ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hippopotamus

HH IH2 P AH0 P AA1 T AH0 M AH0 S   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hippopotamus-, *hippopotamus*, hippopotamu
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hippopotamus[N] ช้างน้ำ, See also: ฮิปโปโปเตมัส, ฮิปโป, Syn. hippo

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hippopotamus(ฮิพพะพอท'ทะมัส) n., ม้าน้ำ,ฮิปโป

English-Thai: Nontri Dictionary
hippopotamus(n) ช้างน้ำ,ฮิปโปโปเตมัส

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm so sorry to bother you, but that hippopotamus head brooch is awesome.ฉันขอโทษที่มากวนเธอ แต่เจ้าเข็มกลัดหัวฮิปโปโปนั่น เลิศมาก Dance with Somebody (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฮิปโปโปเตมัส[N] hippopotamus, Syn. ฮิปโป, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงศ์ Hippopotamidae ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในน้ำมากกว่าบนบก หนังหนาสีน้ำตาล จมูก หู และตาอยู่ตอนบนของหัว เพื่อสะดวกในการมอง และหายใจขณะอยู่ในน้ำ, Notes: (อังกฤษ)
ฮิปโป[N] hippopotamus, Syn. ฮิปโปโปเตมัส, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงศ์ Hippopotamidae ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในน้ำมากกว่าบนบก หนังหนาสีน้ำตาล จมูก หู และตาอยู่ตอนบนของหัว เพื่อสะดวกในการมอง และหายใจขณะอยู่ในน้ำ, Notes: (อังกฤษ)
ช้างน้ำ[N] hippopotamus, See also: hippo, Example: คนไทยคุ้นกับข่าวกุมารทอง เกล็ดพญานาค ช้างน้ำ, Count unit: ตัว, Thai definition: สัตว์ในนิยาย มีรูปร่างเหมือนช้าง มีงวงและงาคล้ายช้าง หางเป็นปลา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช้างน้ำ[n.] (chāngnām) EN: hippopotamus ; hippo   FR: hippopotame [m]
ฮิบโป[n.] (hippō) EN: hippo (inf.) ; hippopotamus   FR: hippopotame [m]
ฮิบโปโปเตมัส[n.] (hippōpōtēmat) EN: hippopotamus   FR: hippopotame [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HIPPOPOTAMUS HH IH2 P AH0 P AA1 T AH0 M AH0 S
HIPPOPOTAMUSES HH IH2 P AH0 P AA1 T AH0 M AH0 S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hippopotamus (n) hˌɪpəpˈɒtəməs (h i2 p @ p o1 t @ m @ s)
hippopotamuses (n) hˌɪpəpˈɒtəməsɪz (h i2 p @ p o1 t @ m @ s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
河马[hé mǎ, ㄏㄜˊ ㄇㄚˇ, / ] hippopotamus, #33,943 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リベリア河馬[リベリアかば;リベリアカバ, riberia kaba ; riberiakaba] (n) (uk) (obsc) (See 小人河馬) pygmy hippopotamus (Choeropsis liberiensis) [Add to Longdo]
河馬[かば;かわうま;カバ, kaba ; kawauma ; kaba] (n) (uk) hippopotamus (Hippopotamus amphibius) [Add to Longdo]
小人河馬[こびとかば;コビトカバ, kobitokaba ; kobitokaba] (n) (uk) pygmy hippopotamus (Choeropsis liberiensis) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hippopotamus \Hip`po*pot"a*mus\, n.; pl. E. {Hippopotamuses}, L.
   {Hippopotami}. [L., from Gr.?; "i`ppos horse + ? river. Cf.
   {Equine}.] (Zool.)
   A large, amphibious, herbivorous mammal ({Hippopotamus
   amphibius}), common in the rivers of tropical Africa. It is
   allied to the hogs, and has a very thick, naked skin, a thick
   and square head, a very large muzzle, small eyes and ears,
   thick and heavy body, and short legs. It is supposed to be
   the behemoth of the Bible. Called also {zeekoe}, and {river
   horse}. A smaller species ({Hippopotamus Liberiencis})
   inhabits Western Africa.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 pachyderm \pach"y*derm\ (p[a^]k"[i^]*d[~e]rm), n. [Cf. F.
   pachyderme.] (Zool.)
   Any of various nonruminant hoofed mammals having very thick
   skin, including the {elephant}, {rhinoceros}, and
   {hippopotamus}, one of the Pachydermata.
   [WordNet 1.5 + 1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hippopotamus
   n 1: massive thick-skinned herbivorous animal living in or
      around rivers of tropical Africa [syn: {hippopotamus},
      {hippo}, {river horse}, {Hippopotamus amphibius}]

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 hippopotamus
  hippo; hippopotamus

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top