ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

large-hearted

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -large-hearted-, *large-hearted*, large-heart, large-hearte
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
large-hearted[ADJ] ใจดี, See also: ใจกว้าง, Syn. generous, kindly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
large-hearted(-ฮาร์ท'ทิด) adj. กรุณา,ใจกว้าง,ใจดี,ใจใหญ่., See also: large-heartedness n. ดูlarge-hearted

Japanese-English: EDICT Dictionary
闊達自在[かったつじざい, kattatsujizai] (n,adj-na) broad-minded and free in disposition; large-hearted and not scrupulous about trifles [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Large-hearted \Large"-heart`ed\, a.
   Having a large or generous heart or disposition; noble;
   liberal. -- {Large"-heart`ed*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 large-hearted
   adj 1: showing or motivated by sympathy and understanding and
       generosity; "was charitable in his opinions of others";
       "kindly criticism"; "a kindly act"; "sympathetic words";
       "a large-hearted mentor" [syn: {charitable},
       {benevolent}, {kindly}, {sympathetic}, {good-hearted},
       {openhearted}, {large-hearted}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top