ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

have for

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -have for-, *have for*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
have for[PHRV] แสดงความรู้สึกกับ, Syn. have about, have on
have for[PHRV] กิน (บางอย่าง) เป็นอาหาร

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- What did we have for dinner?- เรามีอะไรเป็นอาหารเย็น Airplane! (1980)
And by then you will have forgotten all your French.และแล้วคุณจะลืมทุกภาษาของคุณ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Because there's someone good you might have forgotten.คุณอาจลืมใครบางคน Punchline (1988)
Well, considering how much less acreage we have for corn,ถ้าคิดถึงที่ที่มีเหลือไว้ปลูกข้าวโพด Field of Dreams (1989)
I wouldn't give up what I have for a thousand lives like the Lintons.ฉันจะไม่ยอมแลกสิ่งที่มี แม้กับร้อยชีวิต อย่างพวกลินตันก็ตาม Wuthering Heights (1992)
The job I have for you is top secret.งานที่ฉันจะให้พวกเธอ เป็นงานลับ The Nightmare Before Christmas (1993)
- You know what I'm gonna have for breakfast?- คุณรู้ว่าสิ่งที่ฉันจะมีสำหรับอาหารเช้า? Pulp Fiction (1994)
- You could not have foreseen this, father.-พ่อไม่สามารถที่จะมองเห็นไปล่วงหน้าได้นี่คะ Episode #1.6 (1995)
They have formed a group of international candidates.พวกเขาได้กลายเป็นกลุ่ม ของผู้สมัครนานาชาติ Contact (1997)
You're taking one thing and calling it something else... and just alleviating the responsibility... these people have for their own actions.นายเอาสิ่งหนึ่งไป / แล้วก็ไปเรียกเป็นอีกอย่าง... และเพื่อการแบ่งเบา/ภาระ... ที่พวกเขาแบกกันอยู่ American History X (1998)
What conceivable use would a robot have for money?หุ่นยนต์จะเอาเงินไปทำอะไรล่ะ Bicentennial Man (1999)
...in the South, the Allied bombings have forced thousands to flee.สัมพันธ์มิตรทิ้งระเบิดทางใต้ ทำให้ผู้คนนับพันต้องหนี ผู้อพยพหลั่งไหลสู่ชนบทและเมืองท่า Malèna (2000)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
have forA writer, whose name I have forgotten, wrote this novel.
have forBy placing excessive importance on scholastic achievement, many parents have forgotten such basic social courtesies as consideration for others.
have forHe must have forgotten all about the promise.
have forI'd like the most inexpensive room you have for four nights.
have forIf he had told me the truth, I would have forgiven him.
have forIf he told me the truth, I would have forgiven him.
have forI have forgotten. But you can see that for yourself when you take off his hat.
have forI have forgotten to bring something to write with.
have forOnce you have formed a had habit, you cannot get rid of it easily.
have forShe appeared to have forgotten my name.
have forShe cannot have forgotten my address.
have forShe must have forgotten all about the promise.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โน้มถ่วง[V] have gravitation, See also: have force of gravity, Thai definition: แรงที่ดึงดูดซึ่งกันและกันของเอกภพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โน้มถ่วง [v.] (nōmthūang) EN: have force of gravity ; have gravitation   FR: exercer une force de gravité

Japanese-English: EDICT Dictionary
筋張る[すじばる, sujibaru] (v5r,vi) to become sinewy; to behave formally [Add to Longdo]
付きが回る;つきが回る;ツキが回る[つきがまわる(付きが回る;つきが回る);ツキがまわる(ツキが回る), tsukigamawaru ( tsuki ga mawaru ; tsukiga mawaru ); tsuki gamawaru ( tsuki ga mawar] (exp,v5r) to have fortune come your way; to become lucky [Add to Longdo]
目先が利く;目先がきく[めさきがきく, mesakigakiku] (exp,v5k) to have foresight; to be farsighted; to be nimble-witted [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top