027 ลงเรือ ยูเอสเอส จิมมี่ คาร์เตอร์ ปรากฎขึ้น ณ เส้นศูนย์สูตร ที่เส้นรุ้งที่ 0 เส้นแวงที่ 180 เข้ามาสู่อาณาเขตหลักของเรา Today Is the Day: Part 1 (2009)
Latitude and longitude. Why didn't I see that?ละติจูต และลองติจูด ทำไม่ ผมถึงคิดไม่ถึงนะ Knowing (2009)
The other's in longitude and latitude.ส่วนอื่นเป็นพิกัดตำแหน่งที่ตั้งบนแผนที่ NS (2010)
Is this 40.875 latitude at longitude -124.158...ยาแก้ไอนั่น นายจำหน้าคนร้ายได้ไหม ผมเป็นนักสเก็ตช์ภาพ No Ordinary Sidekick (2010)
That's latitude and longitude.เป็นพิกัด ละติจูด ลองติจูด Love Machine (2011)
It's a set of latitude/ longitude coordinates.พิกัดเส้นรุ้งเส้นแวง Over My Dead Body (2011)
Those aren't phone numbers. That's latitude and longitude.นี้ไม่ใช่หมายเลขโทรศัพท์ มันคือละติจูดกับลองติจูด Self Fulfilling Prophecy (2011)
- It took all three scrolls to form the numbers. - Latitude and longitude.เอากระดาษสามแผ่นมาเรียงซ้อนกัน ก็จะเห็นจุดพิกัด The Adventures of Tintin (2011)
Those are a set of latitude and longitude coordinates.นี่มันพิกัดละติจูดและลองจิจูดนิ Through Many Dangers, Toils, and Snares (2012)
Longitude's another problem.ส่วนลองติจูดจะเป็นอีกปัญหาหนึ่ง Tell Me No Lies (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
longitudeDistance per degree of longitude at equator.
longitudeThis line is representative of longitude.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลองจิจูด[N] longitude, Syn. เส้นแวง, Ant. เส้นรุ้ง, ละติจูด, Example: การมองหาตำแหน่งที่ใดๆ บนแผนที่ หรือบนลูกโลก ต้องใช้เส้นลองจิจูด และละติจูดเป็นหลัก, Thai definition: เส้นรอยตัดระหว่างผิวโลกกับพื้นราบที่ผ่านแกนขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ รอยตัดนี้จะเป็นวงกลมที่ตั้งฉากกับเส้นศูนย์สูตร ค่าลองจิจูดนับออกจากเมริเดียนแรกไปทางตะวันออกหรือตะวันตก โดยวัดไปตามเส้นศูนย์สูตร เป็นมุมที่ศูนย์กลางโลก, Notes: (อังกฤษ)
แวง[N] longitude, Syn. เส้นแวง, Count unit: เส้น, Thai definition: เส้นสมมุติที่ลากจากขั้วโลกเหนือ ตัดเส้นรุ้งและเส้นศูนย์สูตรมายังขั้วโลกใต้
เส้นแวง[N] longitude, Syn. เส้นลองติจูด, Ant. เส้นรุ้ง, Example: การที่นักเดินเรือคำนวณเส้นแวงผิดพลาดทำให้เรือสินค้าแล่นเฉียงออกนอกเส้นทางไป, Count unit: เส้น, Thai definition: ขีดสมมติที่ลากจากขั้วโลกเหนือผ่านเส้นศูนย์สูตรมาจรดขั้วโลกใต้, Notes: (ดาราศาสตร์)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลองจิจูด[n.] (løngjijūt) EN: longitude   FR: longitude [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LONGITUDE    L AA1 N JH AH0 T UW2 D
LONGITUDES    L AA1 N JH AH0 T UW2 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
longitude    (n) (l o1 n jh i t y uu d)
longitudes    (n) (l o1 n jh i t y uu d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Länge {f} | Längen {pl}longitude | longitudes [Add to Longdo]
Perihellänge {f} [astron.]longitude of perihelion [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
黄経[こうけい;おうけい, koukei ; oukei] (n) ecliptic longitude; celestial longitude [Add to Longdo]
銀経[ぎんけい, ginkei] (n) galactic longitude [Add to Longdo]
経緯[いきさつ(P);けいい;たてぬき;たてよこ(ok), ikisatsu (P); keii ; tatenuki ; tateyoko (ok)] (n) (1) (いきさつ, けいい only) details; particulars; whole story; sequence of events; chronology; circumstances; how it started; how things got this way; (2) (けいい only) longitude and latitude; (3) (けいい, たてぬき, たてよこ only) (orig. meaning of けいい) (See 縦横・たてよこ・4) warp and weft; warp and woof; (P) [Add to Longdo]
経線[けいせん, keisen] (n,adj-no) meridian; longitude [Add to Longdo]
経度[けいど, keido] (n) longitude; (P) [Add to Longdo]
縦横[じゅうおう(P);たてよこ(P), juuou (P); tateyoko (P)] (n) (1) length and width; length and breadth; lengthwise and crosswise; longitude and latitude; vertical and horizontal; (2) (じゅうおう only) four cardinal points; every direction; (3) (じゅうおう only) as one wishes; as one pleases; at will; (4) (たてよこ only) (See 経緯・たてよこ・3) warp and weft; warp and woof; (P) [Add to Longdo]
西経[せいけい, seikei] (n) west longitude [Add to Longdo]
東経[とうけい, toukei] (n) east longitude; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
东经[dōng jīng, ㄉㄨㄥ ㄐㄧㄥ, / ] longitude east [Add to Longdo]
经度[jīng dù, ㄐㄧㄥ ㄉㄨˋ, / ] longitude [Add to Longdo]
西经[xī jīng, ㄒㄧ ㄐㄧㄥ, 西 / 西] longitude west [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Longitude \Lon"gi*tude\, n. [F., fr. L. longitudo, fr. longus
   long.]
   1. Length; measure or distance along the longest line; --
    distinguished from {breadth} or {thickness}; as, the
    longitude of a room; rare now, except in a humorous sense.
    --Sir H. Wotton.
    [1913 Webster]
 
       The longitude of their cloaks.    --Sir. W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
       Mine [shadow] spindling into longitude immense.
                          --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   2. (Geog.) The arc or portion of the equator intersected
    between the meridian of a given place and the meridian of
    some other place from which longitude is reckoned, as from
    Greenwich, England, or sometimes from the capital of a
    country, as from Washington or Paris. The longitude of a
    place is expressed either in degrees or in time; as, that
    of New York is 74[deg] or 4 h. 56 min. west of Greenwich.
    [1913 Webster]
 
   3. (Astron.) The distance in degrees, reckoned from the
    vernal equinox, on the ecliptic, to a circle at right
    angles to the ecliptic passing through the heavenly body
    whose longitude is designated; as, the longitude of
    Capella is 79[deg].
    [1913 Webster]
 
   {Geocentric longitude} (Astron.), the longitude of a heavenly
    body as seen from the earth.
 
   {Heliocentric longitude}, the longitude of a heavenly body,
    as seen from the sun's center.
 
   {Longitude stars}, certain stars whose position is known, and
    the data in regard to which are used in observations for
    finding the longitude, as by lunar distances.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Refraction \Re*frac"tion\ (r?*fr?k"sh?n), n. [F. r['e]fraction.]
   1. The act of refracting, or the state of being refracted.
    [1913 Webster]
 
   2. The change in the direction of ray of light, heat, or the
    like, when it enters obliquely a medium of a different
    density from that through which it has previously moved.
    [1913 Webster]
 
       Refraction out of the rarer medium into the denser,
       is made towards the perpendicular.  --Sir I.
                          Newton.
    [1913 Webster]
 
   3. (Astron.)
    (a) The change in the direction of a ray of light, and,
      consequently, in the apparent position of a heavenly
      body from which it emanates, arising from its passage
      through the earth's atmosphere; -- hence distinguished
      as atmospheric refraction, or astronomical refraction.
    (b) The correction which is to be deducted from the
      apparent altitude of a heavenly body on account of
      atmospheric refraction, in order to obtain the true
      altitude.
      [1913 Webster]
 
   {Angle of refraction} (Opt.), the angle which a refracted ray
    makes with the perpendicular to the surface separating the
    two media traversed by the ray.
 
   {Conical refraction} (Opt.), the refraction of a ray of light
    into an infinite number of rays, forming a hollow cone.
    This occurs when a ray of light is passed through crystals
    of some substances, under certain circumstances. Conical
    refraction is of two kinds; external conical refraction,
    in which the ray issues from the crystal in the form of a
    cone, the vertex of which is at the point of emergence;
    and internal conical refraction, in which the ray is
    changed into the form of a cone on entering the crystal,
    from which it issues in the form of a hollow cylinder.
    This singular phenomenon was first discovered by Sir W. R.
    Hamilton by mathematical reasoning alone, unaided by
    experiment.
 
   {Differential refraction} (Astron.), the change of the
    apparent place of one object relative to a second object
    near it, due to refraction; also, the correction required
    to be made to the observed relative places of the two
    bodies.
 
   {Double refraction} (Opt.), the refraction of light in two
    directions, which produces two distinct images. The power
    of double refraction is possessed by all crystals except
    those of the isometric system. A uniaxial crystal is said
    to be optically positive (like quartz), or optically
    negative (like calcite), or to have positive, or negative,
    double refraction, according as the optic axis is the axis
    of least or greatest elasticity for light; a biaxial
    crystal is similarly designated when the same relation
    holds for the acute bisectrix.
 
   {Index of refraction}. See under {Index}.
 
   {Refraction circle} (Opt.), an instrument provided with a
    graduated circle for the measurement of refraction.
 
   {Refraction of latitude}, {longitude}, {declination}, {right
   ascension}, etc., the change in the apparent latitude,
    longitude, etc., of a heavenly body, due to the effect of
    atmospheric refraction.
 
   {Terrestrial refraction}, the change in the apparent altitude
    of a distant point on or near the earth's surface, as the
    top of a mountain, arising from the passage of light from
    it to the eye through atmospheric strata of varying
    density.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heliocentric \He`li*o*cen"tric\
   (h[=e]`l[i^]*[-o]*s[e^]n"tr[i^]k), Heliocentrical
 \He`li*o*cen"tric"al\ (h[=e]`l[i^]*[-o]*s[e^]n"tr[i^]*kal), a.
   [Helio- + centric, centrical: cf. F. h['e]liocentrique.]
   (Astron.)
   pertaining to the sun's center, or appearing to be seen from
   it; having, or relating to, the sun as a center; -- opposed
   to {geocentrical}.
   [1913 Webster]
 
   {Heliocentric parallax}. See under {Parallax}.
 
   {Heliocentric place}, {latitude}, {longitude}, etc. (of a
    heavenly body), the direction, latitude, longitude, etc.,
    of the body as viewed from the sun.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 longitude
   n 1: the angular distance between a point on any meridian and
      the prime meridian at Greenwich

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 longitude
   length
   longitude
   length
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top