Search result for

gob

(94 entries)
(0.2615 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gob-, *gob*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gob    [N] ก้อนกลม
gob    [SL] (บางสิ่ง) จำนวนมาก
gob    [SL] ปาก
goby    [N] ปลาบู่
gobble    [VT] กลืนกินอย่างรวดเร็ว, See also: สวาปาม, ยัด, Syn. devour, gorge, Ant. nibble
goblet    [N] แก้วเหล้าทำด้วยแก้วหรือโลหะ
goblin    [N] ปีศาจ, See also: ผี, ภูต, Syn. nymph, sprite
gobshite    [SL] คนที่พูดไร้สาระ
gobble up    [PHRV] รีบกินอย่างมูมมาม, See also: กินอย่างตะกละตะกลาม, Syn. gobble down
gobble up    [PHRV] รีบรับ, See also: รีบใช้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Gobelinsพรมผนังโกเบอแลง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gobiidaeปลาบู่ [TU Subject Heading]
Goblet Cellsต่อมสร้างเมือก, [การแพทย์]
Goblet Cells, Conjunctivalโกเบล็ทเซลล์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gobHe gave his sudden, goblin like grin.
gobThe tramp gobbled down the free Thanksgiving dinner served at the church.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gob(กอบ) n. ก้อน,ปริมาณมาก,จำนวนมาก vt. ใส่ของเสียลงไป,ทหารเรือ
gobbet(กอบ'บิท) n. เศษ,ชิ้น,ก้อน
gobble(กอบ'เบิล) v. กลืนตะกละตะกลาม,คว้าหมับ, Syn. gulp
gobbledegookn. ภาษาวกเวียน
gobbledygookn. ภาษาวกเวียน
gobbler(กอบ'เบลอะ) n. ไก่งวงตัวผู้,คนที่กินอย่างตะกละตะกลาม
goblet(กอบ'ลิท) n. ถ้วยแก้ว เหล้าที่มีขาสูง,โถ
goby(โก'บี) n. ปลาเหงือกหนาม., See also: gobioid adj.
hobgoblinn. สิ่ง (ผี) ที่ทำให้เกิดความกลัว

English-Thai: Nontri Dictionary
gobble(vi) ส่งเสียงเหมือนไก่งวง
gobble(vt) ขยอกกลืน,สวาปาม,ตะกรุมตะกราม
gobbler(n) ไก่งวงตัวผู้
goblet(n) ถ้วยแก้ว,จอกเหล้า,โถ
goblin(n) ผี
hobgoblin(n) ผี,ของหลอกเด็ก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฮุบ    [V] gobble up, See also: seize, annex, Example: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาฯ ต้องการฮุบกรมที่มีโรงเรียน และมีความสำคัญไว้เพียงคนเดียว, Thai definition: รวบเอาเป็นของตน
บู่    [N] goby, Syn. ปลาบู่, Example: คนสมัยก่อนไม่นิยมกินปลาบู่เพราะถือว่า เป็นปลาในนิทานที่มีความพิเศษ, Count unit: ตัว, Thai definition: ปลาจำพวกหนึ่ง ในหลายสกุลและหลายวงศ์ ครีบท้องอยู่ในแนวหน้าครีบอก รูปร่าง ลักษณะ สีสัน ถิ่นอาศัย พฤติกรรมและขนาดแตกต่างกัน มีทั้งในทะเล น้ำกร่อย และน้ำจืด
ขบ    [V] crush, See also: gobble, crack, bite, grind, grit, Syn. กัด, ขบกัด, Example: เสือขบหัวคนเลี้ยงของมัน, Thai definition: เอาฟันเน้นเพื่อให้แตก เช่น ขบเมล็ดแตงโม, เอาฟันเน้นกัน เช่น ขบฟัน
ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน    [V] gnash one's teeth with anger, See also: gobble with anger, Syn. โกรธ, Example: เขาโกรธเธอมากแต่ทำอะไรเธอไม่ได้จึงได้แต่ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน, Thai definition: แสดงอาการโกรธเมื่อยังทำอะไรเขาไม่ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จอก[n.] (jøk) EN: drinking cup ; tumbler ; brass cup ; metal drinking cup   FR: gobelet [m] ; timbale [f] ; petit bol [m]
ขม้ำ[v.] (khamam) EN: devour ; wolf down ; engulf ; gobble up   FR: dévorer ; ingurgiter ; engloutir
ขยอก[v.] (khayøk) EN: gulp ; swallow ; bolt   FR: avaler ; gober ; engloutir
ขบ[v.] (khop) EN: crunch ; gobble ; crack ; bite ; grind ; grit   FR: croquer ; mordre
กลืน[v.] (kleūn) EN: swallow ; gulp ; gobble ; engulf ; devour   FR: avaler ; dévorer ; absorber ; engloutir ; ingurgiter
นกจับแมลงดำอกสีส้ม[n. exp.] (nok jap malaēng dam ok sī som) EN: Mugimaki Flycatcher   FR: Gobemouche mugimaki [m] ; Gobemouche des conifères [m] ; Gobemouche japonais [m]
นกจับแมลงหัวสีฟ้า [n. exp.] (nok jap malaēng hūa sī fā) EN: Sapphire Flycatcher   FR: Gobemouche saphir [m] ; Gobemouche saphirin [m]
นกจับแมลงหัวเทา[n. exp.] (nok jap malaēng hūa thao) EN: Grey-headed Flycatcher ; Grey-headed Canary-Flycatcher   FR: Gobemouche à tête grise [m] ; Goubemouche à tête grise [m] ; Miro à tête grise [m]
นกจับแมลงจุกดำ[n. prop.] (nok jap malaēng juk dam) EN: Black-naped Monarch   FR: Tchitrec azuré [m] ; Gobemouche azuré [m] ; Gobemouche monarque azuré [m] ; Monarque azuré [m]
นกจับแมลงคิ้วเหลือง[n. exp.] (nok jap malaēng khiu leūang) EN: Narcissus Flycatcher   FR: Gobemouche narcisse [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GOB    G AA1 B
GOBI    G OW1 B IY0
GOBS    G AA1 B Z
GOBIE    G OW1 B IY0
GOBIN    G OW1 B IH2 N
GOBER    G OW1 B ER0
GOBEN    G AA1 B AH0 N
GOBEL    G OW1 B AH0 L
GOBLE    G OW1 B AH0 L
GOBLET    G AA1 B L AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gob    (n) (g o1 b)
gobs    (n) (g o1 b z)
gobbet    (n) (g o1 b i t)
gobble    (v) (g o1 b l)
goblet    (n) (g o1 b l i t)
goblin    (n) (g o1 b l i n)
gobbets    (n) (g o1 b i t s)
gobbled    (v) (g o1 b l d)
gobbler    (n) (g o1 b l @ r)
gobbles    (v) (g o1 b l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klumpen {m} | Klumpen {pl}gob | gobs [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お化け(P);御化け(P)[おばけ, obake] (n) goblin; apparition; monster; ghost; (P) [Add to Longdo]
ごぼごぼ[, gobogobo] (adv) (on-mim) sound of gushing water [Add to Longdo]
ごぼっ[, gobotsu] (adv-to) gurgling down; being sucked into; caving in suddenly [Add to Longdo]
ご鞭撻;御鞭撻[ごべんたつ, gobentatsu] (n,vs) (See 鞭撻・1) encouragement; enthusiasm; urging [Add to Longdo]
ご無沙汰(P);御無沙汰(P);ご不沙汰;御不沙汰[ごぶさた, gobusata] (n,vs) (See 無沙汰) not writing or contacting for a while; neglecting (failing) to write (call, visit, etc.); long silence; (P) [Add to Longdo]
だぼ鯊[だぼはぜ, dabohaze] (n) goby (fish) [Add to Longdo]
むつ五郎;鯥五郎[むつごろう;ムツゴロウ, mutsugorou ; mutsugorou] (n) (uk) mudskipper (Boleophthalmus pectinirostris); goggle-eyed goby [Add to Longdo]
アオイソハゼ[, aoisohaze] (n) prasites pygmy goby (Eviota prasites); hairfin pygmy goby [Add to Longdo]
アオギハゼ[, aogihaze] (n) blue-striped cave goby (Trimma tevegae, was Trimma caudomaculata); blue-striped dwarfgoby; cave pygmy-goby [Add to Longdo]
アカイソハゼ[, akaisohaze] (n) Eviota masudai (species of pygmy goby found in Japanese waters) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhī, , ] goblet [Add to Longdo]
[zūn, ㄗㄨㄣ, ] goblet; bottle; wine-jar [Add to Longdo]
[zūn, ㄗㄨㄣ, ] goblet; bottle; wine-jar [Add to Longdo]
大吃[dà chī, ㄉㄚˋ ㄔ, ] gobble; eat quickly [Add to Longdo]
[yāo, ㄧㄠ, ] goblin; witch; devil; bewitching; enchanting; monster; phantom; demon [Add to Longdo]
害人精[hài rén jīng, ㄏㄞˋ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄥ, ] goblin that kills or harms people; fig. wicked scoundrel; terrible pest [Add to Longdo]
小妖精[xiǎo yāo jīng, ㄒㄧㄠˇ ㄧㄠ ㄐㄧㄥ, ] goblin [Add to Longdo]
戈壁[Gē bì, ㄍㄜ ㄅㄧˋ, ] Gobi (desert) [Add to Longdo]
戈壁沙漠[gē bì shā mò, ㄍㄜ ㄅㄧˋ ㄕㄚ ㄇㄛˋ, ] Gobi desert [Add to Longdo]
戈壁滩[gē bì tān, ㄍㄜ ㄅㄧˋ ㄊㄢ, / ] Gobi desert [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
事後分析ダンプ[じごぶんせきダンプ, jigobunseki danpu] postmortem dump [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
碁盤[ごばん, goban] Go-Brett [Add to Longdo]
碁盤の目[ごばんのめ, gobannome] Feld(er) (auf_dem_Go-Brett) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gob \Gob\ (g[o^]b), n. [Cf. {Goaf}.] (Mining)
   Same as {Goaf}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gob \Gob\, n. [OF. gob morsel; cf. F. gobe, gobbe, a poisoned
   morsel, poison ball, gobet a piece swallowed, gober to
   swallow greedily and without tasting; cf. Gael. & Ir. gob
   mouth, snout, W. gwp a bird's head and neck. Cf. {Gobble},
   {Job}, n.]
   1. A little mass or collection; a small quantity; a mouthful.
    [Low] --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   2. The mouth. [Prov. Eng.or Low] --Wright.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gob \Gob\ (g[o^]b), n.
   Same as {sailor}. [Colloq.]
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Goaf \Goaf\; n.; pl. {Goafs}or {Goaves}. [Cf. 1st {Gob}.]
   (Mining)
   That part of a mine from which the mineral has been partially
   or wholly removed; the waste left in old workings; -- called
   also {gob} .
   [1913 Webster]
 
   {To work the goaf} or {To work the gob}, to remove the
    pillars of mineral matter previously left to support the
    roof, and replace them with props. --Ure.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gob
   n 1: a man who serves as a sailor [syn: {mariner}, {seaman},
      {tar}, {Jack-tar}, {Jack}, {old salt}, {seafarer}, {gob},
      {sea dog}]
   2: a lump of slimy stuff; "a gob of phlegm"
   3: informal terms for the mouth [syn: {trap}, {cakehole},
     {hole}, {maw}, {yap}, {gob}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top