ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gaberdine

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gaberdine-, *gaberdine*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gaberdine[N] ผ้าแกเบอร์ดีน, See also: ผ้าเนื้อแน่นหยาบใช้ทำเสื้อกันฝน / เสื้อกันหนาว, Syn. homespun
gaberdine[N] เสื้อกันฝนหรือเสื้อกันหนาวซึ่งทำด้วยผ้าแกเบอร์ดีน, See also: เสื้อคลุมยาวและหลวมแบบที่ชาวยิวสวม, Syn. mackintosh, slicker

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gaberdine(แกบ'เบอร์ดีน') n. เสื้อคลุมยาวและหลวมที่ชาวยิวสวมใส่ในสมัยโบราณ,ผ้าแน่นหยาบชนิดหนึ่ง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gaberdine    (n) gˌæbədˈiːn (g a2 b @ d ii1 n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガバージン[, gaba-jin] (n) gaberdine; gabardine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gabardine \Gab`ar*dine"\, Gaberdine \Gab`er*dine"\, n. [Sp.
   gabardina; cf. It. gavardina, OF. galvardine, calvardine,
   gavardine, galeverdine; perh. akin to Sp. & OF. gaban a sort
   of cloak or coat for rainy weather, F. caban great coat with
   a hood and sleeves, It. gabbano and perh. to E. cabin.]
   A coarse frock or loose upper garment formerly worn by Jews;
   a mean dress. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gaberdine \Gab`er*dine"\, n.
   See {Gabardine}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gaberdine
   n 1: a loose coverall (coat or frock) reaching down to the
      ankles [syn: {duster}, {gaberdine}, {gabardine}, {smock},
      {dust coat}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top