ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

latin alphabet

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -latin alphabet-, *latin alphabet*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
latin alphabetn. พยัญชนะภาษาลาติน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But in the Latin alphabet, Jehovah begins with an "I."ในอักษรภาษาลาติน, ยะโฮวา เริ่มด้วย "I." Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
It took me a year just to learn the Latin alphabet.ตอนฉันเรียนภาษาลาติน ยังต้องใช้เวลาเป็นปี The Lawnmower Man (1992)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรโรมัน[n. exp.] (aksøn rōman) EN: Roman alphabet ; Latin alphabet   FR: alphabet roman [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拉丁字母[Lā dīng zì mǔ, ㄌㄚ ㄉㄧㄥ ㄗˋ ㄇㄨˇ, ] Latin alphabet, #99,061 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ラテン文字[ラテンもじ, raten moji] (n) (See ローマ字) Latin alphabet; Latin character [Add to Longdo]
ローマ字(P);羅馬字[ローマじ(ローマ字)(P);ろーまじ(羅馬字), ro-ma ji ( ro-ma ji )(P); ro-maji ( roma ji )] (n) Latin alphabet; transliteration of Japanese in "Roman" or Latin letters; romanization; romanisation; romaji; (P) [Add to Longdo]
洋字[ようじ, youji] (n) (obsc) (See ローマ字) characters used by Western civilization (esp. the Latin alphabet) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Latin alphabet
   n 1: the alphabet evolved by the ancient Romans which serves for
      writing most of the languages of western Europe [syn:
      {Roman alphabet}, {Latin alphabet}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top