ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

laboriously

L AH0 B AO1 R IY0 AH0 S L IY0   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -laboriously-, *laboriously*, laborious
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
and laboriously knock holes through the bottom of it? Come, Colonel.ท่านผู้พันครับในฐานะผู้รักษากฎหมาย Rebecca (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หนัก[adv.] (nak) EN: toughly ; tediously ; laboriously   FR: durement ; laborieusement

CMU English Pronouncing Dictionary
LABORIOUSLY    L AH0 B AO1 R IY0 AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
laboriously    (a) lˈəbˈɔːrɪəʴsliː (l @1 b oo1 r i@ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
えっちらおっちら[, ecchiraocchira] (adv) with a great deal of effort; laboriously [Add to Longdo]
こつこつ(P);コツコツ[, kotsukotsu (P); kotsukotsu] (adv,adv-to) (1) (on-mim) unflaggingly; steadily; untiringly; laboriously; (2) clicking; drumming; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Laborious \La*bo"ri*ous\, a. [L. laboriosus, fr. labor labor:
   cf. F. laborieux.]
   1. Requiring labor, perseverance, or sacrifices; toilsome;
    tiresome.
    [1913 Webster]
 
       Dost thou love watchings, abstinence, or toil,
       Laborious virtues all? Learn these from Cato.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. Devoted to labor; diligent; industrious; as, a laborious
    mechanic.
    [1913 Webster] -- {La*bo"ri*ous*ly}, adv. --
    {La*bo"ri*ous*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 laboriously
   adv 1: in a laborious manner; "their lives were spent in
       committee making decisions for others to execute on the
       basis of data laboriously gathered for them"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top