ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

leakage

L IY1 K AH0 JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -leakage-, *leakage*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
leakage(n) การรั่ว, See also: การรั่วไหล, สิ่งที่รั่วออก, จำนวนที่รั่วออก, Syn. leak

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
leakage(ลี'คิจฺ) n. การรั่ว, การรั่วไหล, สิ่งที่รั่วออก, จำนวนที่รั่วออก, Syn. leak

English-Thai: Nontri Dictionary
leakage(n) การรั่ว, การไหลออก, การซึมออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
leakage rateอัตราการรั่ว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
leakageleakage, การรั่วไหล [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Leakageจุดที่มีการซึม, การรั่ว [การแพทย์]
Leakage Currentกระแสไฟฟ้ารั่ว [การแพทย์]
Leakage Current, Patientการตรวจวัดกระแสรั่วไปยังผู้ป่วย [การแพทย์]
Leakage from Housingรังสีที่รั่วจากหัวเครื่องฉาย [การแพทย์]
Leakage, Marginalการรั่วซึมตามขอบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Smoke leakage on the starboard hull, possibly halon.มีควันรั่วจากตัวยาน คงเป็นสารดับเพลิง Lockout (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การรั่วไหล(n) leakage, See also: divulgence, Example: การรั่วไหลของสารพิษจากโรงงานเก็บสารปรมนูสร้างความเดือดร้อนกับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LEAKAGE L IY1 K AH0 JH
LEAKAGE L IY1 K IH0 JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
leakage (n) lˈiːkɪʤ (l ii1 k i jh)
leakages (n) lˈiːkɪʤɪz (l ii1 k i jh i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ableitstrom { m }leakage current; leakance current [Add to Longdo]
Auslaufen { n }; Austreten { n }; Durchsickern { n } | Durchsickern { n } von Informationenleakage | leakage of information [Add to Longdo]
Leck { n } | Lecks { pl }leakage | leakages [Add to Longdo]
Leckagemessung { f }leakage measurement [Add to Longdo]
Leckluftstrom { m }leakage air flow [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リーケージ[ri-ke-ji] (n) leakage [Add to Longdo]
課税漏れ[かぜいもれ, kazeimore] (n) tax leakage [Add to Longdo]
軍紀漏洩[ぐんきろうえい, gunkirouei] (n) disclosure (leakage, betrayal) of military secrets [Add to Longdo]
磁気漏れ係数[じきもれけいすう, jikimorekeisuu] (n) dispersion coefficient (magnetic leakage coef.) [Add to Longdo]
便失禁[べんしっきん, benshikkin] (n) anal leakage; (fecal) incontinence [Add to Longdo]
放射能漏れ[ほうしゃのうもれ, houshanoumore] (n) radiation leakage [Add to Longdo]
漏り[もり, mori] (n) leak; leakage (of rain) [Add to Longdo]
漏れ;洩れ;泄れ[もれ, more] (n, n-suf) (1) leakage; (2) omission; oversight; (pn) (3) (sl) (in blogs, etc.) (See 俺) I; me [Add to Longdo]
漏れ電流[もれでんりゅう, moredenryuu] (n) { comp } leakage current [Add to Longdo]
漏洩;漏泄;漏えい[ろうえい;ろうせつ(漏洩;漏泄), rouei ; rousetsu ( rouei ; rou setsu )] (n, vs) disclosure; leakage (e.g. of gas or liquids or information); escape (e.g. of gas) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
漏れ電流[もれでんりゅう, moredenryuu] leakage current [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Leakage \Leak"age\, n. [Cf. D. lekkage, for sense 1.]
   1. A leaking; also, the quantity that enters or issues by
    leaking.
    [1913 Webster]
 
   2. (Com.) An allowance of a certain rate per cent for the
    leaking of casks, or waste of liquors by leaking.
    [1913 Webster]
 
   3. (Elec.) A {leak[3]}; also; the quantity of electricity
    thus wasted.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 leakage
   n 1: the discharge of a fluid from some container; "they tried
      to stop the escape of gas from the damaged pipe"; "he had
      to clean up the leak" [syn: {escape}, {leak}, {leakage},
      {outflow}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top