Search result for

fritter

(32 entries)
(0.0492 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fritter-, *fritter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fritter away[PHRV] เสีย (เงินหรือเวลา), Syn. idle away

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fritter(ฟริท'เทอะ) vi.,vt. (ทำให้) สูญสิ้น,สิ้นเปลือง,แตกหรือแยกออกเป็นชิ้น ๆ ,หดตัว,เสื่อม,ลดน้อยลง n. เศษเล็กเศษน้อย., See also: fritterer n., Syn. shrink,degenerate

English-Thai: Nontri Dictionary
fritter(vt) ทิ้ง,ขว้าง,ปา,โยน,ฉีกเป็นชิ้นๆ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
'Cause this shit is goin' faster than fritters at a fat farm.เพราะไอ้ของนี่ไปเร็ว ยิ่งกว่าอีหนูซะอีก Release Me (2009)
The other day, I... turned the wrong way in the street, and discovered that Busby's... has the world's best apple fritters.มีวันหนึ่ง ผม... หลงทางอยู่กลางถนน แล้วค้นพบว่าบัสบี Fracture (2009)
Of course, you never would've found Busby's apple fritters if you hadn't gone the wrong way down a street.แน่ล่ะ คุณคงไม่ได้ค้นพบ แอปเปิ้ลที่ดีที่สุด ถ้าคุณไม่หลงทาง อยู่กลางถนน Fracture (2009)
I brought y'all a mess of my secret-recipe corn fritters fried in bacon grease.แม่ทำอาหารสูตรลับ ข้าวโพดทอดมาให้ ทอดในน้ำมันเบค่อน I Got a Right to Sing the Blues (2010)
I'll just take these fritters with me.ผมจะเอาอาหารนี่ไป I Got a Right to Sing the Blues (2010)
"You're frying like a fritter in a pan.""เดี๋ยวก็สุกเป็นไข่ดาวหรอก" Night on the Sun (2010)
He made a beautiful corn and apple fritter to go with the entree tonight...เขาตกแต่งด้วยข้าวโพด กับ ตระกร้าทอดใส่แอปเปิ้ล เสริฟในอาหารจานหลัก เมื่อคืน ดูสิว่าเกิดอะไรขึ้น Consumed (2010)
Geoff cooks fritters.เจฟ เป็นคนทำตระกร้าทอด Consumed (2010)
I couldn't find my glasses and I shoved the spatula in the stuck drawer and the freezer was all crusty and I just frittered away the whole day.ฉันหาแว่นตาไม่เจอ ฉันเอาพายปาดงัดลิ้นชัก ช่องแช่แข็งเป็นเกร็ด ฉันซ่อมโน่นนี่ทั้งวัน ทั้งวัน Mother's Day II (2011)
And some crawfish fritters with ranch dressing'.และกุ้งชุบแป้งทอด ราดด้วยน้ำสลัด Spellbound (2011)
You know, we would love to fritter away our days with manicures and hairdressers and spa appointments, but we're not like you.เธอรู้มั้ย เราก็อยากจะเอาเวลา ไปทำเล็บ ทำผม เข้าสปา แต่เราไม่เหมือนเธอ เรามีชีวิต The Art of Making Art (2011)
They had a beautiful ceremony where sweetened fritters and doughnuts were prepared to symbolize the sweet life they would have together.พวกเค้าจัดพิธีได้อย่างสวยงาม มีพวกขนมทอดหวานๆ และโดนัทเตรียมไว้ เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งชีวิตแสนหวาน ที่พวกเค้าจะมีร่วมกัน Pulling Strings (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารชุบแป้งทอด[n.] (āhān chup paēng thøt) EN: fritter   FR: beignet [m]
ทอดมัน[n.] (thøtman) EN: fish fritter ; prawn fritter ; fried fish patty   FR: croquette de poisson [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FRITTER    F R IH1 T ER0
FRITTERED    F R IH1 T ER0 D
FRITTERING    F R IH1 T ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fritter    (v) (f r i1 t @ r)
fritters    (v) (f r i1 t @ z)
frittered    (v) (f r i1 t @ d)
frittering    (v) (f r i1 t @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fritter {m}; einfacher Detektor {m}coherer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フリッター[, furitta-] (n) fritter [Add to Longdo]
掻き揚げ;かき揚げ;掻き上げ(iK);掻揚げ(io);掻揚(io)[かきあげ, kakiage] (n) shrimp and vegetable fritters [Add to Longdo]
無駄遣い(P);無駄使い[むだづかい, mudadukai] (n,vs) wasting ... on (e.g. money); squandering; waste; frittering away; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fritter \Frit"ter\, n. [OR. fritour, friture, pancake, F.
   friture frying, a thing fried, from frire to fry. See {Far},
   v. t.]
   1. A small quantity of batter, fried in boiling lard or in a
    frying pan. Fritters are of various kinds, named from the
    substance inclosed in the batter; as, apple fritters, clam
    fritters, oyster fritters.
    [1913 Webster]
 
   2. A fragment; a shred; a small piece.
    [1913 Webster]
 
       And cut whole giants into fritters.  --Hudibras.
    [1913 Webster]
 
   {Corn fritter}. See under {Corn}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fritter \Frit"ter\, v. t. [imp. & p. p. {Frittered}; p. pr. &
   vb. n. {Frittering}.]
   1. To cut, as meat, into small pieces, for frying.
    [1913 Webster]
 
   2. To break into small pieces or fragments.
    [1913 Webster]
 
       Break all nerves, and fritter all their sense.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   {To fritter away}, to diminish; to pare off; to reduce to
    nothing by taking away a little at a time; also, to waste
    piecemeal; as, to fritter away time, strength, credit,
    etc.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fritter
   n 1: small quantity of fried batter containing fruit or meat or
      vegetables
   v 1: spend frivolously and unwisely; "Fritter away one's
      inheritance" [syn: {fritter}, {frivol away}, {dissipate},
      {shoot}, {fritter away}, {fool}, {fool away}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Fritter [fritr] (n) , s.(m )
   coherer
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top