Search result for

gets

(50 entries)
(0.0286 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gets-, *gets*, get
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Whoever gets it must give up his life but he will join the long line of history's noble martyrs and will rid his country of a tyrant.คนที่ได้เหรียญ จะต้องสละชีพ เขาจะได้จารึกชื่อ ลงบนประวัติศาสตร์ และช่วยประเทศของเขา จากเนื้อมือจอมปีศาจ The Great Dictator (1940)
Gets away from that gingerbread idea.ได้ความคิดมาจาก ขนมขิง The Great Dictator (1940)
Often, he gets into a terrible rage, and when he does...ปกติเขาขี้โมโหง่าย และเมื่อเขาโกรธนะ-- Rebecca (1940)
I think you'd better go before Maxim gets back.ฉันว่าคุณไปเสียดีกว่าก่อนที่เเม็กซิมจะกลับมา Rebecca (1940)
The nation gets down to work.ความเป็นชาติแบบนาซี ก็เริ่มต้นขึ้น Night and Fog (1956)
I'd like to be a few years younger. That man gets on my...ฉันต้องการที่จะเป็นไม่กี่ปีที่อายุน้อยกว่า คนที่ได้รับของฉัน ... 12 Angry Men (1957)
They're lushing it up and fighting all the time, and if somebody gets killed, somebody gets killed!They're lushing it up and fighting all the time, and if somebody gets killed, somebody gets killed! 12 Angry Men (1957)
# Before she gets to saying goodbyeก่อนที่เธอจะได้รับการบอกลา เธอควรจะคิดว่าสองครั้ง Help! (1965)
# Before she gets to saying goodbyeก่อนที่เธอจะได้รับการบอกลา เธอควรจะคิดว่าสองครั้ง Help! (1965)
It gets everywhere. No wonder I never get anything done.คงไม่ต้องสงสัยใด ๆ ที่ฉันไม่เคย ได้รับอะไรทำ Help! (1965)
Some spy says he gets his hoggins every Monday, regular as dick, along with the 18d funeral policy.มันเป็นสิ่งที่บางนักสืบกล่าวว่า เขาได้รับกามกิจของเขาทุกวัน จันทร์ ปกติเช่นดิ๊ก How I Won the War (1967)
It's easy. It gets easier.มันได้รับง่ายขึ้น นั่นเป็นสิ่งที่ เกี่ยวกับมัน How I Won the War (1967)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
getsAccording to one legend, it gets its name from a priest.
getsI'm the type who gets nervous in front of people, so I'm bad at speech making.
getsThe sound of jets taking off gets on my nerves.
getsIntel gets a huge royalty from the invention.
getsIt is today that Ken gets married.
getsLet's get home before this rain gets any stronger.
getsIt gets very humid at home in summer; in winter, on the other hand, it gets very dry.
getsYou must come back before it gets dark.
getsDon't go out after it gets dark.
getsHe easily gets angry at trivial things.
getsMy wife gets on well with my mother.
getsMayumi is a healthy person. She almost never gets sick.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เปลี่ยนแปลงเป้าการผลิต[v. exp.] (plīenplaēng pao kān phalit) EN: change production targets   
ตามแต่โอกาส[v. exp.] (tām tāe ōkāt) EN: when the opportunity presents itself ; if one gets a chance ; whenever one can   

CMU English Pronouncing Dictionary
GETS    G EH1 T S
GETS    G IH1 T S
GETSINGER    G EH1 T S AH0 N JH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gets    (v) (g e1 t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gewöhntgets used to [Add to Longdo]
verschärftgets worse [Add to Longdo]
verschmerztgets over [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
垜;安土;堋[あずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound [Add to Longdo]
えげつない[, egetsunai] (adj-i) dirty; vulgar; nasty [Add to Longdo]
お邪魔虫;御邪魔虫[おじゃまむし, ojamamushi] (n) someone who gets in the way without serving any useful purpose; fly in the ointment; buttinsky; third wheel [Add to Longdo]
ごっつん盗[ごっつんとう, gottsuntou] (n) (sl) stealing a car by rear-ending it lightly and having a friend jump in and drive off after the driver gets out [Add to Longdo]
カ月(P);ケ月(P);ヶ月(P);ヵ月(P);箇月;か月[かげつ, kagetsu] (ctr) (number of) months; (P) [Add to Longdo]
キリリク[, kiririku] (n) (col) (See キリ番,リクエスト) lucky-number request (the person who is the Nth visitor to a web site gets to make a request, e.g. for a custom drawing, where N is a special number like 10000) [Add to Longdo]
ゲッ;げっ;ゲ;げ[, getsu ; getsu ; ge ; ge] (int) exclamation of surprised disappointment, disgust, or worry (yuck, ick, ack, eeew, crap!, blech, gross) [Add to Longdo]
ユビキタス社会[ユビキタスしゃかい, yubikitasu shakai] (n) society where IT related gadgets are prevalent and their function transparent (from "ubiquitous computing") [Add to Longdo]
亥月[がいげつ, gaigetsu] (n) (obs) tenth month of the lunar calendar [Add to Longdo]
一ヶ月;一箇月(oK);一か月;一ケ月[いっかげつ, ikkagetsu] (n) one month [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
陰付け処理[かげつけしょり, kagetsukeshori] shading [Add to Longdo]
暦月[れきげつ, rekigetsu] calendar month [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
月曜[げつよう, getsuyou] Montag [Add to Longdo]
月曜日[げつようび, getsuyoubi] Montag [Add to Longdo]
月末[げつまつ, getsumatsu] Ende_des_Monats, Monatsende [Add to Longdo]
月齢[げつれい, getsurei] Mondalter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  GETS
         Government Emergency Telecommunications System (USA)
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top