Search result for

gravest

(30 entries)
(0.0298 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gravest-, *gravest*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gravestone[N] หินสลักชื่อผู้ตายหน้าหลุมฝังศพ, Syn. headstone, tombstone

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gravestone(เกรฟ'สโทน) n. หินบนหลุมฝังศพ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Wonder who put up these gravestones.สงสัยจังว่าใครมาทำป้ายหลุมศพนี่ไว้ Liberty on Ryloth (2009)
- The 3-month milestone. - It is not a milestone. It's a gravestone.3 เดือนแห่งไมล์สโตน ไม่ใช่ไมล์สโตน แต่เป็นหลุมฝังศพมากกว่า Reversals of Fortune (2009)
Those were gravestones.มันเป็นหลุมศพ Under the Gun (2010)
People who forged this gravestone...คนที่ทำป้ายศพปลอมขึ้น Resistance (2010)
Of all the threats the Corps ever faced the gravest was an entity of fear known as Parallax.ในบรรดาเหล่าศัตรูทั้งหมดที่เดอะคอร์ปเคยเจอ ศัตรูที่น่ากลัวที่สุด รู้จักกันในนาม พาราแลกซ์ ผู้ซึ่งอยู่ได้ด้วยพลังแห่งความหวาดกลัว Green Lantern (2011)
And then the first free second you have, you're grinding on some gravestone with Gerry?แล้วพอมีเวลาว่างขึ้นมาครั้งแรก แม่ก็ไปยืนเบียดกับเจอรี่บนป้ายหลุมศพเนี่ยนะ Mama Said There'd Be Decades Like These (2012)
This is the gravest day I've ever known.นี่เป็นวันที่แย่ที่สุด ที่ผมเคยเจอมาเลยนะ Meet the New Boss (2012)
You shall prove them in gravest error.เจ้าต้องพิสูจน์ให้พวกเขาเห็น ในความผิดพลาดครั้งสำคัญ Blood Brothers (2013)
Is there a name on the gravestone?หรือมีชื่ออยู่บนป้ายหลุมศพ? Unfinished Business (2013)
( thinking ) I'm coming back, so you need to go to the gravestone and put your hands up like you did before.ฉันกลับมาแล้ว คุณต้องไปที่ป้ายฝังศพ และยกมือขึ้นไว้เหมือนก่อนหน้านี้ Dead Meat (2013)
Seeing your name and your face on a gravestone.กับการเห็นชื่อตัวเองและใบหน้าบนหลุมศพ Pilot (2013)
The gravestone.ที่หินบนหลุมฝังศพ Pilot (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปาราชิก[n.] (pārāchik) EN: grave sin (committed by a Buddhist priest requiring expulsionfrom the order) ; gravest transgression of the rules for a Buddhist monk   FR: péché (entraînant l'expulsion du bonze) [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GRAVEST    G R AE1 V AH0 S T
GRAVESTONE    G R EY1 V S T OW2 N
GRAVESTONES    G R EY1 V S T OW2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gravest    (j) (g r ei1 v i s t)
gravestone    (n) (g r ei1 v s t ou n)
gravestones    (n) (g r ei1 v s t ou n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[もとい, motoi] (n) (1) {chem} (See 官能基) group; (2) (See 遊離基) (free) radical; (ctr) (3) counter for installed or mounted objects (e.g. stone lanterns, gravestones) [Add to Longdo]
石碣[せっけつ, sekketsu] (n) (See いしぶみ) stone monument; gravestone; tombstone [Add to Longdo]
墓誌銘[ぼしめい, boshimei] (n) name of the writer of a gravestone epitaph, engraved after the epitaph [Add to Longdo]
墓石[ぼせき(P);はかいし, boseki (P); hakaishi] (n) tombstone; gravestone; (P) [Add to Longdo]
墓碑[ぼひ, bohi] (n) gravestone; tombstone [Add to Longdo]
墓標;墓表[ぼひょう, bohyou] (n) grave-marker; gravestone [Add to Longdo]
蓮華;蓮花[れんげ, renge] (n) (1) (See 蓮・1) lotus flower; (2) (abbr) (See 蓮華草) Chinese milk vetch (Astragalus sinicus); (3) (abbr) (See 散り蓮華・1) china spoon; (4) lotus-shaped pedestal for a gravestone [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
墓碑[mù bēi, ㄇㄨˋ ㄅㄟ, ] gravestone; tombstone [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grave \Grave\, a. [Compar. {Graver} (gr[=a]v"[~e]r); superl.
   {Gravest.}] [F., fr. L. gravis heavy; cf. It. & Sp. grave
   heavy, grave. See {Grief.}]
   1. Of great weight; heavy; ponderous. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       His shield grave and great.      --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   2. Of importance; momentous; weighty; influential; sedate;
    serious; -- said of character, relations, etc.; as, grave
    deportment, character, influence, etc.
    [1913 Webster]
 
       Most potent, grave, and reverend seigniors. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       A grave and prudent law, full of moral equity.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Not light or gay; solemn; sober; plain; as, a grave color;
    a grave face.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mus.)
    (a) Not acute or sharp; low; deep; -- said of sound; as, a
      grave note or key.
      [1913 Webster]
 
         The thicker the cord or string, the more grave
         is the note or tone.       --Moore
                          (Encyc. of
                          Music).
    (b) Slow and solemn in movement.
      [1913 Webster]
 
   {Grave accent}. (Pron.) See the Note under {Accent}, n., 2.
 
   Syn: Solemn; sober; serious; sage; staid; demure; thoughtful;
     sedate; weighty; momentous; important.
 
   Usage: {Grave}, {Sober}, {Serious}, {Solemn.} Sober supposes
      the absence of all exhilaration of spirits, and is
      opposed to gay or flighty; as, sober thought. Serious
      implies considerateness or reflection, and is opposed
      to jocose or sportive; as, serious and important
      concerns. Grave denotes a state of mind, appearance,
      etc., which results from the pressure of weighty
      interests, and is opposed to hilarity of feeling or
      vivacity of manner; as, a qrave remark; qrave attire.
      Solemn is applied to a case in which gravity is
      carried to its highest point; as, a solemn admonition;
      a solemn promise.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top