หรือคุณหมายถึง grimineß?
Search result for

griminess

(5 entries)
(0.0322 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -griminess-, *griminess*, grimines
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา griminess มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *griminess*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
griminess[N] สิ่งสกปรก, See also: ความสกปรก, ขี้ฝุ่น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schmutzigkeit {f}griminess [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Griminess \Grim"i*ness\ n.
     The state of being grimy.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  griminess
      n 1: the state of being grimy [syn: {griminess}, {grubbiness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top