Search result for

goy

(41 entries)
(0.0359 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -goy-, *goy*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
goy(กอย) n. คนที่ไม่ใช่ยิว., See also: goyish adj.
gargoyle(การ์'กอยล์) n. หัวรูปสัตว์ประหลาดที่เป็นปากท่อต่อจากรางน้ำฝน หัวรูปสัตว์ประหลาด, See also: gargoyled adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
gargoyle(n) รางน้ำฝนรูปสัตว์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Alejandro Fulgencio Goya, chief military officer of Costa Gravas.- ที่คุณอาจต้องการจะรู้ - อเล็กซานเดอร์ ฟูลเจนซิโอ โกย่า ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ทหารของ คอสตา กราเวี่ยน Chuck Versus the Coup d'Etat (2010)
Most trusted advisor to Cost Gravan Premier Alejandro Goya.ที่ปรึกษาคนสนิทของ คอสต้า เกรแวน พรีเมียร์ อเล็กซานเดอร์ โกย่า Chuck Versus the Coup d'Etat (2010)
Senora Hortencia de la Corazon Goya.สุภาพสตรีฮอเต็นเชีย ของโคราซอน โกย่า Chuck Versus the Coup d'Etat (2010)
"'the nude maja' began goya's separationภาพ"พระนางนอนเปลือย"/Nเป็นจุดเริ่มต้นให้โกย่า While You Weren't Sleeping (2011)
The guard was so busy checking out my assets that he didn't notice me cut the trip wire on the Goya's back.พวกรปภ.มัวแต่จ้องหน้าอกของฉัน จนลืมมองว่าฉัน แอบตัดสายกับดักออกน่ะค่ะ Eye of the Beholder (2011)
Shabbes goys.goys Shabbes Fading Gigolo (2013)
This is Crabbe and Goyle.นี่คือแครบและกอยล์ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Crabbe and Goyle must know. Maybe we could trick them into telling.แครบกับกอยล์ต้องรู้ บางทีเราอาจหลอกให้พวกเขาพูดได้ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
You mean if Harry and I drink that stuff, we'll turn into Crabbe and Goyle?ถ้าแฮร์รี่กับฉันดื่ม เราจะกลายเป็นแครบและกอยล์ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Crabbe and Goyle.แครบกับกอยล์ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
We also need to make sure that the real Crabbe and Goyle can't burst in on us while we're interrogating Malfoy.เราต้องแน่ใจว่า แครบกับกอยล์ตัวจริง ต้องไม่โผล่เข้ามา ตอนเรากำลังซักถามมัลฟอย Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Make sure that Crabbe and Goyle find these.ให้แครบและกอยล์เจอนี่แล้วกัน Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝรั่ง[n.] (farang) EN: guava   FR: goyave [f]
น้ำฝรั่ง[n. exp.] (nām farang) EN: guava juice   FR: jus de goyave [m]
แวววิเชียร[n.] (waēowichīen) EN: Angelonia goyazensis Benth   

CMU English Pronouncing Dictionary
GOY    G OY1
GOYA    G OY1 AH0
GOYER    G OY1 ER0
GOYIM    G OY1 IH2 M
GOYKO    G OY1 K OW0
GOYNE    G OY1 N
GOYNES    G OY1 N Z
GOYETTE    G OY2 EH1 T

Japanese-English: EDICT Dictionary
お安いご用;お安い御用[おやすいごよう, oyasuigoyou] (n) easy task; no problem [Add to Longdo]
お化け暦;御化け暦[おばけごよみ, obakegoyomi] (n) (arch) private koyomi published illegally (Edo period) [Add to Longdo]
ガーゴイル[, ga-goiru] (n) gargoyle [Add to Longdo]
サゴ椰子;沙穀椰子[サゴやし(サゴ椰子);さごやし(沙穀椰子);サゴヤシ, sago yashi ( sago yashi ); sagoyashi ( sa koku yashi ); sagoyashi] (n) (uk) sago palm (Metroxylon sagu) [Add to Longdo]
プレハブ小屋[プレハブごや, purehabu goya] (n) prefab hut [Add to Longdo]
英語訳[えいごやく, eigoyaku] (n) English version; English translation [Add to Longdo]
衛士[えじ;えいし, eji ; eishi] (n) (1) soldiers of the ritsuryo system that guarded gates of the imperial palace, the court, etc.; (2) term used in error to refer to young men that were made to do forced labour in the ritsuryo system; (3) guards originally stationed at the grand shrine at Ise and shrine at Atsuta, Nagoya to protect the officials there [Add to Longdo]
仮小屋[かりごや, karigoya] (n) booth; shack; hut; shed [Add to Longdo]
花暦[はなごよみ, hanagoyomi] (n) flower calendar [Add to Longdo]
介護予防[かいごよぼう, kaigoyobou] (n) (See 予防的ケア) preventive care, esp. for senior citizens [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
言語要素[げんごようそ, gengoyouso] language construct, entity [Add to Longdo]
日本語訳[にほんごやく, nihongoyaku] Japanese translation [Add to Longdo]
保護用スリーブ[ほごようスリーブ, hogoyou suri-bu] protective sleeve [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
御用の方[ごようのかた, goyounokata] Kunde, -Gast [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  goy
      n 1: a Christian as contrasted with a Jew [syn: {gentile}, {non-
           Jew}, {goy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top