ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gloaming

G L OW1 M IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gloaming-, *gloaming*, gloam
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gloaming(n) เวลาพลบค่ำ, See also: ช่วงพระอาทิตย์ตก, Syn. twilight, sunset

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gloaming(โกลม'มิง) n. สายัณห์, เวลาพลบค่ำตะวันยอแสง

English-Thai: Nontri Dictionary
gloaming(n) เวลาโพล้เพล้, เวลาพลบค่ำ, ยามสายัณห์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พลบค่ำ[phlop kham] (n) EN: dusk ; gloaming  FR: crépuscule [ m ]
เวลาย่ำค่ำ[wēlā yamkham] (n, exp) EN: dusk ; nightfall ; twilight ; dark ; evening ; gloaming ; 6 o'clock in the evening  FR: crépuscule [ m ] ; tombée du soir [ f ] ; 6 heures du soir
เวลาเย็น[wēlā yen] (n, exp) EN: evening ; twilight ; dusk ; gloaming  FR: soir [ m ] ; crépuscule [ m ] ; fraîche [ f ]
เย็น[yen] (n) EN: time before dusk ; late afternoon ; early evening ; evening ; dusk ; twilight ; gloaming  FR: début de soirée [ m ] ; soir [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GLOAMING G L OW1 M IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gloaming (n) glˈoumɪŋ (g l ou1 m i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dämmerung { f } | Dämmerungen { pl }gloaming | gloamings [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gloaming \Gloam"ing\, n. [See {Gloom}.]
   1. Twilight; dusk; the fall of the evening. [Scot. & North of
    Eng., and in poetry.] --Hogg.
    [1913 Webster]
 
   2. Sullenness; melancholy. [Obs.] --J. Still.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gloaming
   n 1: the time of day immediately following sunset; "he loved the
      twilight"; "they finished before the fall of night" [syn:
      {twilight}, {dusk}, {gloaming}, {gloam}, {nightfall},
      {evenfall}, {fall}, {crepuscule}, {crepuscle}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top