ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

high-toned

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -high-toned-, *high-toned*, high-ton, high-tone
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
high-toned[ADJ] ซึ่งมีรสนิยมสูง, See also: ซึ่งสง่างาม, Syn. grand, noble, sublime

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
high-tonedadj. ซึ่งมีอุดมการณ์สูง,สูงส่ง,ดีเยี่ยม,หยิ่ง., Syn. hightone

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
high-toned    (j) hˈaɪ-tˈound (h ai1 - t ou1 n d)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 High-toned \High"-toned`\, a.
   1. High in tone or sound.
    [1913 Webster]
 
   2. Elevated; high-principled; honorable.
    [1913 Webster]
 
       In whose high-toned impartial mind
       Degrees of mortal rank and state
       Seem objects of indifferent weight.  --Sir W.
                          Scott.
 
   3. pretentious, pompous.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 high-toned
   adj 1: pretentiously elegant; "a high-toned restaurant" [syn:
       {high-class}, {high-toned}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top