ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

grotto

G R AA1 T OW2   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grotto-, *grotto*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grotto[N] ถ้ำ, See also: อุโมงค์, Syn. cave, hollow

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grotto(กรอท'โท) n. ถ้ำ,อุโมงค์, Syn. cave

English-Thai: Nontri Dictionary
grotto(n) ถ้ำ,คูหา,อุโมงค์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
grottoถ้ำลอด, ถ้ำหรือโพรงบริเวณชายฝั่งทะเลซึ่งเกิดจากแรงน้ำเซาะ  ภายในถ้ำดูสวยงามเนื่องจากมีแสงสะท้อนจากผิวน้ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Grotto, Sea Cave, Marine Cave โพรงหินชายฝั่ง,ถ้ำทะเล
ถ้ำที่เกิดขึ้นตามบริเวณชายฝั่งทะเล ซึ่งอาจเป็นชายฝั่งของผืนแผ่นดินใหญ่ หรือชายฝั่งของเกาะต่างๆ ก็ได้ ถ้ำชนิดนี้เกิดจากการกัดเซาะของคลื่นที่ หินผาชายฝั่ง ทำให้เป็นช่องหรือเป็นโพรงลึกเข้าไป ในช่วงแรกเพียงช่อง หรือโพรงขนาดเล็ก (Grotto) แต่เมื่อเวลาผ่านพ้นไปนาน ๆ ก้กลายเป็ช่องหรือโพรงขนาดใหญ่มากขึ้น (Cave) [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Playboy grotto must be, like, BAM.Playboy grotto must be, like, BAM. Something Wicked This Fae Comes (2011)
Seeking a grotto of love.กำลังตามหาอุโมงค์แห่งรัก Of Grave Importance (2012)
Grotto sector clear.ตรวจสอบแล้วที่อุโมงค์ไม่มี Inferno (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คูหา[n.] (khūhā) EN: cave ; cavern ; grotto   FR: caverne [f] ; grotte [f]
ถ้ำ[n.] (tham) EN: cave ; cavern ; grotto ; tunnel   FR: cave [f] ; grotte [f] ; caverne [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GROTTO G R AA1 T OW2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grotto (n) grˈɒtou (g r o1 t ou)
grottos (n) grˈɒtouz (g r o1 t ou z)
grottoes (n) grˈɒtouz (g r o1 t ou z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
岩穴[yán xué, ㄧㄢˊ ㄒㄩㄝˊ, ] grotto; cave, #146,679 [Add to Longdo]
小岩洞[xiǎo yán dòng, ㄒㄧㄠˇ ㄧㄢˊ ㄉㄨㄥˋ, ] grotto [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grotte {f} | Grotten {pl}grotto | grottoes; grottos [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
岩屋(P);石屋;窟[いわや, iwaya] (n) cavern; grotto; (P) [Add to Longdo]
岩穴[いわあな, iwaana] (n) cavern; grotto [Add to Longdo]
鍾乳洞(P);鐘乳洞[しょうにゅうどう, shounyuudou] (n) limestone cave (cavern, grotto); (P) [Add to Longdo]
[ほら, hora] (n) cave; den; grotto; (P) [Add to Longdo]
洞穴(P);ほら穴[どうけつ(洞穴)(P);ほらあな, douketsu ( horaana )(P); horaana] (n) cave; den; grotto; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 grotto \grot"to\ (gr[o^]t"t[-o]), n.; pl. {Grottoes}
   (gr[o^]t"t[=o]z). [Formerly grotta, fr. It. grotta, LL.
   grupta, fr. L. crypta a concealed subterranean passage,
   vault, cavern, Gr. kry`pth, fr. krypto`s concealed, fr.
   kry`ptein to conceal. Cf. {Grot}, {Crypt}.]
   A natural covered opening in the earth; a cave; also, an
   artificial recess, cave, or cavernlike apartment.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 grotto
   n 1: a small cave (usually with attractive features) [syn:
      {grotto}, {grot}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top