ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lavender

L AE1 V AH0 N D ER0   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lavender-, *lavender*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lavender[N] กลิ่นจากดอกลาเวนเดอร์
lavender[ADJ] ที่มีสีม่วงอ่อน, Syn. pale-purple
lavender[N] ลาเวนเดอร์, See also: ต้นไม้ชนิดหนึ่งที่มีดอกสีม่วงเจือฟ้าอ่อน
lavender[N] สีม่วงอ่อน, Syn. pale purple

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lavender(แลฟ'เวินเดอะ) n. สีม่วงอ่อน,พืชไม้ดอกสีม่วงอ่อนที่มีกลิ่นหอมจำพวก Lavendula, ดอกไม้แห้งของพืชดังกล่าว,น้ำหอมกลิ่นลาเวนเดอร์,น้ำชำระล้างกลิ่นลาเวนเดอร์

English-Thai: Nontri Dictionary
lavender(n) ช่อลาเวนเดอร์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lavenderสีม่วงแก่ [การแพทย์]
Lavendersดอกลาเวนเดอร์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let me tell you, what an odyssey that has been. Rose decided she wanted lavender. She knows I detest the color.โรสเลือกสีม่วงทั้งๆ ที่รู้ว่าฉันเกลียด Titanic (1997)
She requested a park view and favors purple orchids and lavender scents.She requested a park view... ...and favors purple orchids and lavender scents. Maid in Manhattan (2002)
Lavender!LavenderMaid in Manhattan (2002)
You start off listening to Amy Grant but then before you know it it's 3 am and you got your Visa card and you're giving it to the scary bitch on TV with the lavender hair.ตั้งแต่เรื่องที่เธอฟังเอมี่ แกรนท์ แล้วยังไงน่ะเหรอ ตอนตี3 เธอยังถือเครดิตการ์ดอยู่เลย แต่ไม่รู้คิดยังไง หล่อนเอามันไปให้ยัยผมสีลาเวนเดอร์นั่น Latter Days (2003)
The prints on the shrimp tails all came back to George Babinkian, but whoever was eating the shrimp was wearing lavender lipstick- so I'm guessing it wasn't Binky.ผลตรวจสอบลายนิ้วมือบนหางกุ้งระบุว่าเป็นของ จอร์จ บาบินเคียน แต่ใครก็ตามที่กินกุ้งทาลิปสติกสึม่วงลาเวนเดอร์ ฉันก็เลยเดาว่าไม่น่าจะใช่ บิงกี้ Ending Happy (2007)
Lavender? Is that good?และเธอก็ไม่ต้องใช้ เครื่องประดับด้วย Twilight (2008)
They use tomatoes and onions and little amount of wild lavender.พวกเขาใช้มะเขือเทศและหัวหอมและดอกลาเวนเดอ์ขาวอีกนิดหน่อย Transporter 3 (2008)
It's like lavender and sweat.เหมือนกับกลิ่นลาเวนเดอร์ผสมกับเหงื่อ And How Does That Make You Kill? (2008)
Seventy-eight dollars on lavender honey!78เหรียญ น้ำผึ้งลาเวนเดรอ์! Confessions of a Shopaholic (2009)
And I'm gonna feel real crappy when you unwrap your lavender bath beads.แล้วฉันก็จะรู้สึกแย่มากๆ ตอนที่เธอแต่งดอกลาเวนเดอร์ที่เธอบูชา Mama Spent Money When She Had None (2009)
Tell me how I broke up with Lavender again.ฉันเลิกกับลาเวนเดอร์ยังไงนะ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
[Nick] You smell like lavender.คุณมีกลิ่นเหมือนลาเวนเดอร์ When in Rome (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lavenderThere was lavender as far as the eye could see.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดอกลาเว็นเดอะ[n.] (døk lāwendoe) EN: lavender   FR: lavande [f]
น้ำตะไคร้[n. exp.] (nām takhrai) EN: citronella water ; lavender water   FR: eau de lavande [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LAVENDER    L AE1 V AH0 N D ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lavender    (n) lˈævəndər (l a1 v @ n d @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
薰衣草[xūn yī cǎo, ㄒㄩㄣ ㄧ ㄘㄠˇ, ] lavender, #58,984 [Add to Longdo]
熏衣草[xūn yī cǎo, ㄒㄩㄣ ㄧ ㄘㄠˇ, ] lavender [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schönbürzel {m} [ornith.]Lavender Waxbill [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シプレ調[シプレちょう, shipure chou] (n) Chypre fragrance (family of scents including sage, lavender, and oak moss, used in perfumes) [Add to Longdo]
スターチス[, suta-chisu] (n) statice (flower); sea-lavender [Add to Longdo]
フゼア調[フゼアちょう, fuzea chou] (n) Fougere fragrance (family of scents including coumarin, oak moss, lavender, and geranium oil, used in perfumes) [Add to Longdo]
ラベンダー[, rabenda-] (n) lavender [Add to Longdo]
ラベンダー色[ラベンダーいろ, rabenda-iro] (n) lavender [Add to Longdo]
姫鯛[ひめだい;ヒメダイ, himedai ; himedai] (n) (uk) lavender jobfish (Pristipomoides sieboldii); flower jobfish [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lavender \Lav"en*der\, n. [OE. lavendre, F. lavande, It. lavanda
   lavender, a washing, fr. L. lavare to wash; cf. It.
   lsavendola, LL. lavendula. So called because it was used in
   bathing and washing. See {Lave}. to wash, and cf.
   {Lavender}.]
   1. (Bot.) An aromatic plant of the genus {Lavandula}
    ({Lavandula vera}), common in the south of Europe. It
    yields and oil used in medicine and perfumery. The {Spike
    lavender} ({Lavandula Spica}) yields a coarser oil (oil of
    spike), used in the arts.
    [1913 Webster]
 
   2. The pale, purplish color of lavender flowers, paler and
    more delicate than lilac.
    [1913 Webster]
 
   {Lavender cotton} (Bot.), a low, twiggy, aromatic shrub
    ({Santolina Cham[ae]cyparissus}) of the Mediterranean
    region, formerly used as a vermifuge, etc., and still used
    to keep moths from wardrobes. Also called {ground
    cypress}.
 
   {Lavender water}, a perfume, toilet water, or shaving lotion
    containing the essential oil of lavender, and sometimes
    the essential oil of bergamot, and essence of ambergris.
    
 
   {Sea lavender}. (Bot.) See {Marsh rosemary}.
 
   {To lay in lavender}.
    (a) To lay away, as clothing, with sprigs of lavender.
    (b) To pawn. [Obs.]
      [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lavender
   adj 1: of a pale purple color [syn: {lavender}, {lilac}, {lilac-
       colored}]
   n 1: any of various Old World aromatic shrubs or subshrubs with
      usually mauve or blue flowers; widely cultivated
   2: a pale purple color

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top