หรือคุณหมายถึง geße?
Search result for

gesse

(15 entries)
(0.0357 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gesse-, *gesse*
Possible hiragana form: げっせ
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I work for Diana Payne, and she wanted me to hand-deliver Keith Gessen the new "Spectator" tablet.ครับ ผมทำงานให้ ไดอานา เพน เธอต้องการให้ผม เอาเทปเล็ตตัวใหม่ "สเปคทาเทอร์" มาส่งให้ คีธ เจสเซ่นกับมือ I Am Number Nine (2011)
I got a little hung up at Keith Gessen's office.มีอะไรติดขัดนิดหน่อยที่ออฟฟิศของคีธน่ะ I Am Number Nine (2011)
Why is Nate calling me from Keith Gessen's office?ทำไมเนทถึงโทรหาฉันจากออฟฟิศของคีธ เกสเซ่น? I Am Number Nine (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คติชน[n.] (khatichon) EN: folk wisdom ; folklore   FR: sagesse populaire [f]
ปัญญา[n.] (panyā) EN: mental faculties ; knowledge ; intelligence ; wisdom ; culture ; wit   FR: raison [f] ; intelligence [f] ; sagesse [g] ; facultés mentales [fpl] ; connaissance [f] ; culture [f] ; intellect [m]
โพธิ = โพธิ์[n.] (phōthi = phō) EN: bodhi ; bo tree under which the Buddha attained enlightenment   FR: arbre de sagesse [m] ; figuier sacré [m]
ภูมิปัญญา[n.] (phūmpanyā) EN: wisdom ; intellect ; knowledge ; ability ; attainment ; learning   FR: sagesse [f] ; bon sens [m]
ภูมิปัญญาชาวบ้าน[n. exp.] (phūmpanyā chāobān) EN: folk wisdom   FR: sagesse populaire [f]
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน[n. exp.] (phūmpanyā pheūnbān) EN: folk wisdom ; indigenous knowledge   FR: sagesse populaire [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GESSEL    G EH1 S AH0 L
GESSERT    G EH1 S ER0 T

German-Thai: Longdo Dictionary
Ich habe schon gegessen.ฉันกินข้าวแล้ว
Mittagessen(n) |das, pl. Mittagessen| อาหารกลางวัน, อาหารเที่ยง, ข้าวเที่ยง

Japanese-English: EDICT Dictionary
月世界[げっせかい, gessekai] (n) moon; lunar world [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Gesse \Gesse\, v. t. & i.
     To guess. [Obs.] --Chaucer.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top