Search result for

hormone

(53 entries)
(0.0553 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hormone-, *hormone*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hormone[N] ฮอร์โมน, See also: สารเคมีในร่างกายที่กระตุ้นการทำงานของอวัยวะต่างๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hormone(ฮอร์'โมน) n. ฮอร์โมน, See also: hormonal adj.
antidiuretic hormoneอาจเรียกว่า vasopressin กระตุ้นให้ไตดูดซึมน้ำกลับไว้ในร่างกาย เป็นผลให้ปัสสาวะมีน้อยลง ถ้าขาดฮอร์โมนนี้ทำให้เกิดโรคเบาจืด ทำให้ปัสสาวะมาก กระหายน้ำมาก
glucocorticoid hormoneดูที่ adrenal gland
gonadotropin hormoneทำหน้าที่กระตุ้น ควบคุมการทำงานของต่อมเพศทั้งชายและหญิง โดยแบ่งได้ดังนี้ 1.FSH 2.LH 3.ICSH
growth hormoneเป็นฮอร์โมนที่ช่วยในการเจริญเติบโต และเกี่ยวข้องกับขบวนการเผาผลาญอาหารในร่างกาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hormoneฮอร์โมน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hormoneฮอร์โมน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
hormone, thyroid-stimulating (TSH)ฮอร์โมนกระตุ้นต่อมไทรอยด์ (ทีเอสเอช) [มีความหมายเหมือนกับ thyrotrophin; thyrotropin] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
hormoneฮอร์โมน, สารเคมีซึ่งร่างกายของ สิ่งมีชีวิตสร้างขึ้น เพื่อกระตุ้นหรือควบคุมการทำงานของอวัยวะส่วนต่าง ๆ ให้เป็นไปโดยปกติ เช่น ฮอร์โมนไทรอกซินช่วยควบคุมเมแทบอลิซึม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Hormone replacement therapyการรักษาด้วยฮอร์โมนทดแทน [TU Subject Heading]
Hormone therapyการรักษาด้วยฮอร์โมน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hormonesฮอร์โมน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Let's up the hormone supplement five milliliters.งั้นเราเพิ่มฮอร์โมนขึ้นอีกห้ามิลลิลิตรละกัน Junior (1994)
Look, I don't want to cut back the hormones altogether.ฟังนะ ฉันไม่อยากตัดฮอร์โมนทั้งหมด Junior (1994)
Crippling cramps, raging hormones, yeasts!ปวดช่องท้อง ฮอร์โมนเปลี่ยน เชื้อรา Junior (1994)
Banes is sniffing' around... and your hormone surges are gettin' out of control.เบนส์ตายังกับสับปะรด และฮอร์โมนนายก็ดูจะควบคุมไม่อยู่แล้ว Junior (1994)
The sample that you gave us, it was part Expectane and part female hormones.ที่คุณให้มา มันมีส่วนประกอบของเอ็กซ์เพกเทนกับฮอร์โมนเพศหญิง Junior (1994)
With drug and hormone supplements, I'm now seven months to term.จากยาและฮอร์โมนที่ผมทาน ผมท้องได้เจ็ดเดือนแล้ว Junior (1994)
Come on, you're single. Have some hormones.เอาน่า นายเป็นโสดแล้ว น่าจะกระปรี้กระเปร่า The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
Their hormones are raging and they want it all the time!Their hormones are raging and they want it all the time 10 Things I Hate About You (1999)
Testosterone is a type of male hormone... that can turn a normal kid like Tae-il into a wild animal in a snap!เทสโทสเตอร์โรน เป็นฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในตัวผู้ชาย ที่สามารถเปลี่ยนเด็กธรรมดาอย่างแตอิล ให้กลายเป็นสัตว์ป่าไปได้อย่างรวดเร็ว Crazy First Love (2003)
But the problem was that use of the artificial hormone caused all sorts of problems for the cows.แต่ปัญหาก็คือ (สตีฟ วิลสัน นักข่าวเชิงสืบสวน) การใช้ฮอร์โมนเทียม ก่อให้เกิดปัญหาร้อยแปดแก่วัว The Corporation (2003)
One of the first stories that Jane came up with was the revelation that most of the milk in the state of Florida and throughout much of the country was adulterated with the effects of bovine growth hormone with Monsanto I didn't realize how effectively a corporationข่าวเรื่องแรก ๆ ที่เจนขุดคุ้ย คือการเปิดโปงว่านมส่วนใหญ่ ในรัฐฟลอริดา The Corporation (2003)
The scientists within Health Canada looked very carefully at bovine growth hormone and came to very different conclusions than the Food and Drug Administration in the U.S. did.นักวิทยาศาสตร์ของสาธารณสุขแคนาดาตรวจสอบ ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตของวัวอย่างละเอียดรอบคอบ และได้ข้อสรุปที่แตกต่างจาก อย. The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hormoneFemale hormone imbalance is a major cause of infertility.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฮอร์โมน[N] hormone, Example: หน้าที่หนึ่งของฮอร์โมนคือ คอยดูแลตรวจตราว่าส่วนต่างๆ ของร่างกายทำหน้าที่ได้เป็นปกติ, Thai definition: ชื่อสารที่สร้างขึ้นโดยต่อมไร้ท่อของร่างกาย มีหน้าที่ควบคุมการทำงานของร่างกาย, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฮอร์โมน[n.] (hǿmōn) EN: hormone   FR: hormone [f]
ฮอร์โมนสังเคราะห์ [n. exp.] (hǿmōn sangkhrǿ) FR: hormone de synthèse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HORMONE    HH AO1 R M OW2 N
HORMONES    HH AO1 R M OW2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hormone    (n) (h oo1 m ou n)
hormones    (n) (h oo1 m ou n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hormon {n} | Hormone {pl}hormone | hormones [Add to Longdo]
Hormonbehandlung {f} [med.]hormone treatment [Add to Longdo]
Hormonhaushalt {m} [med.]hormone balance [Add to Longdo]
Hormonpräparat {n} [med.]hormone preparation [Add to Longdo]
Hormonspiegel {m} [med.]hormone level [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
FSH[エフエスエッチ, efuesuecchi] (n) (See 卵胞刺激ホルモン) follicle-stimulating hormone; FSH [Add to Longdo]
オーキシン[, o-kishin] (n) auxin (plant growth hormone) [Add to Longdo]
ジベレリン;ギベレリン[, jibererin ; gibererin] (n) gibberellin (plant hormone) [Add to Longdo]
ステロイドホルモン[, suteroidohorumon] (n) steroid hormone [Add to Longdo]
パラトルモン[, paratorumon] (n) (obsc) (See 副甲状腺ホルモン) parathormone (parathyroid hormone) [Add to Longdo]
ヒト成長ホルモン[ヒトせいちょうホルモン, hito seichou horumon] (n) human growth hormone [Add to Longdo]
ペプチドホルモン[, pepuchidohorumon] (n) peptide hormone [Add to Longdo]
ホルモン[, horumon] (n,adj-no) (1) hormone (ger [Add to Longdo]
ホルモン補充療法[ホルモンほじゅうりょうほう, horumon hojuuryouhou] (n) hormone replacement therapy [Add to Longdo]
ホルモン療法[ホルモンりょうほう, horumon ryouhou] (n) hormone therapy [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
激素[jī sù, ㄐㄧ ㄙㄨˋ, ] hormone [Add to Longdo]
荷尔蒙[hé ěr méng, ㄏㄜˊ ㄦˇ ㄇㄥˊ, / ] hormone (loan word); also called 激素 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hormone \Hor"mone\ (h[^o]r"m[=o]n), n. [From Gr. "orma`ein to
   excite.]
   1. (Physiological Chem.) A chemical substance formed in one
    organ and carried in the circulation to another organ on
    which it exerts a specific effect on cells at a distance
    from the producing cells; thus, pituitary hormones
    produced in the brain may have effects on cells in distant
    parts of the body..
    [Webster 1913 Suppl. +PJC]
 
   2. (Physiological Chem.) a chemical substance, whether
    natural or synthetic, that functions like a hormone in a
    living organism. Thus, synthetic steroid hormones may be
    more effective than their natural counterparts.
    [PJC]
 
   3. (Bot.) A substance that controls growth rate or
    differentiation in plants; also called {phytohormone}. The
    most well-known are the {auxins} that stimulate growth at
    the growing tips of plants, and control root formation and
    the dropping of leaves; and the {gibberellins}, which are
    used in agriculture to promote plant growth.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hormone
   n 1: the secretion of an endocrine gland that is transmitted by
      the blood to the tissue on which it has a specific effect
      [syn: {hormone}, {endocrine}, {internal secretion}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Hormone [hɔrmoːnə] (n) , pl.
   hormones
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top