ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inanity

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inanity-, *inanity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inanity[N] ความโง่เขลา, Syn. foolishness, silliness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inanity(อิแนน' นิที) n. การขาดความคิด, ความโง่, ความว่างเปล่า, การขาดความหมาย

English-Thai: Nontri Dictionary
inanity(n) ความโง่เขลา,ความว่างเปล่า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm trying desperately to ignore The treacly sweet inanityฉันพยายามสุดชีวิต ที่จะไม่สนใจเรื่องแอ๊บแบ๊ว Vitamin D (2009)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inanity    (n) ˈɪnˈænɪtiː (i1 n a1 n i t ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inanity \In*an"i*ty\, n.; pl. {Inanities}. [L. inanitas, fr.
   inanis empty: cf. F. inanit['e]. See {Inane}.]
   [1913 Webster]
   1. Inanition; void space; vacuity; emptiness.
    [1913 Webster]
 
   2. Lack of seriousness; aimlessness; frivolity.
    [1913 Webster]
 
   3. An inane, useless thing or pursuit; a vanity; a silly
    object; -- chiefly in pl.; as, the inanities of the world.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inanity
   n 1: total lack of meaning or ideas [syn: {inanity},
      {senselessness}, {mindlessness}, {vacuity},
      {pointlessness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top