ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

handsomely

HH AE1 N S AH0 M L IY0   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -handsomely-, *handsomely*, handsome
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They want you to get the Ark before the Nazis do and they'll pay handsomely.พวกเขาต้องการให้คุรไปเอาหีบฯ ก่อนที่ พวกนาซีจะได้มันไป พวกเขาจ่ายไม่อั้น Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
We can pay handsomely.เราจะจ่ายให้อย่างงาม Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
I'll pay handsomelyข้าจะตอบแทนท่านอย่างงามนะค่ะ The Great Jang-Geum (2003)
I shall handsomely reward anyone who brings me Daeso's head!ข้าจะให้รางวัล ใครก็ตามที่สามารถนำหัวของแดโซมาให้ข้าได้ The Kingdom of the Winds (2008)
I'm willing to pay... handsomely.ข้ายินดีที่จะจ่าย อย่างงาม The Last Dragonlord (2009)
Thank you, first of all, but do you mean "Cute" in, like, a rugged, kind of handsomely "Cute"?ก็ ขอบคุณนะ แต่เธอหมายถึง น่ารักแบบห้าวๆ แบบน่ารักแบบหล่อๆ Alpha and Omega (2010)
Spartacus handsomely returns.สปาตาคัส มันทำเรารวย The Thing in the Pit (2010)
I shall reward you handsomely. Well, that's humiliating. I'll take that.ฉันจะให้รางวัลนายพ่อรูปหล่อ อื้ม นั้นน่าอับอายน่าดูเลยนะเนี่ย ผมจัดการสิ่งนั้นเอง Evil Is Going On (2010)
Plus, Daisy rewarded me handsomely for my bravery.รวมถึง เดซี่ได้ให้ิตก รางวัลให้กับผม อย่างสวยงามสำหรับ ความกล้าหาญของผม The Beginning in the End (2010)
And I'm willing to pay you handsomely for it.และข้ายินดีจ่ายให้เจ้าอย่างงาม Bounty Hunters (2010)
The one who ordered this curse...paid handsomely.คนที่สั่งให้ฉันร่ายคำสาปนี้.. จ่ายอย่างดี Masks (2011)
Handsomely does it. Oh, the worm fights back.Undеr thе соndіtіоnѕ оf thіѕ rеlаtіоnѕhір, Cloud Atlas (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เท่ระเบิด[ADV] smartly, See also: handsomely, beautifully, elegantly, Syn. สุดหล่อ, Example: นักร้องแต่งตัวได้เท่ระเบิดมาก, Thai definition: บุคลิกท่าทางสง่างาม, Notes: (ปาก)

CMU English Pronouncing Dictionary
HANDSOMELY    HH AE1 N S AH0 M L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
handsomely    (a) hˈænsəmliː (h a1 n s @ m l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Handsomely \Hand"some*ly\, adv.
   1. In a handsome manner.
    [1913 Webster]
 
   2. (Naut.) Carefully; in shipshape style.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 handsomely
   adv 1: in an attractively handsome manner; "the volume was
       handsomely bound"
   2: in a generously handsome manner; "India has responded
     handsomely by providing 3,000 men"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top