ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

haji

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -haji-, *haji*
Possible hiragana form: はじ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
haji[N] มุสลิมที่ได้ไปแสวงบุญที่กรุงเมกกะ, Syn. hajji

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
haji(แฮจ'จี) n. ดูhajji -pl. hajis

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We arrested some haji who was wounded.เราจับพวกฮัจญ์ ที่บาดเจ็บ In the Valley of Elah (2007)
And the haji screamed, "Yeah, yeah."และ คนฮัจญ์นั่นร้อง ใช่ ใช่ In the Valley of Elah (2007)
Put Oscar Mike, pursuing Hajis heading north, about two clicks away from checkpoint Victor Tango.เอาตัวไมค์ ออสการ์ ไล่ตามฮาจิส ที่มุ่งหน้าไปตอนเหนือ ประมาณสองจุดถัดไป จากจุดตรวจที่ วิกเตอร์ แทงโก้ The Gift (2009)
Out of nowhere, a Haji truck breached our roadblock.ตรงไหนสักแห่ง รถบรรทุกพวกฮาจิ บึ่งหน้าอยู่บนถนนเส้นนั้น Playing Cards with Coyote (2009)
It's just a matter of time before one of them hajis got their hands on one of them.นี่คงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะของไอ้พวกมุสลิม ก่อนที่พวกมันจะแห่ไปแสวงบุญ The Divide (2011)
SCATTERED THE HAJIS BUT..พวกนั้นก็แตกกระเจิง The Expendables 2 (2012)
And the second they run down there, we got 200 hajis on our backs.และครั้งที่สองที่มันวิ่งลงไปที่ นั่น เราได้ 200 ฮาจิส บนหลังของ เรา Lone Survivor (2013)
You don't know how many hajis they have down there, man.พวกเขาได้ลงมีคน Lone Survivor (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
HAJIME HH AA0 JH IY1 M IY0

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
始めに[はじめに, hajimeni] (prep) ก่อนอื่น, เริ่มต้นด้วย
初めて[はじめて, hajimete] (n adv) เป็นครั้งแรก

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
始める[はじめる, hajimeru] Thai: เริ่ม English: to begin
始める[はじめる, hajimeru] Thai: เริ่มต้น English: to start (vt)
始まる[はじまる, hajimaru] Thai: เริ่ม English: to begin

Japanese-English: EDICT Dictionary
けちのつき始め[けちのつきはじめ, kechinotsukihajime] (exp) (See けちをつける) the first sign of bad luck; the first bad omen [Add to Longdo]
し始める;為始める;仕始める[しはじめる, shihajimeru] (v1,vt) (See 為る・する・1) to begin; to start [Add to Longdo]
になって初めて[になってはじめて, ninattehajimete] (exp) (it was) not until; (it was) only when [Add to Longdo]
はじき飛ばす;弾き飛ばす[はじきとばす, hajikitobasu] (v5s,vt) to flick off; to give ... the flick; to send something flying; to hit (a person); to knock down [Add to Longdo]
まず隗より始めよ[まずかいよりはじめよ, mazukaiyorihajimeyo] (exp) he who first suggests it should be the first to do it [Add to Longdo]
ジャージャー麺;炸醤麺[ジャージャーめん, ja-ja-men] (n) zhajiangmian (Chinese dish of ground pork over wheat noodles) (chi [Add to Longdo]
ハッジ;ハジ[, hajji ; haji] (n) hajj (ara [Add to Longdo]
ハッジー[, hajji-] (n) haji [Add to Longdo]
ファイル始めラベル[ファイルはじめラベル, fairu hajime raberu] (n) {comp} beginning-of-file label; header label; HDR [Add to Longdo]
ボリューム始めラベル[ボリュームはじめラベル, boryu-mu hajime raberu] (n) {comp} beginning-of-volume label; volume (header) label; volume header [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ファイル始めラベル[ファイルはじめラベル, fairu hajime raberu] beginning-of-file label, header label, HDR (abbr.) [Add to Longdo]
ボリューム始めラベル[ボリュームはじめラベル, boryu-mu hajime raberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
初め[はじめ, hajime] Anfang [Add to Longdo]
初めて[はじめて, hajimete] das_erste_Mal [Add to Longdo]
始まる[はじまる, hajimaru] anfangen, beginnen [Add to Longdo]
始める[はじめる, hajimeru] anfangen, beginnen [Add to Longdo]
[はじ, haji] -Scham, -Schande [Add to Longdo]
恥じらう[はじらう, hajirau] schuechtern_sein [Add to Longdo]
恥じる[はじる, hajiru] sich_schaemen [Add to Longdo]
把持[はじ, haji] -halten, festhalten, -greifen, ergreifen, -packen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 haji \haj"i\, hajji \haj"ji\(h[aum]"j[-e]), n.
   One who has made a journey to Mecca; Same as {hadji}.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hadji \Hadj"i\ (-[i^]), n. [Ar. h[=a]jj[imac]. See {Hadj}.]
   [Also spelled {hajji} and {haji}.]
   1. A Mohammedan who has made a pilgrimage to Mecca; -- used
    among Orientals as a respectful salutation or a title of
    honor. --G. W. Curtis.
    [1913 Webster]
 
   2. A Greek or Armenian who has visited the holy sepulcher at
    Jerusalem. --Heyse.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 haji
   n 1: an Arabic term of respect for someone who has made the
      pilgrimage to Mecca [syn: {hajji}, {hadji}, {haji}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top