Search result for

ills

(34 entries)
(0.0467 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ills-, *ills*, ill
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
billstickern. คนที่ประกาศ,คนติดโฆษณา,คนติดใบปลิว, See also: billposting, billsticking n.
cockbills}vt. ยกปลายข้างหนึ่งขึ้นเป็นมุมเอียงเพื่อปลดปล่อย
hillside(ฮิล'ไซดฺ) n. ข้างภูเขา,ไหล่เขา
millstone(มิล'สโทน) n. แผ่นหินกลมและหนาของโม่หิน,ภาวะที่หนัก,เรื่องหนักอก, Syn. drag

English-Thai: Nontri Dictionary
billsticker(n) ผู้ติดประกาศ,ผู้ติดโฆษณา,ผู้ติดใบปลิว
hillside(n) ชายเขา,ข้างๆเขา,ไหล่เขา
millstone(n) สากตำข้าว,หินโม่,เรื่องหนักอก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Apparently, Mohinder, your blood is the answer to my ills.โมฮินเดอร์ ดูเหมือนเลือดนาย คือคำตอบของโรคที่ฉันเป็น Chapter Eleven 'Powerless' (2007)
I hope that it isn't the doctor, the dentist, they can't cure my illsหวังว่าคงไม่ใช่หมอหรือหมอฟัน พวกเขารักษาฉันไม่ได้หรอก Sita Sings the Blues (2008)
Technology holds infinite possibilities for mankind, and will one day rid society of all its ills.เมืองแห่งอนาคต เทคโนโลยีนำมาซึ่งความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดของมนุษยชาติ ปริมาณสารพิษในเลือด 19% Iron Man 2 (2010)
They blame you for the city's ills.พวกเขาโทษเจ้า ที่เมืองเป็นเช่นนี้ The Ghost of Harrenhal (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
illsThere is no easy cure-all for old economic ills.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แก่มาก ๆ[adj.] (kaē māk-māk) EN: as old as the hills (loc.)   
การรับอาวัลตั๋วเงิน[n. exp.] (kān rap āwan tūa-ngoen) EN: aval to bills   
กลัก[n.] (klak) EN: [classifier : smalll boxes (matchboxes, tablets, pills ...)]   FR: [classificateur : petites boîtes (allumettes, pilules ...)]
ลูก[classif. (n.)] (lūk) EN: [classifier : children ; animal offspring ; small round fruit (grapes ...) ; balls ; keys ; hills ; typhoons]   FR: [classificateur : enfants ; jeunes animaux ; petits fruits ronds (raisins ...) ; balles ; buts (football), clés/clefs]
เม็ด[n.] (met) EN: [classifier : pills, tablets, dragees, drops ; gems ; buttons ; fruit pits ; seeds]   FR: [classificateur : pilules, gélules, capsules ; gouttes ; pierres précieuses ; noyaux et pépins de fruits ; grains, semences]
โม่[n.] (mō) EN: millstone ; grinder   
เงินสด[n.] (ngoensot) EN: cash ; coins ; bills ; hard cash ; petty cash   FR: argent liquide [m] ; liquide [m] ; argent comptant [m] ; en espèces
ทักษะการฟัง[n. exp.] (thaksa kān fang) EN: listening skills   FR: capacité d'écoute [f]
ทักษะในการจัดการ[n. exp.] (thaksa nai kān jatkān) EN: managerial skills   
ตั๋วเงินคลัง[n. exp.] (tūa ngoenkhlang) EN: Treasury Bills ; financial negotiable note   

CMU English Pronouncing Dictionary
ILLS    IH1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ills    (n) (i1 l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぞくっと[, zokutto] (adv) tremblingly; having the chills (through fear, cold, anticipation, etc.) [Add to Longdo]
つぶしが利く;潰しが利く[つぶしがきく, tsubushigakiku] (exp,v5k) to be valuable as scrap; to be able to do other work; to have marketable skills [Add to Longdo]
サバイバル技術[サバイバルぎじゅつ, sabaibaru gijutsu] (n) survival skills [Add to Longdo]
スキルインベントリーシステム[, sukiruinbentori-shisutemu] (n) skills inventory system [Add to Longdo]
ソーシャルスキルズトレーニング[, so-sharusukiruzutore-ningu] (n) social skills training [Add to Longdo]
ソフトスキル[, sofutosukiru] (n) good customer skills (wasei [Add to Longdo]
ビタミン剤[ビタミンざい, bitamin zai] (n) vitamin pills [Add to Longdo]
意志の疎通[いしのそつう, ishinosotsuu] (n) agreement of wills [Add to Longdo]
奥の手[おくのて, okunote] (n) left hand; upper hand; secret skills; secret; mystery; last resort; trump card [Add to Longdo]
応用編[おうようへん, ouyouhen] (n) problem in a mathematics textbook in which previously learned skills are applied to real world situations; practical assessment [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top