ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

headstone

HH EH1 D S T OW2 N   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -headstone-, *headstone*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
headstone[N] แผ่นหินจารึกหน้าหลุมฝังศพ, Syn. gravestone, tombstone

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
headstonen. แผ่นหินจารึกหน้าหลุมฝังศพ,ศิลาฤกษ์

English-Thai: Nontri Dictionary
headstone(n) ศิลาฤกษ์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don, I'm sorry if I don't sound too concerned, but a dead coyote and a missing headstone doesn't prove anything.ดอน ผมขอโทษนะ ถ้าผมไม่ได้ดูว่ากังวลกับเรื่องนี้ แต่สาวโคโยตี้ที่ตายไปกับป้ายหลุมศพ ที่หายไป มันพิสูจน์อะไรไม่ได้หรอก Halloween (2007)
Simple headstones buried in the Earth.พวกเขาคงสบายดี Bylaw (2011)
A headstone must be picked.ตระเตรียมป้ายหลุมฝังศพ Women and Death (2012)
She couldn't afford a headstone for that poor boy.เธอไม่มีเงินซื้อป้ายหลุมศพให้ เด็กหนุ่มที่น่าสงสารนั่นด้วยซ้ำ I'm So Lonesome I Could Die (2013)
Maybe you recognize it from the headstone in the cemetery, the one with the guy that looks just like me.บางทีคุณอาจจะจำได้จากหลุมศพที่สุสาน มีคนที่หน้าเหมือนผมมาก Pilot (2013)
Apparently switching those headstones wasn't enough to get us to leave.ดูเหมือนว่าเปลี่ยนป้ายหลุมศพ Pilot (2013)
They're using headstones for barstools.คิดว่าพวกเขาจะบอกความจริงทั้งหมดเหรอไง Grave New World (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
HEADSTONE HH EH1 D S T OW2 N
HEADSTONES HH EH1 D S T OW2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
headstone (n) hˈɛdstoun (h e1 d s t ou n)
headstones (n) hˈɛdstounz (h e1 d s t ou n z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Headstone \Head"stone`\ (-st[=o]n`), n.
   1. The principal stone in a foundation; the chief or corner
    stone. --Ps. cxviii. 22.
    [1913 Webster]
 
   2. The stone at the head of a grave.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 headstone
   n 1: the central building block at the top of an arch or vault
      [syn: {keystone}, {key}, {headstone}]
   2: a stone that is used to mark a grave [syn: {gravestone},
     {headstone}, {tombstone}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top