หรือคุณหมายถึง grubbineß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

grubbiness

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grubbiness-, *grubbiness*, grubbines
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา grubbiness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *grubbiness*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grubbiness[N] สิ่งสกปรก, See also: โสโครก, Syn. dirt

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grubbiness    (n) grˈʌbɪnɪs (g r uh1 b i n i s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schlampigkeit {f}grubbiness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  grubbiness
      n 1: the state of being grimy [syn: {griminess}, {grubbiness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top