ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intricacy

IH1 N T R AH0 K AH0 S IY0   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intricacy-, *intricacy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intricacy[N] ความสลับซับซ้อน, See also: ความซับซ้อน, Syn. complication, complexity, Ant. simplicity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intricacy(อิน'ทระคะซี) n. ลักษณะที่ยุ่งยาก,ความสลับซับซ้อน,การกระทำที่ยุ่งยากหรือสลับซับซ้อน, Syn. complexity

English-Thai: Nontri Dictionary
intricacy(n) ความยุ่งยาก,การพัวพัน,ความสับสน,ความสลับซับซ้อน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look at the intricacy of the scrollwork on the stem.ดูลายแกะสลักที่ก้านสิ. National Treasure (2004)
And though this is a relatively simple example, there's no limit to the size and intricacy of the possibilities.คิดว่านี่เป็นตัวอย่างง่ายๆ ที่ใช้เทียบเคียง ไม่มีข้อจำกัดเรื่องขนาดและความซับซ้อน ของรูปร่างที่มันเปลี่ยนไป Knight Rider (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
INTRICACY IH1 N T R AH0 K AH0 S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intricacy (n) ˈɪntrɪkəsiː (i1 n t r i k @ s ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
錯雑[さくざつ, sakuzatsu] (n) complication; intricacy [Add to Longdo]
錯綜;錯そう[さくそう, sakusou] (n,vs) complication; intricacy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intricacy \In"tri*ca*cy\, n.; pl. {Intricacies}. [From
   {Intricate}.]
   The state or quality of being intricate or entangled;
   perplexity; involution; complication; complexity; that which
   is intricate or involved; as, the intricacy of a knot; the
   intricacy of accounts; the intricacy of a cause in
   controversy; the intricacy of a plot.
   [1913 Webster]
 
      Freed from intricacies, taught to live
      The easiest way.             --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intricacy
   n 1: marked by elaborately complex detail [syn: {elaborateness},
      {elaboration}, {intricacy}, {involution}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top