ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

interfering

IH2 N T ER0 F IH1 R IH0 NG   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -interfering-, *interfering*, interfer
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
interfering[ADJ] ซึ่งก้าวก่าย, See also: ซึ่งแทรกแซง, ซึ่งเข้าไปยุ่งเรื่องคนอื่น, Syn. meddlesome

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
interfering with witnessการก่อกวนพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Interfering Factorsปัจจัยรบกวนปฏิกิริยาวิเคราะห์ [การแพทย์]
Interfering Substancesสารรบกวน, สารที่ขัดขวางการทดสอบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Rats! This nose keeps interfering!จมูกหนูนี่มันเกะกะจริงๆ ! An American Tail (1986)
Hello. Pardon me for interfering, but that's a nice shirt.ขอโทษที่ขัดจังหวะ... Schindler's List (1993)
From this equation comes the idea for the drug, Expectane... which acts to neutralize the interfering antibodies... and promote successful embryo attachment.จากแนวความคิดนั้น จึงมีการสร้างยาเอ็กซ์เพกเทน ซึ่งทำให้แอนติบอดี้มีสถานะเป็นกลาง และช่วยส่งเสริมให้ไข่มีการฝังตัว Junior (1994)
- Someone's interfering from the outside. һǹҧ͡. Ghost in the Shell (1995)
- You're interfering with the search and rescue!- นายกำลังเข้ามายุ่ง เกี่ยวกับการค้นหาและผดุงความยุติธรรมนะ! Toy Story (1995)
- You're interfering with my business - michelle, pleaseคุณน่าสนใจสำหรับงานของฉันมาก มิเชล ได้ดปรดเถอะ Paris ei yeonin (2004)
Mr. Kim, what does a person get for interfering with a government official on duty?คุณคิม ทำไมคนถึงได้ เข้ามายุ่งกับงานของราชการ Sweet 18 (2004)
Did you happen to forget our little conversation we had at your brother's house about not interfering with our investigation?นายคงลืมแล้วสิ ที่เราคุยกันไว้ ที่บ้านพี่ชายนาย ว่าอย่ามายุ่งกับงานสืบสวนของเรา Four Brothers (2005)
Interesting how your country always finds a way to justify interfering in other people's affairs.มันน่าสนใจที่ประเทศคุณ มักจะหาข้ออ้าง.. ..ในการมายุ่งกับเรื่องของคนอื่น Bandidas (2006)
We can't have a dog interfering with important military commands.จะปล่อยให้หมามันมากวน การสื่อสารสำคัญ ๆ ของทางการไม่ได้ Letters from Iwo Jima (2006)
I have played my role without interfering.ฉันทำตามบทบาท โดยไม่ขัดขวาง ตอนนี้ถึงเวลาคุณมาสนใจฉันบ้าง Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
now we're not interfering with that arrangement.เอาล่ะ เราจะไม่ก้าวก่ายเรื่องนี้ เรามาเสนอความช่วยเหลือให้คุณ Chapter One 'Four Months Later...' (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แจ๋น[ADJ] interfering, See also: meddlesome, Syn. จุ้น, จุ้นจ้าน, Example: ทำไมเธอถึงเป็นคนแจ๋นได้ขนาดนี้, Thai definition: ชอบยุ่งเรื่องของคนอื่น, ชอบเสนอหน้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มือที่สาม [n.] (meūthīsām) EN: intervenor ; third party ; the third hand ; interfering person   FR: tiers [m] ; intercesseur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
INTERFERING    IH2 N T ER0 F IH1 R IH0 NG
INTERFERING    IH2 N ER0 F IH1 R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
interfering    (v) ˌɪntəfˈɪəʴrɪŋ (i2 n t @ f i@1 r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Störsender {m}interfering transmitter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
手をこまねく;手を拱く[てをこまねく;てをこまぬく(手を拱く), tewokomaneku ; tewokomanuku ( te wo komaneku )] (exp,v5k) to fold one's arms; to stand and watch (without interfering) [Add to Longdo]
手出し[てだし, tedashi] (n,vs) meddling; interfering [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Interfere \In`ter*fere"\, v. i. [imp. & p. p. {Interfered}; p.
   pr. & vb. n. {Interfering}.] [OF. entreferir to strike each
   other; entre between (L. inter) + OF. ferir to strike, F.
   f['e]rir, fr. L. ferire. See {Ferula}.]
   [1913 Webster]
   1. To come in collision; to be in opposition; to clash; --
    usually used with with; as, interfering claims, or
    commands; workers in a crowded shop may interfere with
    each other's activity.
    [1913 Webster +PJC]
 
   2. To enter into, or take a part in, the concerns of others;
    to intermeddle; to interpose; -- used with in or with; as,
    to interfere with the way I raise my children.
    [1913 Webster +PJC]
 
       To interfere with party disputes.   --Swift.
    [1913 Webster]
 
       There was no room for anyone to interfere with his
       own opinions.             --Bp.
                          Warburton.
    [1913 Webster]
 
   3. To strike one foot against the opposite foot or ankle in
    using the legs; -- sometimes said of a human being, but
    usually of a horse; as, the horse interferes.
    [1913 Webster]
 
   4. (Physics) To act reciprocally, so as to augment, diminish,
    or otherwise affect one another; -- said of waves, rays of
    light, heat, etc. See {Interference}, 2.
    [1913 Webster]
 
   5. (Patent Law) To cover the same ground; to claim the same
    invention; as, to interfere with another patent.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To interpose; intermeddle. See {Interpose}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 interfering
   adj 1: intrusive in a meddling or offensive manner; "an
       interfering old woman"; "bustling about self-importantly
       making an officious nuisance of himself"; "busy about
       other people's business" [syn: {interfering},
       {meddlesome}, {meddling}, {officious}, {busy},
       {busybodied}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top