Search result for

himself

(42 entries)
(0.0281 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -himself-, *himself*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
himself[PRON] ตัวของเขา (ผู้ชาย) เอง, See also: ตัวเขาเอง, เขาเอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
himself(ฮิม'เซลฟฺ) pron. เขาเอง,ตัวเขาเอง

English-Thai: Nontri Dictionary
himself(pro) ตัวเขาเอง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Has not been able to confirm himself.แต่ว่าคุณไม่ได้รับการยืนยันจากเขานี่? New Haven Can Wait (2008)
In a little place called "follow me and your urologist will be buying himself a new yacht."ที่เล็กๆที่เรียกว่า\ \"ตามฉันมาและระบบปัสสาวะจะซื้อเรือยอชท์ใหม่ Joy (2008)
Daddy just pays some bills and reads just enough bedtime stories to not kill himself t of guilt.แล้วก็อ่านนิทานก่อนนอน มันไม่ทำให้พวกเขาพ้นผิด Joy (2008)
Hey, you remember that idea that Cameron had about trying to torture the patient into admitting himself?เฮ้.คุณจำได้ไหม นั่นเป็นความคิดของคาเมรอน เกี่ยวกับการทรมานคนไข้ เพื่อให้เขายอมไปโรงพยาบาล The Itch (2008)
Kept to himself.มันบ่งบอกตัวเอง Last Resort (2008)
I think A-kun distanced himself from me. you were always looking out for me.สิ่งที่เรียกว่าพรหมลิขิต Akai ito (2008)
The Count invited himself.ท่านเคาท์เสนอหน้ามาเองน่ะสิ Ambush (2008)
He will not forgive himself for making his people suffer.เขาไม่มีวันอภัยให้ตัวเองเป็นแน่ The Labyrinth of Gedref (2008)
Hey, your father would never have allowed himself to be fooled like that.พ่อของเจ้าไม่เคยโง่เเบบนั้น The Labyrinth of Gedref (2008)
More than he cares about himself.มากกว่าตัวเขาเองเสียอีก The Labyrinth of Gedref (2008)
He will prove himself worthy and lift the curse if you give him one more chance.เขาจะพิสูจน์ตัวเองและแก้คำสาปได้ แค่ท่านให้โอกาสเขาอีกครั้ง The Labyrinth of Gedref (2008)
When he who kills a unicorn proves himself to be pure of heart...เมื่อผู้ใดก็ตามที่ฆ่ายูนิคอร์น สามารถแสดงให้เห็นถึงจิตใจที่บริสุทธ์ The Labyrinth of Gedref (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
himselfA correspondent must soon adjust himself to life abroad.
himselfAfter graduation he will engage himself in study.
himselfAfter his father died, he had to study by himself.
himselfAfter my mother died suddenly, my father looked after me all by himself.
himselfAfter the summit, President Mitterand said that he dissociated himself from the statement.
himselfA jaywalker exposes himself to great danger.
himselfAll he can do is support himself.
himselfAll he can do is to support himself.
himselfAll that he can do is to support himself.
himselfAlthough he was in such circumstances, he made his way by himself.
himselfA man who has knowledge of a secret weapon has placed himself behind the eight ball.
himselfAnd he calls himself a sailor.

CMU English Pronouncing Dictionary
HIMSELF    HH IH2 M S EH1 L F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
himself    (prp) (h i1 m s e1 l f)

Japanese-English: EDICT Dictionary
それ自身;其れ自身[それじしん, sorejishin] (pn) (See 彼女自身・かのじょじしん) itself; himself; herself [Add to Longdo]
ミイラ取りがミイラになる[ミイラとりがミイラになる, miira toriga miira ninaru] (exp) intending to persuade someone and instead being persuaded oneself; going for wool and coming home shorn; the biter bit; the mummy hunter himself becomes a mummy [Add to Longdo]
我勝ち;我がち[われがち, waregachi] (adj-na) (usu. as 我勝ちに) (See 我勝ちに) everybody for himself; everyone for themselves [Add to Longdo]
我勝ちに;我がちに[われがちに, waregachini] (adv) (See 我勝ち) every man for himself [Add to Longdo]
教えて君[おしえてくん, oshietekun] (n) (sl) someone who asks others for answers without first researching by himself [Add to Longdo]
御自身;ご自身[ごじしん, gojishin] (n) himself; yourself; herself [Add to Longdo]
御本尊;ご本尊[ごほんぞん, gohonzon] (n) (1) (See 本尊) principal object of worship at a temple (usu. a buddha or bodhisattva); principal image; idol; (2) the man himself; the person at the heart of the matter [Add to Longdo]
斯う[こう, kou] (adv) (1) (uk) (See ああ,然う,如何・どう) in this way (used for something or someone close to the speaker, including the speaker himself, or for the opinions of the speaker); thus; such; (int) (2) uh... (interjection used as a verbal pause); (P) [Add to Longdo]
自信家[じしんか, jishinka] (n) person who has great confidence (faith) in himself [Add to Longdo]
自分[じぶん, jibun] (pn,adj-no) (1) myself; yourself; oneself; himself; herself; (2) I; me; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
他自己[tā zì jǐ, ㄊㄚ ㄗˋ ㄐㄧˇ, ] himself [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Himself \Him*self"\, Himselve \Him*selve"\, Himselven
 \Him*selv"en\ (?), pron. pl.
   Themselves. See {Hemself}. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Himself \Him*self"\, pron.
   1. An emphasized form of the third person masculine pronoun;
    -- used as a subject usually with he; as, he himself will
    bear the blame; used alone in the predicate, either in the
    nominative or objective case; as, it is himself who saved
    himself.
    [1913 Webster]
 
       But he himself returned from the quarries. --Judges
                          iii. 19.
    [1913 Webster]
 
       David hid himself in the field.    --1 Sam. xx.
                          24.
    [1913 Webster]
 
       The Lord himself shall give you a sign. --Is. vii.
                          14.
    [1913 Webster]
 
       Who gave himself for us, that he might . . . purify
       unto himself a peculiar people.    --Titus ii.
                          14.
    [1913 Webster]
 
       With shame remembers, while himself was one
       Of the same herd, himself the same had done.
                          --Denham.
    [1913 Webster]
 
   Note: Himself was formerly used instead of itself. See Note
      under {Him}.
      [1913 Webster]
 
         It comprehendeth in himself all good. --Chaucer.
      [1913 Webster]
 
   2. One's true or real character; one's natural temper and
    disposition; the state of being in one's right or sane
    mind (after unconsciousness, passion, delirium, or
    abasement); as, the man has come to himself.
    [1913 Webster]
 
   {By himself}, alone; unaccompanied; apart; sequestered; as,
    he sits or studies by himself.
 
   {To leave one to himself}, to withdraw from him; to let him
    take his own course. Himselve
    Himself

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top