ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

heinous

HH EY1 N AH0 S   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -heinous-, *heinous*, heinou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heinous[ADJ] เลวร้าย, See also: ชั่วร้าย, Syn. atrocious, monstrous, wicked

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heinous(เฮ'นัส) adj. น่าเกลียด,น่าชัง,มีกลิ่นเหม็น,โหดเหี้ยมที่สุด., See also: heinously adv. heinousness n., Syn. atrocious

English-Thai: Nontri Dictionary
heinous(adj) ร้ายกาจ,ชั่วร้าย,เลวทราม,น่าเกลียด,น่าชัง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Release me fast or you will have to answer for this heinous actปล่อยฉันนะ หรือไม่ก็บอกมาว่าทำไมถึงทำแบบนี้ The Nightmare Before Christmas (1993)
Authorities assure us that at this moment... military units are mobilizing to stop the perpetrator of this heinous crime.ราชการปกป้องเรา นั่นคือตอนนี้ กองทหารกำลังเคลื่อนพลมาเพื่อ หยุดผู้กระทำผิดในคดีแย่ๆนี้ The Nightmare Before Christmas (1993)
"we'll somehow cathartically dispel all that heinous shit."เราจะได้ถ่ายทอดเรื่องทุเรศให้กัน Heat (1995)
Two weeks ago I saw Cameron Diaz at Fred Segal... and I talked her out of buying... this truly heinous angora sweater.และปีที่แล้วเป็นขวัญใจงานคืนสู่เหย้า เมื่อ 2 อาทิตย์ที่แล้ว ฉันได้เจอ คาเมรอน ดิแอส ที่เฟรด ซีกอล และเกลี้ยกล่อมไม่ให้เธอซื้อ Legally Blonde (2001)
I mean, sure, he's a heinous killer, but he also bumps into walls.คือ แน่นอน เขาเป็นฆาตรกรโหด แต่เขาก็เดินชนกำแพงด้วย(ตาบอด) It's Alive! (2007)
(scoffs) YOU'RE HEINOUS. Which is probably why you called.ไอ้ชั่วชัค / ว่าแต่เธอโทรมาก่อนนิ มีธุระอะไรกันแน่? Poison Ivy (2007)
Theft of one pig is a crime, heinous to be sure, but two pigs...ขโมยหมูตัวเดียวก็เป็นอาชญากรรม เป็นเรื่องร้ายแรง แต่ขโมยหมูสองตัว... Becoming Jane (2007)
Clearly, the woman's heinous.เห็นได้ชัด ผู้หญิงคนนั้นเลวร้าย The Nanny Diaries (2007)
Well, you will be if you wear that heinous-looking shirt.ฉันได้มันแล้ว Harold (2008)
In the most heinous way possible.ในแบบที่ร้ายกาจที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ Chapter Eight 'Villains' (2008)
To commit more heinous crimes.เพื่อไปทำอาชญากรรมอื่นๆ อีก Easy as Pie (2008)
You heinous bastard! She's a contestant!ย๊ากกกกก เจ้าพวกโรคจิตเอ๊ย Scandal Makers (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
HEINOUS    HH EY1 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
heinous    (j) hˈɛɪnəs (h ei1 n @ s)
heinously    (a) hˈɛɪnəsliː (h ei1 n @ s l ii)
heinousness    (n) hˈɛɪnəsnəs (h ei1 n @ s n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪逆非道[あくぎゃくひどう, akugyakuhidou] (n,adj-na) heinous; treacherous; atrocious; diabolic; fiendish; inhuman [Add to Longdo]
悪逆無道;悪虐無道[あくぎゃくむどう;あくぎゃくぶどう, akugyakumudou ; akugyakubudou] (adj-na,adj-no) treacherous; heinous; treasonous; atrocious [Add to Longdo]
兇悍[きょうかん, kyoukan] (n) heinousness; ferocity [Add to Longdo]
凶悪性[きょうあくせい, kyouakusei] (n) extreme brutality; atrocity; heinousness; heinous nature [Add to Longdo]
凶悪犯罪[きょうあくはんざい, kyouakuhanzai] (n) atrocious crime; heinous crime [Add to Longdo]
凶悪犯人[きょうあくはんにん, kyouakuhannin] (n) heinous criminal; vicious criminal [Add to Longdo]
極悪[ごくあく, gokuaku] (adj-na,n,adj-no) heinous [Add to Longdo]
極悪非道[ごくあくひどう, gokuakuhidou] (n,adj-na,adj-no) inhuman; heinous; atrocious [Add to Longdo]
大悪[だいあく, daiaku] (n) atrocity; outrage; heinousness [Add to Longdo]
大逆非道[たいぎゃくひどう, taigyakuhidou] (n,adj-na) heinous; treacherous; atrocious; diabolic; fiendish; inhuman [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heinous \Hei"nous\ (h[=a]"n[u^]s), a. [OF. ha["i]nos hateful, F.
   haineux, fr. OF. ha["i]ne hate, F. haine, fr. ha["i]r to
   hate; of German origin. See {Hate}.]
   Hateful; hatefully bad; flagrant; odious; atrocious; giving
   great offense; -- applied to deeds or to character.
   [1913 Webster]
 
      It were most heinous and accursed sacrilege. --Hooker.
   [1913 Webster]
 
      How heinous had the fact been, how deserving
      Contempt!                --Milton.
 
   Syn: Monstrous; flagrant; flagitious; atrocious. --
     {Hei"nous*ly}, adv. -- {Hei"nous*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 heinous
   adj 1: extremely wicked, deeply criminal; "a flagitious crime";
       "heinous accusations" [syn: {flagitious}, {heinous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top